Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 29 januari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 29 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorlopige toepassing van het protocol tot wijziging van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Kaapverdië, met Slotprotocol, ondertekend te ’s-Gravenhage op 18 november 1981, zoals gewijzigd en ondertekend op 23 januari 1995 en op 22 mei 2000, van het Protocol bij het Verdrag, ondertekend te Praia op 22 mei 2000, en van het Administratief Akkoord, ondertekend te ’s Gravenhage op 18 november 1981, zoals gewijzigd op 23 januari 1995; Amsterdam, 12 december 2018

Te behandelen:

14
EU-stafnotitie- voorstel werkbezoek aan Brussel
15
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 24 januari 2019)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018
 2. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren – (35010)
 3. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) - (35074)

Plenaire debatten
 1. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwerpen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
 2. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
 3. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 4. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 5. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 6. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
 7. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
 8. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 9. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 10. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 11. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 2. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
 3. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
 4. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
 5. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 6. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 7. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 9. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 10. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 12. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 13. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking(aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW van 18 december 2018)
 14. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)

VAO's/VSO's
 1. VAO Participatiewet (AO d.d. 23 januari 2019, VAO aangevraagd door het lid Raemakers D66)
16
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Pensioenonderwerpen - 6 februari 2019, 13.00-18.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 13 februari 2019, 10.00-14.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 14 februari 2019, 13.00-17.00 uur
 • AO Inburgering en integratie - 20 februari 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO SUWI-onderwerpen - 20 februari 2019, 15.00-18.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 15 maart 2019 - 6 maart 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Arbeidsongeschiktheid - 27 maart 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 10-11 april 2019 - 3 april 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
17
Ongeplande algemeen overleggen
18
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over werkende armen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Gijs van Dijk, voorzitter (PvdA), Peters (CDA), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 • De eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep vindt plaats op donderdag 31 januari 2019 van 09.30-10.00 uur.
19
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek UWV op 25 maart 2019 van 10.00-13.00 uur

Details

Besluit: Werkbezoek organiseren op 25 maart 2019.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Heerma (CDA), Smeulders (GroenLinks) en Jasper Van Dijk (SP).
20
Uitnodiging voor de vakcommissies OCW, SZW, I&W, FIN en EU voor het bijwonen van themasessies op 5 februari 2019 in verband met ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag van 3 t/m 7 februari 2019 door de Contactgroep Duitsland.

Te behandelen:

22
Werkbezoek PicNic
23
Minister van SZW rappelleren/herinneren ten aanzien van toezending reactie op CPB-rapport inzake "Effecten van afschaffing van de doorsneeproblematiek en de gelijktijdige overgang naar een nieuw pensioencontract" en een brief over de stand van zaken na het mislukken van de onderhandelingen inzake het Pensioenakkoord

Te behandelen:

24
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
25
Werkwijze en Jaarplan/kennisagenda