Debat geweest
14 februari 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 14 februari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 14 februari 2019
Bijlage
Download Kennisagenda 2019 commissie voor Binnenlandse Zaken

Deelnemers


Agendapunten

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 14 februari 2019
6
Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Te behandelen:

9
Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

Te behandelen:

10
Beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) 30985-31
12
Antwoorden op vragen commissie over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) (Kamerstuk 34588-80)

Te behandelen:

17
Nadere antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets (Kamerstukken 32847-27926-420)

Te behandelen:

20
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

Te behandelen:

21
Verzoek van het lid Ronnes (CDA) om een technische briefing te houden met de NEN projectgroep NTA 8800 ‘Vernieuwing Stelsel Energieprestatie Gebouwen’ over de eisen voor bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG).

Te behandelen:

22
Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om de brief 04 juli 2018 over opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt (TK 32847-410) die nu voor het AO Bouwregelgeving/risicovloeren geagendeerd staat, te laten betrekken bij het AO Staat van de woningmarkt van 6 maart 2019.

Te behandelen:

23
Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA) en Beckerman (SP) om 1) een uitgebreide reactie te vragen aan de minister BZK over de berichtgeving over woonfraude en 2) een rondetafelgesprek te organiseren in maart 2019 over de woonfraude en 3) een algemeen overleg van twee uur in te plannen in maart (na het rondetafelgesprek) met de minister BZK over woonfraude.

Te behandelen:

25
Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om het AO Staat van de woningmarkt van 6 maart 2018 met een uur te verlengen omdat in de vorige procedurevergadering is besloten om de beleidsbrief van de minister over huurbeleid/inkomensafhankelijke huur en de evaluatie van de woningwet samen te voegen met dit AO. Omdat dit veel complexe onderwerpen zijn, is het van belang om deze onderwerpen goed te kunnen bespreken.

Te behandelen:

26
Voorstel kennisagenda 2019 vaste commissie voor Binnenlandse Zaken