Procedurevergadering : Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

17 januari 2019
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa d.d. 17 januari 2019.

 3. 3

  Benoemingsprocedure twee nieuwe leden Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken overheid implementatie banenafspraak arbeidsbeperkten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken erkende talen Fries en Nedersaksisch

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de subsidieregeling Stichting Prof. mr. J.R. Thorbeckeleerstoel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het FNV rapport "Integriteit bij de Rijksoverheid"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang nieuwe verordening Europees Burgerinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Agenda toekomst toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen (artikel 6.5 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting) (Kamerstuk 30985-28)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken inzake Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel Actieplan Desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verkenning positie vertrouwenspersoon en inventarisatie meldpunten bij de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2018, over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift antwoord aan het College van B&W van de gemeente Huizen met betrekking tot het beleidskader gemeentelijke herindeling en de toentertijd lopende Arhi-procedures in de regio Gooi en Vechtstreek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering motie van de leden Koerhuis en Den Boer over een online-identiteit voor iedere Nederlander (Kamerstuk 34993-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie op het briefadvies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het versnellen van de woningbouwproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Woondeal Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Sectorbeeld 2018 (verslagjaar 2017) van de Autoriteit woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2018, over de lange wachtlijsten voor huurwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over wanhopige woningzoekenden die opgelicht worden door bemiddelingsbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang stelselherziening omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift brief aan Eerste Kamer over het proces van invoering van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Koepelvergunning en onderzoek vergunningvrij bouwen voor werelderfgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kostenbeheersing bij bijzondere huisvestingsprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Planningsbrief 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Brief van het Presidium over de stand van zaken rond de uitvoering van moties en toezeggingen gedaan bij de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2019 en informatie over een aantal andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van de commissie Financiën om mogelijke beleidsthema's aan te leveren voor de V-100 (d.d.20 mei 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en de democratie

  Te behandelen:

  Loading data