E-mailprocedure : Voorstel van het lid Bisschop (SGP) om namens de vaste commissie voor LNV een brief te sturen naar Eurocommissaris voor visserij Vella, met een afschrift aan de Landbouw- en Visserijraad, om de zorgen van de Kamercommissie uit te spreken over de gang van zaken in het pulskordossier en het voorgenomen pulskorverbod

De vergadering is geweest

22 februari 2019
15:00 uur
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor LNV,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Bisschop (SGP) om namens de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief te sturen naar Eurocommissaris voor visserij Vella , met een afschrift aan de Landbouw- en Visserijraad, om de zorgen van de Kamercommissie uit te spreken over de gang van zaken in het pulskordossier en het voorgenomen pulskorverbod. In de bijlage kunt u de concept-brief vinden, die eerder vandaag ook is rondgedeeld tijdens het plenaire debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij.
 
Briefwisselingen met de Europese Commissie vinden plaats door middel van het instrument van de politieke dialoog. Dit is een briefwisseling tussen de Kamer of een Kamercommissie met de Europese Commissie, die betrekking kan hebben op zowel een wetgevend voorstel als een niet-wetgevend voorstel, zoals een mededeling of groenboek. De politieke dialoog is vormvrij en er zijn geen termijnen aan verbonden. De Europese Commissie tracht doorgaans haar reactie binnen drie maanden toe te zenden.

U wordt verzocht uiterlijk vrijdag 22 februari 2019 (morgenmiddag) om 15:00 uur middels een allen beantwoorden op deze e-mail door te geven of u kunt instemmen met het verzoek. Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.* Wijzigingsvoorstellen voor de concept-brief kunnen ertoe leiden dat deze brief aan de orde wordt gesteld in de procedurevergadering van 13 maart 2019.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel voor van het lid Bisschop (SGP) om namens de vaste commissie voor LNV een brief te sturen naar Eurocommissaris voor visserij Vella, met afschrift aan de Landbouw- en Visserijraad, om de zorgen van de Kamercommissie uit te spreken over de gang van zaken in het pulskordossier en het voorgenomen pulskorverbod

    Te behandelen:

    Loading data