Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 19 maart 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW d.d. 19 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)

Te behandelen:

4
Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Kaapverdië, met Slotprotocol, ondertekend te ’s-Gravenhage op 18 november 1981, zoals gewijzigd en ondertekend op 23 januari 1995 en 22 mei 2000, van het Protocol bij het Verdrag, ondertekend te Praia op 22 mei 2000, en van het Administratief Akkoord, ondertekend te ’s Gravenhage op 18 november 1981, zoals gewijzigd op 23 januari 1995; Amsterdam, 12 december 2018

Te behandelen:

10
Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Personeel UWV stapt naar rechter om half miljard kostend ict-project tegen te houden’

Te behandelen:

17
EU-stafnotitie- deelname fractiemedewerkers werkbezoek Brussel
18
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel AO Informele Raad WSB 10-11-april 2019 op 3 april 2019
20
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 15 maart 2019)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -

Plenaire debatten
 1. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 2. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 3. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 4. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 5. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 2. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 3. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 5. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 7. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 8. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 9. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking (aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW van 18 december 2018)
 10. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 11. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)

VAO's/VSO's
    -
21
Geplande algemeen overleggen en notaoverleg

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Arbeidsongeschiktheid - 27 maart 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 10-11 april 2019 - 3 april 2019, 10.00-12.00 uur
 • NO Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen (34996) - 27 mei 2019, 13.00-16.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019 - 13.00-17.00 uur
22
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
Besluit: Met het oog op een zo mogelijk in te plannen AO Inburgering en integratie zal voor de volgende procedurevergadering de nog te verwachten brieven/toezeggingen (en de timing daarvan) op dit dossier in beeld worden gebracht.

Besluit: Met het oog op een zo mogelijk in te plannen AO Kinderopvang zal voor de volgende procedurevergadering de nog te verwachten brieven/toezeggingen (en de timing daarvan) op dit dossier in beeld worden gebracht.

 
23
Conceptprogramma rondetafelgesprek private equity in de kinderopvang

Details

Besluit: De commissie stemt in met het door de voorbereidingsgroep uitgewerkte conceptprogramma voor het rondetafelgesprek (zie stafnotitie 2019Z05147).
 • De leden Gijs van Dijk (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Kwint (SP), Nijkerken-de Haan (VVD) en Peters (CDA) hebben in de voorbereidingsgroep geparticipeerd.
24
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over arme ouderen

Details

Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en vervolgens de besluitvorming aan de commissie voorleggen.
 • De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden: Van Brenk (50PLUS), Peters (CDA) en Van Kent (SP).
25
Staatssecretaris van SZW vragen hoe zij de aangenomen motie Gijs van Dijk/Raemakers (24515-474) gaat uitvoeren (aanbieden voorzieningen in natura voor kinderen in armoede door gemeenten in het kader van preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting)

Te behandelen:

26
Stafnotitie - AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
27
Mededeling inzake registreren van toezeggingen op naam bij een algemeen overleg

Details

Besluit: Ter informatie (mondelinge toelichting commissievoorzitter).
30
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
31
Verzoek Presidium inzake voorstel parlementaire ondervraging over de ongewenste financiering van moskeeën