Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 24 januari 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek om de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek te verrichten inzake onderzoek vuurwerkramp in Enschede
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake onderzoek naar klassenjustitie
Brief lid / fractie
Download Verzoek technische briefing WODC-onderzoek 'Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding:een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’
Brief lid / fractie
Download Verzoek rappel aan minister voor Rechtsbescherming inzake bestuursrecht
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie voor Justitie en Veiligheid tot 16 januari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering J&V op 24 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

4
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132)

Te behandelen:

6
Intrekking van het voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

Te behandelen:

9
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
48
49
Reactie op verzoek commissie over de brief van H.I.J.O.S. Nederland te Amersfoort met het verzoek om het onderzoek naar misstanden inzake adopties uit Brazilië uit te breiden naar adopties uit Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili

Te behandelen:

65
Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden van Roemenië en Europees Parlement voor vergadering van Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol d.d. 24-25 februari 2019
74
Brievenlijst

Te behandelen:

75
Terugblik rapporteurschap begrotingsbehandeling J&V voor het jaar 2019

Details

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
76
Verzoek rondetafelgesprek en algemeen overleg over buitengewoon opsporingsambtenaren
77
Jaarplanning: Veiligheidsregio’s
78
Jaarplanning: Politieacademie
79
Totstandkoming Jaarplanning versterking kennispositie 2019