Algemeen overleg : Water

De vergadering is geweest

20 juni 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport "De kwaliteit van het drinkwater van de drinkwaterbedrijven in Nederland in 2017"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de 14de Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  14de Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten toezicht doelmatigheid Drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) tot opzetten van een Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018, over zeespiegelstijging

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bereiken natuurdoelstelling Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eerste resultaten van de Beleidstafel Droogte

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  15e Voortgangsrapportage (VGR15) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de 15e Voortgangsrapportage (VGR15) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) (Kamerstuk 32698-43)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht dat ballonnen de meeste sterfte onder zeevogels veroorzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tweede evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ondertekening Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Startbeslissing van de integrale verkenning Lob van Gennep

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage De Staat van Ons Water

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Besluitvorming vergunningverlening directe lozing Chemours

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Invulling van een aantal moties en toezeggingen en actuele stand van zaken ten aanzien van enkele relevante waterdossiers ten behoeve van AO Water op 20 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data