Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 april 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • J. Middendorp (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 21 maart 2019

 3. 3

  Afschrift reactie op de brieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de rechtseenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op de brief van de ministers van BZK en Defensie van 19 maart 2019 inzake de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets (rechtseenheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken demonstratierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief over de benoeming van de visitatiecommissie ProDemos en een afschrift van het Instellings- en benoemingsbesluit Commissie visitatie ProDemos 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op motie van het lid Westerveld over afspraken zodat de overheidsbijdrage de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt (Kamerstuk 35000-VIII-170)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  BSN op paspoorten en identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie van de leden Van Rooijen en Ronnes over contant afrekenen bij alle gemeenten (Kamerstuk 27863-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Plenaire behandeling Europees Parlement van Commissievoorstel afschaffing omschakeling zomertijd en wintertijd

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inwerkingtreding Kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN (Kamerstuk 27859-130)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op het juridische onderzoeksrapport ‘Algoritmes en grondrechten’ van de Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vervanging certificaten PKIoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarrapportage 2018 Bureau ICT-toetsing (BIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Internetconsultatie wetsvoorstel wijzigingen huursomstijging

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Uitkomsten van de enquête over agrarische leegstand

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (Kamerstuk 29453-485)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over een brief van mevrouw S. over een voorstel m.b.t. het bestrijden van sociaal isolement en verminderen van woningnood

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besluitenlijst bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Operatie Inzicht in kwaliteit - departementale initiatieven (voor de commissie BiZa betreft dit het initiatief m.b.t. aardgasvrije wijken)

  Behandelvoorstel
  De vaste commissie voor Financiën volgt de operatie en heeft hiervoor de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) als rapporteur aangesteld. Aangezien de afzonderlijke departementen verantwoordelijk zijn voor de departementale initiatieven, adviseert de vaste commissie voor Financiën de commissies de initiatieven op hun beleidsterrein te volgen.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire begrotingen over 2019 in de commissies


   
   

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) m.b.t. de initiatiefnota van het lid Koerhuis inzake “De toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw” (35177) voor een reactie door te geleiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en deze kabinetsreactie wordt graag tegemoet gezien tezamen met de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om de initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) m.b.t.“Marktwerking uit de huursector” (35178) door te geleiden naar de minister BZK voor een reactie.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Van Den Bosch (VVD) voor het inplannen van een gesprek met de Kiesraad over hun jaarverslag van 2018 (2019Z04969)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Attendering van het lid Den Boer (D66) om de initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (35164) als commissie BiZa te volgen en waarvan de 18 april 2019 de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg is vastgesteld op 18 april 2019.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van de leden Ronnes (CDA) en Van der Molen (CDA) voor een gesprek met een delegatie van het European Citizens Initiative (ECI) voorafgaand aan het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK).

  Te behandelen:

  Loading data