Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 maart 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • R. Raemakers (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4de kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Lijst met EU-voorstellen VWS van 13 februari 2019 tot 6 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Donorselectiebeleid MSM

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  E-healthweek 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Publicatie advies Gezondheidsraad over plaatjesrijk plasma

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Herregistratie fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen in het BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht: ‘Wijkteams maken zorg duurder’ en het artikel: ‘Inzet van wijkteams is goede stap voor de zorg, maar heeft wel verschillende aanpassingen nodig’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zicht op thuiszorgorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake overall rapportage sociaal domein 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werkagenda chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorwaardelijke toelating van CardioMEMS en aanwijzing van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) toegevoegd aan primaire debulking bij patiënten met een stadium III ovariumcarcinoom als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Definitief BIT advies programma "Vernieuwd Praeventis”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksrapport ‘De financiële effecten van taakherschikking (Radboud UMC, 2019)’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over één kwaliteitssysteem (Kamerstuk 25242-449)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere informatie Kansrijke Start naar aanleiding van het AO zwangerschap en geboorte van 29 november 2018 (Kamerstuk 32279-148)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2019, over steeds meer protesten bij abortusklinieken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanvullende bijdrage Namenmonument

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Counseling als onderdeel van de keten van prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over inzicht in de wijze waarop de wachtlijsten worden teruggedrongen (Kamerstuk 25424-447), de motie van de leden De Lange en Van den Berg over physician assistants opnemen in het kwaliteitsstatuut ggz (Kamerstuk 25424-440) en de motie van het lid De Lange c.s. over een persoonsgerichte aanpak voor de 13.000 mensen die herhaaldelijk in de politiemeldingen voorkomen (Kamerstuk 25424-441)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Criteria en werkwijze beoordelingscommissie sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoeksrapport Insulinezaak

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Diertens over de tuchtrechtelijke vervolging van bij doping betrokken artsen (Kamerstuk 35000-XVI-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport 'Samen in de keten - Verantwoordelijkheidsverdeling tussen LNV en VWS op het vlak van voedselveiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  NZa advies over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap per 1 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanwijzing NZa voor een experiment anders verantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het stellen van regels ten behoeve van het beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen over rapportages inzake contractering wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over de wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek (Kamerstuk 33578-59)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over het rapport Nationale Ombudsman "Borg de zorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanvullend IGJ-onderzoek zorggroep Alliade

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Extra tussenrapportage Cao-afspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Update implementatie Sportakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over berichten op Trouw.nl en een bericht op De Groene Amsterdammer.nl inzake personeelstekort in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht dat de minister de Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd door foutieve informatie van Zilveren Kruis Achmea over onderzoek naar de werkzaamheid van taperingstrips voor de afbouw van psychofarmaca (Ftm.nl, 22 december 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingsjaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Tussentijdse vergoedingsregeling Fampyra

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie inzake het artikel op Elsevier.nl van 6 februari 2019 over 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kleinschaligheid verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 7 maart 2019)

  Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 070 Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd. Dit wetswvoorstel is op 6 februari 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn voorzien op 12 maart 2019.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  2. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  3. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  4. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  5. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  6. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  7. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  8. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018). Samengevoegd (tijdens de RvW van 6 maart 2019) met het dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  9. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  10. Debat over slecht toezicht op medische implantaten (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 november 2018) (op verzoek van het lid Van Gerven bij de RvW van 13 december zal worden geprobeerd het debat te houden als de antwoorden op de feitelijke vragen Implant files binnen zijn; op verzoek van het lid Ploumen bij de RvW van 15 januari 2019 wordt geprobeerd het debat te houden zo snel mogelijk nadat de Kamer de antwoorden heeft ontvangen). 
  11. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
  12. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  13. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  14. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
  15. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  16. Debat over de stijging van de energienota (aangevraagd door het lid Snels tijdens tijdens de RvW van februari 2019) (min. Fin., EZK, VWS)
  17. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  18. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
  19. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 45. 45

  Dertigledendebatten


  Ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  4. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  5. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  6. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  7. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  8. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  10. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  12. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  13. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  14. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  15. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
  16. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
  17. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  18. Dertigledendebat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  19. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
  20. Dertigledendebat over het over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 29 januari 2019) 
  21. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
  22. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  23. Dertigledendebat over het bericht dat levens in gevaar zijn door krapte in de ggz (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 6 februari 2019) 
  24. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor RB en van VWS)
  25. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V en stas. VWS)
  26. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 46. 46

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Ter informatie
  1. AO PGB, 27 maart 2019
  2. AO Acute zorg/ambulance zorg, 3 april 2019 
  3. AO Pleegzorg/Gezinshuizen, 4 april 2019
  4. AO Zorgverzekeringswet, 10 april 2019 
  5. AO Informele EU-Gezondheidsraad, 11 april 2019
  6. AO GGZ, 11 april 2019
  7. AO Misstanden in de jeugdzorginstellingen, 17 april 2019
  8. AO Preventiebeleid, 18 april 2019
  9. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 24 april 2019
  10. AO Bloedvoorziening, 15 mei 2019
  11. AO Jeugdhulp, 16 mei 2019
  12. AO Suicidepreventie, 6 juni 2019
  13. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
  14. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector,  29 mei 2019
   
   
 47. 47

  Deelname voorbereidingsgroep kennisthema De juiste zorg op de juiste plek

  Besluit: Er wordt vooralsnog geen extra lid toegevoegd aan de Voorbereidingsgroep (deze bestaat uit de leden Ellemeet (Groenlinks), Rutte (VVD) en Slootweg (CDA)).
 48. 48

  Toezending implementatieplan PGB 2.0

  Besluit: Er zal naar een nieuwe datum worden gezocht voor het algemeen overleg PGB d.d. 27 
              maart 2019 (plannen vóór 15 april a.s.) indien dit niet lukt dan blijft de datum van 27 maart
              gehandhaafd.
  • In de procedurevergadering van 20 februari is gevraagd bij het ministerie na te gaan of dit implementatieplan vóór het AO PGB van 27 maart naar de Kamer wordt gezonden. Ambtelijk VWS heeft laten weten dat dit (net) niet gehaald wordt in verband met de oplevering van een quick scan. Wel is de verwachting dat de Kamer bedoelde brief eind maart zal ontvangen. Dientengevolge ligt de vraag voor of het AO PGB dient te worden verschoven.

   
 49. 49

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op het advies van de Raad Volksgezondheid & Samenleving 'Waarde(n)volle zorgtechnologie. Een verkennend advies over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Westerveld (GL) om een reactie op de onderzoeken: “Under pressure, repression in residential youth care”, door Sophie de Valk en “Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen”, door Maria de Jong.

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een reactie op bericht op NOS.nl d.d. 4 maart 2019 Te weinig personeel voor OK, 'onervaren studenten moeten invallen'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en De Lange (VVD) om een technische briefing door de IGJ en de NZa over de casus van Alliade

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Slootweg (CDA) om een reactie op het bericht ‘Wlz-indiceerbaren’ per 1-1-2020 over naar reguliere Wlz”

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van het lid Veldman (VVD) aan de staatssecretaris van VWS om de onderzoeksopzet vooraf met de Kamer te delen dit naar aanleiding van de Motie van het lid Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te verhogen (32793-359)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een algemeen overleg Voortgang ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data