Agendapunten

 1. 1

  Wijziging geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over een voorhangprocedure voor de nieuwe ambtsinstructie voor de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Intrekking van het voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet straffen en beschermen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Afdoening van de gewijzigde motie van het lid Buitenweg over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport ‘Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2017’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op het rapport ‘Evaluatie Wet OM-afdoening’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de OM-Strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Sepotbeslissingen door het Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Öztürk over het bericht ‘Microsoft lekt data Nederlandse ambtenaren naar VS’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Georganiseerde criminaliteit in relatie tot bescherming personen-stelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie eerste pilotjaar Alcoholmeter

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Samenwerking DJI en politie op het gebied van arrestantenzorg Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Invoering nieuw bekostigingssysteem Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstelbericht reactie op het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn' over synthetische drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over een vangnetbepaling in de Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken modernisering seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek aard en omvang criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanpak online hate speech

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Positie nabestaanden slachtoffers neerhalen vlucht MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht van komende en mogelijke wetgeving op het terrein van DNA-onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek 'Op weg naar een Weerbare Open Samenleving'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over de geweldsaanwending door opsporingsambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Crisis op de Antillen: bonje tussen opsporingsdiensten'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  WODC-onderzoek 'Criminele samenwerkingsverbanden - ontwikkelingen in aanpak'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Integrale beleidsreactie op de rapporten van de onderzoekscommissies inzake het WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Interne onderzoeken en strafrechtelijke onderzoeken bij politie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van het lid Van Toorenburg over een second opinion door een andere lijkschouwer

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Jaarplan Rechtspraak 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de toepassing van artificiële intelligentie en algoritmen in het domein van de rechtspleging

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verkenning wenselijkheid afschaffen verplichte procesvertegenwoordiging hoger beroep kantonzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op Wob-verzoek inzake het toezicht op de financiering van en de invoering van het project Kwaliteit en Innovatie (KEI)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie inzake spoedige toezending toekomstvisie interlandelijke adoptie en brief binnenlandse adoptie/Nederlandse afstandsmoeders

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang van de implementatie van het jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapport DSP-groep 'Voortgezet Crimineel Handelen tijdens Detentie'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Onderzoek naar de rol van de slachtofferadvocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Wettelijk leeftijdsontslag rechters

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  WODC onderzoek omgang seksueel misbruik en aangiftebereidheid Jehova's Getuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op bericht van het AMC op het oordeel van de IGJ inzake het steekincident in de metro van Amsterdam en over het bericht 'OM deelde ten onrechte straffen uit'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over de brief van H.I.J.O.S. Nederland te Amersfoort met het verzoek om het onderzoek naar misstanden inzake adopties uit Brazilië uit te breiden naar adopties uit Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Aanpassing leges reguliere verblijfsvergunningen met ingang van 1 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Drie onderzoeken over alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Standpuntverklaring GCM

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitkomsten van het onderzoek naar de evaluatie uitstapprogramma’s prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Onderzoeken naar kwetsbaarheden in het beslisproces van de IND en de afhandeling van een klokkenluidersmelding binnen de IND

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Vertrouwelijke versies van onderzoeken uitgevoerd naar kwetsbaarheden in het beslisproces van de IND en de afhandeling van een klokkenluidersmelding binnen de IND

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Onderzoeksrapport ‘Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap’

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Wederzijdse erkenning, hoeksteen van de justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie en minimumnormen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rapport inzake 'Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontroles. Evaluatie van de uitvoering van de API-richtlijn'

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Fiche: Wijziging verordening lijst visumvrije- en visumplichtige landen in verband met Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Raadsaanbevelingen over de Schengenevaluaties van Nederland op het gebied van buitengrenzen en visumbeleid in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Recente ontwikkelingen rond het schip ‘Sea-Watch 3’

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Lijst met EU-voorstellen commissie voor Justitie en Veiligheid tot 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden van Roemenië en Europees Parlement voor vergadering van Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol d.d. 24-25 februari 2019

 65. 65

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek inzake onderzoek naar klassenjustitie

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek rappel inzake bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek inzake onderzoek vuurwerkramp in Enschede

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzoek reactie op berichtgeving inzake drugs en plannen algemeen overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek technische briefing WODC-onderzoek 'Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding:een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek inzake beleidsevaluatie Wet herziening ten voordele

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Rappelleren naar de reactie over de rechtbank in Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 74. 74

  Terugblik rapporteurschap begrotingsbehandeling J&V voor het jaar 2019

  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.