Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

5 februari 2019
17:00 - 17:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën d.d. 23 januari 2019 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de investeringsagenda TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage NLFI over strategie van de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Voorstellen voor een verordening en richtlijn betreffende BTW relevante betaalgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering toezeggingen en motie trustsector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Halfjaarlijkse rapportage rentederivaten AFM

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording van vragen van de commissie over de reactie op de motie Omtzigt/Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de tussentijdse evaluatie van de Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM en het TNO-onderzoek naar de WLTP-testmethode en de BPM

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Update over btw-dossiers en belastingheffing in de digitale economie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpak van knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Impactanalyse Brexit voor de Belastingdienst niet-Douane en validatierapport EY

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Invulling € 100 miljoen lastenverlichting mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vragen gesteld tijdens het algemeen overleg inzake de belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders van 26 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 24. 24

  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Besluit: Het volgende periodieke overleg met de Algemene Rekenkamer voeren op woensdag 10 april 2019, 16.30 - 18.00 uur (bij de TK)
  Besluit: Onder de leden deelname en onderwerpen inventariseren.
   
  Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 7 november 2018.
 25. 25

  Stukken over voorbereiding Douane op de brexit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 4-5 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de nadere reactie op het AO Europese fiscale zaken van 7 juni 2018 over btw en pensioenen, en belastingheffing in de digitale economie (Kamerstuk 21501-07-1549)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag Europese Commissie over automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afspraken over de invoering van de achtervang, de voortgang van risicoreductie en het verdere proces omtrent de totstandkoming van de gemeenschappelijke achtervang (backstop)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nacalculatie Europese afdrachten 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek Eerlijke Bankwijzer tot aanbieding van een publicatie i.h.k.v. haar 10-jarig bestaan

 32. 32

  Budget voor buitenlandse werkbezoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek ondernemingsraad van KLM tot aanbieding petitie 'Maak de Nederlandse luchtvaart niet kapot' d.d. 12 februari 2019

 34. 34

  Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoeksrapport Afdekking financiële risico's DNB-Rol van de minister van Financiën

  Besluit: De Algemene Rekenkamer verzoeken een technische briefing te geven op dinsdag 19 februari 2019, 17.30-18.30 uur en onder de leden deelname en onderwerpen inventariseren.
   
 35. 35

  Reactie op verzoek om een openbare technische briefing over het rulingbeleid

  Te behandelen:

  Loading data