Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 februari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 12 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

5
Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2018, over het bericht dat Ryanair ontslag aanvraagt voor alle piloten die Ryanair in Nederland in dienst heeft

Te behandelen:

15
Appreciatie amendementen Wet arbeidsmarkt in balans (Kamerstuk 34074) en reactie op de motie van de leden Van Brenk en Stoffer over intensiveren van het arbeidsmarktbeleid voor ouderen (Kamerstuk 35074-54)

Te behandelen:

16
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleggen Raad WSB op 6 maart en 3 april 2019
17
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 februari 2019)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018 - wetsvoorstel wordt ingetrokken, zie PV agendapunt 3
 2. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren – (35010)

Plenaire debatten
 1. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwerpen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
 2. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 3. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 4. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 5. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
 6. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
 7. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 8. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 9. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 10. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (aangevraagd door het lid Kuzu (DENK), bij de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 3. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
 4. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
 5. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
 6. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 7. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 10. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 11. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 12. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 13. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 14. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking(aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW van 18 december 2018)
 15. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)

VAO's/VSO's
 1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 6 februari 2019, VAO aangevraagd door het lid Edgar Mulder PVV)
18
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 13 februari 2019, 10.00-14.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 14 februari 2019, 13.00-17.00 uur
 • AO Inburgering en integratie - 20 februari 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO SUWI-onderwerpen - 20 februari 2019, 15.00-18.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 15 maart 2019 - 6 maart 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Arbeidsongeschiktheid - 27 maart 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 10-11 april 2019 - 3 april 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
19
Ongeplande algemeen overleggen
20
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek gerechtsdeurwaarderskantoor

Details

Besluit: Er zal een nieuwe datum voor het werkbezoek worden gezocht.
 • Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het werkbezoek aan een gerechtsdeurwaarderskantoor in Den Haag.
21
Uitkomst email-inventarisatie - Gespreksonderwerpen werkbezoek UWV op 25 maart 2019 van 10.00-13.00 uur

Details

Besluit: Vaststellen gespreksonderwerpen/thema's werkbezoek UWV
 • Er zijn geen aanvullende onderwerpen aangemeld.
 • Via een email-inventarisatie kunnen leden zich nogmaals aanmelden voor deelname aan het werkbezoek UWV op 25 maart 2019.
22
Verzoek AFM om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenonderwerpen in derde kwartaal van 2019
23
Verzoek Ambassade van de Tsjechische Republiek, namens commissie voor Sociaal beleid van Tsjechische parlement, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
25
Stafnotitie - BIT-adviezen Wet tegemoetkoming loondomein en Transitie werk.nl (TWNL)
26
Stafnotitie - Rondetafelgesprek "Werkende armen"
27
Verzoek om voor het AO Armoede- en schuldenbeleid op 14 februari 2019 een kabinetsreactie te ontvangen op het rapport 'Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief" van de Nationale Ombudsman

Te behandelen:

30
Verzoek om de brief van de minister van SZW over "Lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans" (35074-63), d.d. 8 februari 2019, toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 13 februari 2019

Details

Besluit: Verzoek honoreren. De brief wordt toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 13 februari 2019.
31
Verzoek om de brief van de minister voor Rechtsbescherming over "Aanpak misstanden private buitengerechtelijke incassomarkt (24515-465), d.d. 8 februari 2019, toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg Armoede- en schulden beleid van 14 februari 2019

Details

Besluit: Verzoek honoreren. De brief wordt toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 14 februari 2019.