Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

3 juli 2019
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • M. Groothuizen (D66)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • T. van Gent (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht ‘Hipsterjihadi was informant van de AIVD’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mogelijke gezondheidseffecten gasuitstoot nieuw schoudervuurwapen DSI

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpak terugkeerders in de gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering motie van het lid Van Dam c.s. over de advocatuur structureel betrekken bij de ZSM-werkwijze (Kamerstuk 29279-511)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht "Hoe politie informanten werft onder klimaatactivisten"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 juni 2019, over het bericht ‘NCTV: digitale ontwrichting van maatschappij dreigt’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vervolgingsbesluit MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  High Impact Crimes (HIC)-slachtofferschap onder ouderen en het weerbaarder maken van ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Besteding middelen politie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkelingen in politieonderwijs, Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 met beleidsreactie en reactie op de motie van het lid Den Boer over betere afstemming van vraag en aanbod tussen Politieacademie en korps (Kamerstuk 29628-791)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vervolgtraject rechtspositie brandweervrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 50

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over opzet onderzoek klassenjustitie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nederlandse uitreizigers naar Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Landelijke storing KPN

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 juni 2019, over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Nationale Veiligheid van 20 juni 2019 over de wenselijkheid van een scan van kwetsbaarheden in de context van cybersecurity en het belang van publiek private samenwerking daarbij

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken uitvoering inzake motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de dossiers van alle Nederlandse uitreizigers beoordelen (Kamerstuk 29754-496)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang Forensische Geneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Behandeling van een melding van bedreiging door het Team Bedreigde Politici (TBP)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang uitvoeren ambities strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kwantitatieve prestaties strafrechtketen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rappel toegezegde brieven voor het zomerreces 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de verzoeken van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 mei 2019 en 4 juni 2019, over Volkert van der G. die zei dat hij zou emigreren maar het nooit van plan was

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering toezeggingen en meerjarenagenda Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  WODC onderzoeksrapport ‘Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Instelling Commissie Telefonie voor Justitiabelen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Correctie Nederlandse versie herziening verordening Brussel II-bis

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie inzake een nadere toelichting op de opname- en ontslagcriteria voor iemand op een longstay-afdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 juni 2019, over het bericht ’Opnieuw ’levensgevaarlijke patiënt’ uit kliniek Michael P. ontsnapt’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer J.Th.M. P. inzake misstanden binnen de forensische zorg.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Jeugdhulp van 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Mogelijkheden verbreding financieringsbasis Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van der Staaij t.v.v. nr. 11 over betrekken reclassering bij D&R-plan (Kamerstuk 35122-30) en het nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. t.v.v. nr. 32 over expliciet in vonnis vermelden welk deel van vrijheidsstraf in ieder geval binnen inrichting plaatsvindt (Kamerstuk 35122-33)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Onderzoek naar opgekochte vorderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang maatregelen beleidsreactie onderzoeken Michael P.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Evaluatie Transgenderwet van 19 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aanpak Jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  WODC-onderzoek 'Logeerregeling van het COA'

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over het verslag over het functioneren van de EU vluchtelingenfaciliteit Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van de JBZ-Raad op 6 en 7 juni 2019 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Doorgeleide brief inzake burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar"

 53. 53

  Verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid ten behoeve van evaluatie 112-storing van 24 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid om brief over de stand van zaken inzake snelle verbinding tussen Amsterdam en Londen met de Eurostar

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Rappel verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming om stand van zaken stelsel rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek om nota-overleg over de initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen (35212)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brievenlijst

 58. 58

  Werkbezoek aan Malta en Sicilië in het kader van het vreemdelingen- en asielbeleid in het najaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data