Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wetsvoorstel gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 10. 10

  WODC-onderzoek “Criminele samenwerkingsverbanden - ontwikkelingen in aanpak”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Integrale beleidsreactie op de rapporten van de onderzoekscommissies inzake het WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende Brexit-scenario’s voor het terrein van Justitie en Veiligheid en hoe daar op wordt geanticipeerd

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Zaak Julio Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Implementatieplan geestelijke verzorging politie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdachte Rotterdam stuurde Humeyra dreigfoto met vuurwapens’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Conclusies en aanbevelingen VN-comité tegen Foltering 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De positie van de medezeggenschap bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeksrapport ‘Psychopathologie en terrorisme: stand van zaken, lacunes en prioriteiten voor toekomstig onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken wetsvoorstel publicatie camerabeelden door particulieren ter ondersteuning van de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wob-verzoek inzake het besluit om al dan niet een landelijk vuurwerkverbod in te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Familierechtelijke onderwerpen: adopties en scheiden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken, heling en geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  WODC-rapport ‘Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie inzake verzoek om aandacht voor ontwikkelingen rondom rechtbank Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Schriftelijke beantwoording van openstaande vragen na de eerste termijn van het algemeen overleg gesubsidieerde rechtsbijstand op 23 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarverslag en toezichtsrapport 2017 van het College van Toezicht Auteursrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 toegang, toelating en opvang van vreemdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport inzake de opvang van overlastgevende asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel reactie op verzoeken over een versoepeling van het kinderpardon

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik over het kinderpardon in verband met op handen zijnde uitzettingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Een nieuwe balans in het regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over een juridische duiding van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 19 juni 2018 in de zaak Gnandi

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te Boekarest

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stafnotitie - Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot en met 31 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Doorgeleide brief inzake burgerinitiatief 'Eigeland voorkinderpardon dat wél werkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Terugblik rapporteurschap begrotingsbehandeling J&V voor het jaar 2019

  De rapporteurs hebben een korte terugblik gegeven.
 41. 41

  Gebruik Troelstrazaal

  Besluit: Het voorstel wordt aangehouden.
   
 42. 42

  Verzoek rondetafelgesprek over deradicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek inzake wet strafbaarstelling binnensmokkelen contrabande

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek inzake burgerparticipatie in onder andere de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek inzake onderzoeksvraag Onderzoekraad voor Veiligheid inzake vuurwerkramp Enschede

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om stand van zaken inzake modernisering strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek om een technische briefing inzake Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brievenlijst

 49. 49

  Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over boa’s

 50. 50

  Stafnotitie - Groslijst Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid