Debat geweest
4 april 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 4 april 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op 4 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 21 maart 2019
3
5
Reactie Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op de brief van de ministers van BZK en Defensie van 19 maart 2019 inzake de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets (rechtseenheid)

Te behandelen:

26
Operatie Inzicht in kwaliteit - departementale initiatieven (voor de commissie BiZa betreft dit het initiatief m.b.t. aardgasvrije wijken)

Details

Behandelvoorstel
De vaste commissie voor Financiën volgt de operatie en heeft hiervoor de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) als rapporteur aangesteld. Aangezien de afzonderlijke departementen verantwoordelijk zijn voor de departementale initiatieven, adviseert de vaste commissie voor Financiën de commissies de initiatieven op hun beleidsterrein te volgen.

Te behandelen:

30
Verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) m.b.t. de initiatiefnota van het lid Koerhuis inzake “De toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw” (35177) voor een reactie door te geleiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en deze kabinetsreactie wordt graag tegemoet gezien tezamen met de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om de initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) m.b.t.“Marktwerking uit de huursector” (35178) door te geleiden naar de minister BZK voor een reactie.

Te behandelen:

33
Attendering van het lid Den Boer (D66) om de initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (35164) als commissie BiZa te volgen en waarvan de 18 april 2019 de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg is vastgesteld op 18 april 2019.

Te behandelen:

34
Verzoek van de leden Ronnes (CDA) en Van der Molen (CDA) voor een gesprek met een delegatie van het European Citizens Initiative (ECI) voorafgaand aan het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK).

Te behandelen: