Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

24 januari 2019
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • A. Kuik (CDA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voor de conferentie 'De (economische) waarde van wetenschap' op dinsdagnamiddag 5 februari a.s. in de Oude Zaal is het maximaal aantal deelnemers bijna bereikt.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur over het (cultuur) stelsel voor de periode 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op rapporten van de Erfgoedinspectie naar respectievelijk de provinciale en de gemeentelijke archeologische depots

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Monitor Bibliotheekwet 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Berichtgeving Eenvandaag d.d. 23 januari 2019 inzake ‘Lokale omroepen staanop het randje van de afgrond’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de deelname van onderwijsinstellingen aan de Nationale studentenenquête (NSE)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op gewijzigde motie van het lid Özdil c.s. over de versterking van de rechtspositie van studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een brief van een docent Nt2

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over uitstel examens Nederlands als tweede taal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanwijzingsbevoegdheid in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Veiligheid bij Techniek College Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport “Maatschappelijke Impact in Kaart” van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  De Einstein Telescoop

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief aan het mbo over het bestuursakkoord MBO

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over o.a. uitvoering moties voorinvesteringen hoger onderwijs en begrote inzet studievoorschotmiddelen 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan de landelijke studentenvakbond (LSVb) over investeringen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport ResearchNed eerste onderzoek halvering collegegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie inzake de bevindingen van de inspectie van het onderwijs en de reactie daarop van de Erasmus Universiteit, naar aanleiding van het onderzoek naar de betaalbaarheid en toegankelijkheid van een deeltijd masterstudie aan de EUR

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over de Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Programma ICT-werkplekdienstverlening OCW: informatie over opgelopen vertraging

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake nadere toelichting op de brief van 10 december 2018 over de telefonische bereikbaarheid van DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie op de brief van de MBO Raad, JOB, BVMBO en NRTO m.b.t. gezamenlijk signaal over ingangsmoment slaag-zakregeling rekenen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoek over tracks in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lerarenbrief januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Arbeidsmarkt Leraren 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie inzake voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wetsvoorstel in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezeggingen over de cao voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Veiligheidsmonitor po/vo 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) in reactie op de Kamerbrief over de toekomst van rekenen in vo en mbo van 9 november

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verbetering verdeling onderwijsachterstandsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beleidsreactie 'Terecht overstaprecht? Doorstroom havo-vwo'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg over een verplichte eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Reactie op de positie van onderwijsondersteuners in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wob-verzoek over Kamerbrief d.d. 23 februari 2017 (onderwijstijd)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van de OJCS-Raad van 26 en 27 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kennisgeving van interparlementaire bijeenkomst onder het Roemeense EU-voorzitterschap in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 50. 50

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  20. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  25. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  28. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  53. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  62. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
  68. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  71. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  75. Debat over het tekort aan technici op de arbeidsmarkt (Veldman) (staatssecretaris EZK, minister OCW)
  78. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (minister BVO en Media)
  79. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  90. Debat over de Nashvilleverklaring (Bergkamp) (minister OCW)

  32. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  35. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

  58. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  82. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (minister OCW)
 51. 51

  Planning van werkzaamheden: uitgestelde AO Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Uitnodiging voor de vakcommissies OCW, SZW, I&W, FIN en EU voor het bijwonen van themasessies op 5 februari 2019 i.v.m. het ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag van 3 t/m 7 februari 2019 door de Contactgroep Duitsland.

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Samenwerking ZonMw en NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Valorisatiepogramma 2010-2018

  Te behandelen:

  Loading data