Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

6 november 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Inventarisatie belangstelling technische briefing over de brandwerendheid van enkele wegtunnels op 22 november van 11.00 tot 12.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Inventarisatie belangstelling technische briefing over huidige geluidwetgeving, het functioneren ervan en toekomstige veranderingen op 21 november 2018 van 13.00 tot 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inventarisatie belangstelling werkbezoek, voorgesteld door Van Brenk (50PLUS), aan Floodproof Holland en de Waterstraat in Delft op 23 november van 10.00 tot 12.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpregeling scheepsrecycling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden over de begroting van het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden over de begroting van het ministerie van I&W

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitor en Verkenning Brede Welvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht van ILT-publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het bericht dat Daimler ruim 700.000 dieselauto’s terug moet roepen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang omvorming ProRail tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Negende voortgangsrapportage groot project ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Roadmap safety improvement Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van het dronebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie over voortgang participatie Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Meten van vliegtuiggeluid en reactie op de evaluatie van de Regiegroep Belevingsvlucht

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor basisrapportage van groot project PHS

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over het Project Zeetoegang IJmond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Publicatie 'Kerncijfers Mobiliteitsbeleid 2018' van het KiM

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek TNO naar verhoogde NOx-uitstoot oudere benzineauto's en het ‘Duitse dieselakkoord’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van het werkbezoek aan de Britse Spoorwegpolitie met de Eurostar op 7 en 8 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Bevestiging dat de onderzoeksopzet inzake marktwerking in het OV voor het AO Spoorordening naar de Kamer wordt gestuurd

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beëindiging grootprojectstatus Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken inzake motie van de leden Sienot en Von Martels over pilots met alternatieve vormen van vervoer en betaling en een toezegging over de bandencontrole in APK

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Signaalrapportage ILT inzake uitzonderingen emissie-eisen voor 76 Zeer Zorgwekkende Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verspreiding van legionella-bacterie door afvalwaterzuiveringen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Global Commission on Adaptation

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verschillende nucleaire en stralingsbeschermingsonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Evaluatie Programma Van Afval naar Grondstof

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Advies gezondheidsraad "Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Advies vaste commissie voor Financiën over beëindiging status van groot project Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Standpunten aanbevelingen OVV-rapport ‘Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave’, en reactie op rapport ‘Evaluatie crisisbeheersing Grave’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over een artikel in het Financieele Dagblad over duurzaam inkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Consultatie inzake het raakvlak tussen chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Milieu- en Transportraad 29 en 30 oktober 2018 (Kamerstuk 21501-08-741)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  EU-voorstellen week 40-43

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over het bericht "zeer grote brand TUF Recycling"

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over het 'Nationaal plan hormoonverstorende stoffen in een circulaire economie ter bescherming van de volksgezondheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beantwoording vragen commissie over de Stint (Kamerstuk 29398-612 en 613)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Tussenbericht over modificatie Stint en proces-verbaal kinderdagverblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg op 1 november 2018 over de Stint inzake tijdlijn over een proces-verbaal

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het krokusreces

  12-11-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Toepassing grond en baggerspecie in diepe plassen in de praktijk
  De leden Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Kröger (GL) en Laçin (SP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
  15-11-2018 09.30 - 13.00 Rondetafelgesprek Toekomstperspectief verduurzaming luchtvaart
  20-11-2018 13.30 - 13.45 Petitie Verkeersproblemen A15
  21-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  21-11-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
  22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
  Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
  28-11-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Aanvullingswet geluid Omgevingswet
  28-11-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
  29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  04-12-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
  Ten behoeve van het groot project ERTMS zal een stafnotitie worden verspreid.
  05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  05-12-2018 11.15 - 16.15 Algemeen overleg Luchtvaart
  06-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoorordening
  06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
  06-12-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
  11-12-2018 13.30 - 13.45 Petitie Helmplicht voor de snorfiets
  12-12-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  15-01-2019 13.30 - 13.45 Petitie verbetering realisatie zero emissie busvervoer
  16-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Internationaal Spoor
  17-01-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  23-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  06-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  20-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
   
 47. 47

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  1. Wetgeving
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (re- en dupliek)
  • 34935 Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

  2. Debatten
  • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim en gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
   Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
  • Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
   Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

  3. Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
   Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
  • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018
  • Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
  • Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
   Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  • Dertigledendebat over de norm voor schadelijk fijnstof
   Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  • Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
  • Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
   Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018

  NB: de leden Van Aalst (PVV), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Brenk (50PLUS) hebben onlangs ieder een dertigledendebat afgevoerd.

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • Niet van toepassing.
 48. 48

  Voorstel van het lid Teunissen (PvdD) om een schriftelijke reactie op het bericht "China wil ons plastic niet meer, dus gooien we het hier in de verbrandingsoven"

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van het lid Teunissen (PvdD) om de staatssecretaris te verzoeken om een schriftelijke reactie op de Zembla-uitzending van 24 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aankondiging werkwijzebespreking volgende procedurevergadering

  Tijdens de volgende procedurevergadering staan de volgende punten op de agenda:
  • De werkwijze ten aanzien van de spreektijden voor AO's.
  • De werkwijze ten aanzien van het doen van verzoeken aan bewindspersonen namens de commissie.
 51. 51

  Voorstel Paternotte (D66) en Laçin (SP) voor RTG Veiligheidsaspecten arbeidsomstandigheden luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data