Debat geweest
3 juli 2019 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 3 juli 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 3 juli 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek naar aanleiding van 112-storing

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Te behandelen:

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
10
Uitvoering motie van het lid Van Dam c.s. over de advocatuur structureel betrekken bij de ZSM-werkwijze (Kamerstuk 29279-511)

Te behandelen:

13
Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 juni 2019, over het bericht ‘NCTV: digitale ontwrichting van maatschappij dreigt’

Te behandelen:

18
Ontwikkelingen in politieonderwijs, Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 met beleidsreactie en reactie op de motie van het lid Den Boer over betere afstemming van vraag en aanbod tussen Politieacademie en korps (Kamerstuk 29628-791)

Te behandelen:

24
25
Reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Nationale Veiligheid van 20 juni 2019 over de wenselijkheid van een scan van kwetsbaarheden in de context van cybersecurity en het belang van publiek private samenwerking daarbij

Te behandelen:

26
Stand van zaken uitvoering inzake motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de dossiers van alle Nederlandse uitreizigers beoordelen (Kamerstuk 29754-496)

Te behandelen:

27
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt

Te behandelen:

34
Reactie op de verzoeken van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 mei 2019 en 4 juni 2019, over Volkert van der G. die zei dat hij zou emigreren maar het nooit van plan was

Te behandelen:

36
WODC onderzoeksrapport ‘Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers’

Te behandelen:

39
40
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 juni 2019, over het bericht ’Opnieuw ’levensgevaarlijke patiënt’ uit kliniek Michael P. ontsnapt’

Te behandelen:

44
Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van der Staaij t.v.v. nr. 11 over betrekken reclassering bij D&R-plan (Kamerstuk 35122-30) en het nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. t.v.v. nr. 32 over expliciet in vonnis vermelden welk deel van vrijheidsstraf in ieder geval binnen inrichting plaatsvindt (Kamerstuk 35122-33)

Te behandelen:

53
Stafnotitie - Voorbereiding vergadering JPSG Europol 23-24 september 2019 – inzet herziening reglement van orde JPSG
54
Stafnotitie - Interparlementaire conferentie asiel 8 en 9 september 2019 (Helsinki)
55
Doorgeleide brief inzake burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar"
60
Brievenlijst
62
Actualisatie kennisagenda J&V 2019
63
Stafnotitie - verkennende werkgroep onderzoek naar misdaadgeld
64
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek inzake slachtofferbeleid
65
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies