Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

14 februari 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 14 februari 2019

 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming besloten technische briefing Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleid inzake versterking lokale rekenkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanpak implementatie programma eID

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag gesprek met het COC

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake alternatieve bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) door RfdFB

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) (Kamerstuk 34588-80)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  CTIVD-rapport nr. 60 inzake wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group en Sigint-partners

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Handhaving van het kraakverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken uitvoering diverse toezeggingen en moties over brandveiligheid ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Nadere antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets (Kamerstukken 32847-27926-420)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift brief aan Aedes en Woonbond over Sociaal Huurakkoord 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Ronnes (CDA) om een technische briefing te houden met de NEN projectgroep NTA 8800 ‘Vernieuwing Stelsel Energieprestatie Gebouwen’ over de eisen voor bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG).

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om de brief 04 juli 2018 over opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt (TK 32847-410) die nu voor het AO Bouwregelgeving/risicovloeren geagendeerd staat, te laten betrekken bij het AO Staat van de woningmarkt van 6 maart 2019.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA) en Beckerman (SP) om 1) een uitgebreide reactie te vragen aan de minister BZK over de berichtgeving over woonfraude en 2) een rondetafelgesprek te organiseren in maart 2019 over de woonfraude en 3) een algemeen overleg van twee uur in te plannen in maart (na het rondetafelgesprek) met de minister BZK over woonfraude.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Beckerman (SP) om een reactie te vragen aan de minister BZK over het bericht dat de nieuwbouw van sociale huurwoningen stil staat.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om het AO Staat van de woningmarkt van 6 maart 2018 met een uur te verlengen omdat in de vorige procedurevergadering is besloten om de beleidsbrief van de minister over huurbeleid/inkomensafhankelijke huur en de evaluatie van de woningwet samen te voegen met dit AO. Omdat dit veel complexe onderwerpen zijn, is het van belang om deze onderwerpen goed te kunnen bespreken.

  Te behandelen:

  Loading data