Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 maart 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. wijziging nummering

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 21 maart 2019

 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over resultaten flitspeiling en interviews sectoren 'zomertijd-wintertijd' (Kamerstuk 35066-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Benoeming van een lid van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op definitief BIT-advies GCMK

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over informatie over de toezending van het beleidskader gemeentelijke herindelingen en voortgang onderzoek naar verbeteringen in het uitkeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op het rapport "Transitie te koop?"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken onderhandelingen voorstel voor een Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 (Kamerstuk 30111-117)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Digitaal hulpmiddel bij berekenen verkiezingsuitslag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt (Kamerstuk 28362-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake extra informatie over de ontvangen tweede rapportage project Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift antwoord op brief Nationale DenkTank over circulariteit en duurzaamheid renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie rapport Expertteam Eigenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek maatschappelijke opgaven en financiële slagkracht corporaties, publicatie IBW en voortgang moties verduurzaming woningvoorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Waardering amendementen Invoeringswet Omgevingswet (Kamerstuk 34986) en toezegging gedaan tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Tweede brief waarderingen amendementen Invoeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel reactie op verzoek commissie over het bericht dat de nieuwbouw van sociale huurwoningen stil staat

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bestuurlijk gesprek regio Alkmaar over de voortgang van de woningbouw in deze regio

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reflectie Wageningen Ecological Research op enquête agrarische leegstand

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek, gedaan tijdens het VAO Inburgering en Integratie van 6 maart 2019, over het beleid en de rechten van arbeidsmigranten omtrent huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op berichtgeving over woonfraude, op verzoek van de leden Koerhuis, Ronnes en Beckerman

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht ‘Belegger uit VS aast op huurwoningen in randstad’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Taxaties voor woningaankoop

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Handhaving kraakverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Woondeal Stedelijke Gebied Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Europese voorstellen over vrije en eerlijke Europese verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Pakket "Vrije en eerlijke verkiezingen" toegevoegd aan de agenda RAZ d.d. 19 maart 2019 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 1e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van het lid Den Boer (D66) voor het organiseren van een rondetafelgesprek Naar een moderne uitvaartwet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Van Eijs (D66) met betrekking tot de enerigieprestatievergoeding (EPV)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een reactie te vragen aan de minister BZK te vragen op de brief van de Nationale Ombudsman d.d. 13 maart 2019 over melding Huis voor Klokkenluiders.

  Te behandelen:

  Loading data