Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 maart 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Kaapverdië, met Slotprotocol, ondertekend te ’s-Gravenhage op 18 november 1981, zoals gewijzigd en ondertekend op 23 januari 1995 en 22 mei 2000, van het Protocol bij het Verdrag, ondertekend te Praia op 22 mei 2000, en van het Administratief Akkoord, ondertekend te ’s Gravenhage op 18 november 1981, zoals gewijzigd op 23 januari 1995; Amsterdam, 12 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toepassing van de Wet minimumloon (Wml) en Wet arbeid Vreemdelingen (Wav) op de zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere analyse over de oorzaken van de toenemende primaire inkomensongelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verstrekken voortgangsinformatie onderzoek omvang en samenstelling bevolking in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Financieel CV en aandacht CBS voor 55 plussers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Personeel UWV stapt naar rechter om half miljard kostend ict-project tegen te houden’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatiebeveiliging Suwinet en Toekomst Gegevensuitwisseling werk en inkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsappreciatie over het onderzoeksrapport over werklozen in Tilburg die tijdens een re-integratietraject in Tilburg in contact zijn gekomen met chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verbetering kwaliteit van beslissingen door Certificerende Instellingen over asbestbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beoordeling moties ingediend tijdens het VAO Arbeidsmarktbeleid van 6 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsbrief Europees Sociaal Fonds (ESF) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 15 maart 2019 (Kamerstuk 21501-31-507)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen - februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 15 maart 2019)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -

  Plenaire debatten
  1. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  2. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  3. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  4. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  5. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  2. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  3. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  5. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  7. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  8. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
  9. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking (aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW van 18 december 2018)
  10. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  11. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)

  VAO's/VSO's
      -
 19. 19

  Geplande algemeen overleggen en notaoverleg

  Besluit: Ter informatie
  • AO Arbeidsongeschiktheid - 27 maart 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 10-11 april 2019 - 3 april 2019, 10.00-12.00 uur
  • NO Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen (34996) - 27 mei 2019, 13.00-16.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019 - 13.00-17.00 uur
 20. 20

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
  Besluit: Met het oog op een zo mogelijk in te plannen AO Inburgering en integratie zal voor de volgende procedurevergadering de nog te verwachten brieven/toezeggingen (en de timing daarvan) op dit dossier in beeld worden gebracht.

  Besluit: Met het oog op een zo mogelijk in te plannen AO Kinderopvang zal voor de volgende procedurevergadering de nog te verwachten brieven/toezeggingen (en de timing daarvan) op dit dossier in beeld worden gebracht.

   
 21. 21

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over arme ouderen

  Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en vervolgens de besluitvorming aan de commissie voorleggen.
  • De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden: Van Brenk (50PLUS), Peters (CDA) en Van Kent (SP).
 22. 22

  Staatssecretaris van SZW vragen hoe zij de aangenomen motie Gijs van Dijk/Raemakers (24515-474) gaat uitvoeren (aanbieden voorzieningen in natura voor kinderen in armoede door gemeenten in het kader van preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Mededeling inzake registreren van toezeggingen op naam bij een algemeen overleg

  Besluit: Ter informatie (mondelinge toelichting commissievoorzitter).
 24. 24

  Verzoek om Stichting Financieel Paspoort uit te nodigen voor een gesprek inzake uitstel wetgeving beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek om het Rathenau Instituut onderzoek te laten doen naar de effecten van digitalisering en kunstmatige intelligentie op de arbeidsverhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 27. 27

  Verzoek Presidium inzake voorstel parlementaire ondervraging over de ongewenste financiering van moskeeën