Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

11 juni 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • R. Raemakers (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake onjuiste wet- en regelgeving rondom zwangerschapsverlof en ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) 2019 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Hybride markt ziekte en arbeidsongeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werking en uitvoering van het inburgeringsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift brief aan de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad over de toekomst van het pensioenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake Veranderopgave Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op de brief van FNV, CNV en FWF inzake IAO verdrag beëindiging geweld en intimidatie op de werkvloer (2019Z09077)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over grote kansen van Nationale Nederlanden op de pensioenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang Brede Schuldenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport ‘Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers – update 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van de organisatie Single SuperMom

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde Agenda Raad WSB van 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst met EU-voorstellen SZW (april-mei 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 6 juni 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -

  Plenaire debatten
  1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
  10. Debat over het pensioenakkoord (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 4 juni 2019)
  11. Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 4 juni 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
  3. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  5. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
  6. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  7. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  10. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  11. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's

  -
 28. 28

  Geplande algemeen overleggen, wetgevingsoverleg en notaoverleg

  Besluit: Ter informatie.
  • WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van SZW 2018 - 12 juni 2019, 13.00-16.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 13 juni 2019, 16.00-20.00 uur
  • AO Kinderopvang - 20 juni 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving - 20 juni 2019, 14.00-18.00 uur
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019 - 13.00-17.00 uur
  • AO Veranderopgave inburgering - 27 juni 2019, 15.00-19.00 uur
  • NO Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk over Een eerlijker loon (35142) - 1 juli 2019, 19.00-22.00 uur
  • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00
 29. 29

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO).
 30. 30

  Voorstel procedurevergaderingen 2019 commissie SZW tot aan het kerstreces 2019

  Besluit: Data vaststellen
   
  Zomerreces 2019, 5 juli t/m 2 september 2019
   
  • dinsdag 10 september 2019, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 1 oktober 2019, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 15 oktober 2019, 16.30-17.30 uur
   
  Herfstreces 2019 – 18 oktober t/m 28 oktober 2019
   
  • dinsdag 5 november 2019, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 19 november 2019, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 3 december 2019, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 17 december 2019, 16.30-17.30 uur
   
  Kerstreces 2019 – 20 december 2019 t/m 13 januari 2020
   
 31. 31

  Inventarisatie - Deelname technische briefing ARK-rapport 'Toeslagen terugbetalen' op 13 juni 2019, 14.30-15.30 uur

  Besluit: Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman over ARK-rapport "Toeslagen terugbetalen" doorgang laten vinden op 13 juni 2019, 14.30-15.30 uur. 
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Omtzigt (CDA), Raemakers (D66) en Jasper van Dijk (SP).
 32. 32

  Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING