Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 april 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • R. Raemakers (D66)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de gevolgen van een no deal brexit, in het bijzonder voor geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek (Kamerstuk 23987-297).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Etikettering van medische hulpmiddelen bij een no deal Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad van 15 april 2019 in Boekarest, Roemenië (Kamerstuk 21501-31-511)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg (Kamerstuk 23987-311) en over de reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal brexit tekorten ontstaan (Kamerstuk 23987-314)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgang constructie EMA

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  34971 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Kerstens over een lichte voorhangprocedure bij de beslissing tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen (Kamerstuk 35093, nr. 26) en het gewijzigd amendement van het lid Kerstens over een evaluatie van de wet na drie jaar (Kamerstuk 35093-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  35146 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  35043 Tweede nota van wijziging inzake Wet medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Negatieve duiding geneesmiddel Kymriah (sluis)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Magistrale bereidingen door apothekers

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 maart 2019, over het bericht ’Bulten en littekens: tientallen bedrijven zetten illegaal lipfiller’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten technische analyse omleiding zorgtoeslag naar zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio (Kamerstuk 35138)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Advies NZa over de bekostiging van de verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag 2016 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eerste resultaten proeftuinen maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Standpunt positionering behandeling in de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  RIVM rapport herformuleringsmonitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eindevaluatie Citrienfonds 2014-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in Trouw.nl "Inspectie kan meer doen met klachten over de zorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Resultaatgericht werken in de Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatie Transparantieregister Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2019, over het datalek in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorzitter Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over een feitenrelaas van acties die de regering sinds april 2018 heeft ingezet om het risico op datalekken in de (jeugd)zorg te verminderen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport AEF ‘Samenwerking in screening’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Financiële regeling met de ouders van M. B. na het ongeval bij Happy Days

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  NZa-monitor “Paramedische zorg, overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018”

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Bestuurlijke afspraken Maasziekenhuis Pantein

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake toezending eindrapportage/evaluatie proeftuinen maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  RIVM-rapport “Blootstelling van consumenten aan chroom-6”

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nza monitor Hulpmiddelenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Implementatie en dekking van het plan "De best passende zorg voor kwetsbare jongeren" en reactie op verzoek commissie over de stand van zaken misstanden in jeugdzorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang aanpak wachttijden ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanpak van teken en tekenbeten

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanmeldingen open house keuzehulpgesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving in De Telegraaf inzake uitbraak van bof in Utrechtse studentenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie inzake toezending van onderzoeksopzet met betrekking tot de aangenomen motie van het lid Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te verhogen (Kamerstuk 32793-359)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 18 april 2019)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34 994 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt. Dit wetsvoorstel is op 13 maart 2019  aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn voorzien op 23 april 2019.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  8. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
  9. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  10. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  11. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
  12. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  13. Debat over de stijging van de energienota (aangevraagd door het lid Snels tijdens tijdens de RvW van februari 2019) (min. Fin., EZK, VWS)
  14. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  15. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
  16. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  17. Debat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019). Omgezet in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 21 maart 2019).
  18. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake ernstige zorgen over de integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 26 maart 2019).
  19. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  20. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
 48. 48

  Dertigledendebatten

  BesluitTer informatie
   
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  4. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  5. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  6. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  7. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  8. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  10. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  12. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  13. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  14. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  15. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
  16. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
  17. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  18. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
  19. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
  20. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  21. Dertigledendebat over het bericht dat levens in gevaar zijn door krapte in de ggz (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 6 februari 2019) 
  22. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor RB en van VWS)
  23. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V en stas. VWS)
  24. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  25. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  26. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
  27. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 49. 49

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie
  1. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 24 april 2019
  2. AO GGZ, 24 april 2019
  3. AO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen, 25 april 2019
  4. AO Jeugdhulp, 16 mei 2019 (wordt omgewisseld met het AO Pleegzorg/Gezinshuizen, 13 juni 2019)
  5. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 29 mei 2019
  6. AO Bloedvoorziening, 5 juni 2019
  7. AO Suicidepreventie, 6 juni 2019
  8. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 juni 2019
  9. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
  10. AO Sportbeleid, 12 juni 2019
  11. AO Gehandicaptenbeleid, 13 juni 2019
  12. AO Pleegzorg/Gezinshuizen, 13 juni 2019 (wordt omgewisseld met het AO Jeugdhulp, 16 mei 2019)
  13. WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2018, 18 juni 2019 
  14. AO Wmo, 20 juni 2019
  15. AO Pakketbeheer, 26 juni 2019
  16. AO Wijkverpleging, 27 juni 2019
  17. AO Eerstelijnszorg, 3 juli 2019
   (Tevens zal de staatssecretaris van VWS worden verzocht de antwoorden op vragen inzake het Preventieakkoord z.s.m. aan de Kamer te doen toekomen)

    
 50. 50

  Voorstel van de rapporteurs thema’s jaarverslag VWS 2018

 51. 51

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66), mede namens het lid Geluk (CDA) om een schriftelijk overleg over de brief van de minister inzake Resultaatgericht werken in de Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om spoedig een algemeen overleg Wmo in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie op het rapport "Zorgen voor thuiswonende ouderen" van het SCP

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel lid Geleijnse (50Plus) om een rondetafelgesprek over Afbouwmedicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Raemakers (D66) mede namens lid Westerveld (GL) om algemeen overleg over de problematiek op het grensvlak jeugdzorg-jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data