Debat geweest
6 juni 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene besluitenlijst i.v.m. wijziging agendapunten *)

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 6 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 6 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 6 juni 2019
3
12
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

13
14
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

26
Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 april 2019, over het sluiten van de heffingsvermindering voor verduurzaming in de verhuurderheffing

Te behandelen:

29
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken

Te behandelen:

30
Nadere informatie over de wijze waarop afstemming met het bedrijfsleven heeft plaatsgehad over de uitwerking van Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 35022)

Te behandelen:

32
Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit' en de stand van zaken van de aangehouden en aangenomen moties over ouderenhuisvesting

Te behandelen:

39
EU-Signalering AO Desinformatie en digitale inmenging
40
Toelichting op de behandeling van de brief inzake handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

Te behandelen:

41
Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) om een rappel te sturen naar de minister BZK om de cijfers van de provincie Utrecht als de cijfers van alle provincies t/m 2029 over de verhouding per provincie tussen harde plancapaciteit en toename woningbehoefte te ontvangen voor het AO Bouwopgave en het mogelijk inplannen van het AO Bouwopgave op woensdag 19 juni 2019.

Te behandelen:

42
Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) verzoek om een reactie van het kabinet willen ontvangen op de berichtgeving van de Europese toezichthouder over ‘Nederlandse wet tegen discriminatie niet voldoende’

Te behandelen:

43
Verzoek van het lid Den Boer (D66) om indien mogelijk de uitslag met betrekking het verloop van de verkiezingen van de Provinciale Staten tijdig voor het algemeen overleg Kiesrecht/ desinformatie & digitale inmenging te ontvangen

Details

Besluit: de commissie BiZa ontvangt indien mogelijk, de uitslag m.b.t. het verloop van de verkiezingen van de Provinciale Staten.
44
Voorstel van de Benoemingscommissie inzake de werving van een voorzitter en een lid van de CTIVD

Details

De commissie stemt in met de voorstellen van de Benoemingscommissie.