Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juni 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene besluitenlijst i.v.m. wijziging agendapunten *)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 6 juni 2019

 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport van de Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoord vragen van de commissie voor BZK over dubbel stemmen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindrapport van de Universiteit Leiden met betrekking tot het Right to Challenge.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie naar aanleiding van de berichtgeving over het samenvoegen van alle inspecties tot één Nationale Inspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport van de FNV "Integriteit bij de Rijksoverheid"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel reactie op rapport 'Iedereen mag stemmen!'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel reactie op verzoek commissie inzake de uitwerking van de agenda ruimte in regels (Wgr)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op gewijzigde motie van het lid Krol over een pictogram voor vluchtroutes voor mindervaliden en ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  35133 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Verlenging Subsidieregeling BZK Center for People and Buildings

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake nadere informatie voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 april 2019, over het sluiten van de heffingsvermindering voor verduurzaming in de verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op moties over renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nadere informatie over de wijze waarop afstemming met het bedrijfsleven heeft plaatsgehad over de uitwerking van Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 35022)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Staat van de Volkshuisvesting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit' en de stand van zaken van de aangehouden en aangenomen moties over ouderenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stimuleringsaanpak Flexwonen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Juridische mogelijkheden voor flexibele woningbouw door tijdelijke huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake reactie op het Advies van de Onafhankelijke Adviescommissie Omgevingswet op het Invoeringsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanpak schimmelproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toelichting op de behandeling van de brief inzake handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) om een rappel te sturen naar de minister BZK om de cijfers van de provincie Utrecht als de cijfers van alle provincies t/m 2029 over de verhouding per provincie tussen harde plancapaciteit en toename woningbehoefte te ontvangen voor het AO Bouwopgave en het mogelijk inplannen van het AO Bouwopgave op woensdag 19 juni 2019.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) verzoek om een reactie van het kabinet willen ontvangen op de berichtgeving van de Europese toezichthouder over ‘Nederlandse wet tegen discriminatie niet voldoende’

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Den Boer (D66) om indien mogelijk de uitslag met betrekking het verloop van de verkiezingen van de Provinciale Staten tijdig voor het algemeen overleg Kiesrecht/ desinformatie & digitale inmenging te ontvangen

  Besluit: de commissie BiZa ontvangt indien mogelijk, de uitslag m.b.t. het verloop van de verkiezingen van de Provinciale Staten.
 43. 43

  Voorstel van de Benoemingscommissie inzake de werving van een voorzitter en een lid van de CTIVD

  De commissie stemt in met de voorstellen van de Benoemingscommissie.