Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 4 juli 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 4 juli 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 4 juli 2019
9
Uitstel beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) (Kamerstuk 30985-31)

Te behandelen:

13
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-C)

Te behandelen:

14
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-B)

Te behandelen:

15
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-VII)

Te behandelen:

18
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Joke Smit Stichting met betrekking tot de informatievoorziening aan Tweede Kamer over de naleving van evenredigheidsbepaling in de Kaderwet adviescolleges

Te behandelen:

25
Reactie op verzoek commissie over aanlevering van de cijfers van de provincie Utrecht en de cijfers van alle provincies tot en met 2029 over de verhouding per provincie tussen harde plancapaciteit en toename woningbehoefte

Te behandelen:

43
Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

Te behandelen:

44
Stafnotitie m.b.t. verantwoordingstukken ministerie BZK 2018 voor het Wetgevingsoverleg op 20 juni 2019
47
Voorstel van de leden Koerhuis (VVD), Beckerman (SP) en Ronnes (CDA) voor de organisatie van een rondetafelgesprek burenoverlast (te organiseren in het najaar 2019)
56
Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Kamerstuk 34650)

Te behandelen:

60
Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om de minister BZK te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot het Ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen (Barro; 29383-327) in afwachting van de bespreking met de Kamer.

Te behandelen:

61
Verzoek van de vaste commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven aan de commissie BiZa om haar te informeren over de uitkomst van het onderzoek m.b.t. het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" dat op 23 april 2019 is aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Dit onderzoek betreft het uitzoeken of het genoemde voorstel aan de orde is geweest en al dan niet de steun in de Kamer heeft ontvangen.

Te behandelen:

62
Voorstel van het lid Smeulders (GroenLinks) om: 1. naar aanleiding van het Klimaatakkoord via de commissie BiZa een feitelijke vragenronde te organiseren voor het hoofdstuk gebouwde omgeving. 2. De commissie VWS heeft besloten een rondetafelgesprek te organiseren over wonen en zorg voor ouderen op 30 september a.s. Het lid Smeulders stelt voor om BiZa als volgcommissie aan te laten sluiten bij dit rondetafelgesprek aangezien het ook wonen betreft.

Te behandelen:

63
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om bij het ministerie BZK na te gaan wat de planning is van nog te ontvangen stukken ten aanzien van de Wet op de BRP en Huis voor Klokkenluiders

Te behandelen:

65
Inventarisatie ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies en stand van zaken kennisagenda