E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor een toespraak namens de commissie Financiën tijdens de Artikel 13 Conferentie op 18/19 februari 2019

De vergadering is geweest

14 februari 2019
14:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST VAN DE E-MAILPROCEDURE
 
Geachte leden,
 
Aan u is per e-mailprocedure het voorstel gedaan om in te stemmen met het houden van een speech door het lid Slootweg (CDA) tijdens de artikel 13 Conferentie van komende maandag en dinsdag te Brussel de overeenkomstig de door middel van een stafnotitie aan u voorgelegde tekst, alsmede om de begroting van de kosten van het verblijf van de heer Slootweg in Brussel vast te stellen.
Op dit voorstel hebben de volgende fracties met instemming gereageerd: VVD, D66, SP en ChristenUnie. Het voorstel wordt daarnaast gesteund door de CDA-fractie waartoe de heer Slootweg behoort. De overige fracties hebben niet gereageerd.
 
Het voorstel wordt door een Kamermeerderheid gesteund en is derhalve aangenomen.
 
De in de reacties van de fracties gesuggereerde redactionele aanpassingen worden in de speech verwerkt. De tekst die de heer Slootweg zal uitspreken, wordt in het verslag van de conferentie opgenomen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

___________________________________________________________
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën,

 
In afschrift aan de (plv.) leden van de commissie Europese Zaken,
 
Geachte leden,
 
Nadat de commissie Financiën in de procedurevergadering van 5 februari 2019 had ingestemd met deelname van het lid Slootweg (CDA) aan de zogeheten Artikel 13-Conferentie in Brussel op 18 februari en de delegatie-inzet daarvoor had vastgesteld, heeft de organisatie verzocht of Nederland op 19 februari een bijdrage (in de vorm van een toespraak) wil houden tijdens de sessie “Convergentie, stabilisatie en cohesie in de EMU: welke rol voor het MFK?”. Aan deze sessie zal ook de heer Oettinger, Eurocommissaris voor Begrotingszaken, deelnemen.
 
De heer Slootweg heeft zich bereid getoond bij de Artikel 13-Conferentie namens de commissie Financiën op 19 februari 2019 een toespraak te houden.
De commissiestaf heeft een tekst daarvoor opgesteld. De kernpunten van de speech, alsmede de integrale tekst daarvan, zijn in de bijgevoegde stafnotitie opgenomen. De speech is opgesteld in overeenstemming met een aantal door de Kamer aangenomen moties en een in januari 2018 door de commissie EUZA aan de heer Oettinger gezonden brief.
In de notitie treft u voorts een begroting aan van de kosten van de heer Slootweg, die vanwege de te houden toespraak alsnog op beide dagen van de conferentie aanwezig zal zijn.
 
Na overleg met de voorzitter van uw commissie leg ik door middel van deze e-mailprocedure de concept-speech aan u ter besluitvorming voor.
 
Het voorstel daarbij luidt om in te stemmen met het houden van de speech overeenkomstig de in de stafnotitie opgenomen tekst.
Tevens wordt voorgesteld om de begroting van de kosten van het verblijf van de heer Slootweg in Brussel vast te stellen.
 
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 14 februari 2019, om 14.00 uur kenbaar te maken of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht).
Spoedig  na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën