Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 juli 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda en brievenlijst i.v.m. toevoeging nieuwe agendapunten *)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 4 juli 2019

 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken inzake Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rol en positie interne en externe vertrouwenspersonen en verkenning rijksbrede escalatiemogelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Zesde rapportage inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijze van samenstellen van sollicitatiecommissies voor de schalen 14 en hoger

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) (Kamerstuk 30985-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Van der Molen c.s. over de kosten van ontvlechting van samenwerkingsverbanden (Kamerstuk 34824-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem (Kamerstuk 34824-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-C)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-B)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wenselijkheid van een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Joke Smit Stichting met betrekking tot de informatievoorziening aan Tweede Kamer over de naleving van evenredigheidsbepaling in de Kaderwet adviescolleges

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verbeteringen Reisdocumentenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Versterking en vernieuwing van de lokale democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overkoepelende aanpak chroom-6 binnen sector Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vernieuwing van de Wet op de lijkbezorging (Wlb)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bestuurlijk akkoord en Werkagenda Rijk Banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over aanlevering van de cijfers van de provincie Utrecht en de cijfers van alle provincies tot en met 2029 over de verhouding per provincie tussen harde plancapaciteit en toename woningbehoefte

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de brief van PUP Real Estate van 29 mei 2019 over een nationaal noodprogramma wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek van het Kadaster, ‘Kopen om te verhuren’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verloop en uitkomsten van het Platform hypotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang landelijk actieplan studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk' (Kamerstuk 31865-133)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van de commissie over de twee rondetafelgesprekken en om een aanvullende reactie op het bericht over de beoogde Leidse pilot

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel antwoorden op vragen commissie over renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage Nationale Woonagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen in internetconsultatie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Monitor invoering Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgangsbrief inzake energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Woondeal Regio Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verbetering systematiek energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie inzake de uitzending van de Monitor op 5 mei 2019 inzake burenoverlast

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Kabinetsreactie op het evaluatierapport van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) over het Nederlandse discriminatiebeleid toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Den Boer (D66) t.b.v. het organiseren van een rondetafelgesprek over decentrale rekenkamers op woensdag 9 oktober 2019 (van 14.00 - 16.30 uur).

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang renovatieproces Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beleidsreactie rondetafelgesprek vrouwen in het openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanpak bevindingen Algemene Rekenkamer inzake Informatiebeveiliging en ICT binnen de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Nieuwe masterplannen rijkskantoorhuisvesting en overzicht spreiding rijkswerkgelegenheid 2019-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Kamerstuk 34650)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 juni 2019, over het bericht ‘Nauwelijks rem op inhuur dure ict'er’

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Antwoorden op vragen commissie over nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG) (Kamerstuk 30196-651)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  NL DIGIbeter 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om de minister BZK te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot het Ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen (Barro; 29383-327) in afwachting van de bespreking met de Kamer.

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek van de vaste commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven aan de commissie BiZa om haar te informeren over de uitkomst van het onderzoek m.b.t. het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" dat op 23 april 2019 is aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Dit onderzoek betreft het uitzoeken of het genoemde voorstel aan de orde is geweest en al dan niet de steun in de Kamer heeft ontvangen.

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van het lid Smeulders (GroenLinks) om: 1. naar aanleiding van het Klimaatakkoord via de commissie BiZa een feitelijke vragenronde te organiseren voor het hoofdstuk gebouwde omgeving. 2. De commissie VWS heeft besloten een rondetafelgesprek te organiseren over wonen en zorg voor ouderen op 30 september a.s. Het lid Smeulders stelt voor om BiZa als volgcommissie aan te laten sluiten bij dit rondetafelgesprek aangezien het ook wonen betreft.

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om bij het ministerie BZK na te gaan wat de planning is van nog te ontvangen stukken ten aanzien van de Wet op de BRP en Huis voor Klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een reactie te vragen aan de minister BZK op de berichtgeving in het Binnenlands Bestuur over 'gemeenten zijn zuinig met Bibob).

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Inventarisatie ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies en stand van zaken kennisagenda