Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

19 juni 2019
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 5 juni 2019 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank (DNB)

 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Aegon verhoogt salaris topman Wynaendts opnieuw’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkgroep kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake het NOS-artikel ‘ING leest af- en bijschrijvingen om eigen reclame te maken’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een aantal recente brieven van belastingplichtigen die niet tevreden zijn over de dienstverlening van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen (Kamerstuk 31066-480)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wettelijke uitwerking van meldplichten aandeelhouders uitgevende instellingen in regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019 in verband met voorgenomen wijziging artikel 18 Besluit toezicht accountantsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpassing Kapitaalbeleid DNB

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het Rapport "Afdekking financiële risico’s DNB; Rol minister van Financiën"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Geld en schuld: De publieke rol van banken”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen (Kamerstuk 35107)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van de reactie op de brief van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) en Privacy First over de FATF-Aanbevelingen ten aanzien van crypto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stukken over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag (CAF-11-zaak)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake duidelijkheid over duur renteaftrek en berekening hypotheekbedragen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel reactie op motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten in de marginale druk

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken van enkele nog openstaande moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afhandeling bezwaren tegen btw-correctie privégebruik auto 1e helft 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verantwoording bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Financieel jaarverslag van het Rijk 2018, Staat van de Rijksverantwoording 2018 en Nationale Verklaring 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Rapport "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie Rekenkamer op verzoek om onderzoek naar erf- en schenkbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing voorafgaand aan publicatie onderzoek naar forfaits als fiscaal instrument

  Besluit:
  Een besloten technische briefing organiseren op woensdag 26 juni 2019 en de duur terugbrengen tot drie kwartier (11.30u tot 12.15u)
  Noot: De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 26 juni 2019 het onderzoek naar forfaits als fiscaal instrument te publiceren. Zij biedt de commissie een besloten technische briefing aan op de dag van publicatie.
 27. 27

  Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing voorafgaand aan de publicatie van een brief over de huidige stand van zaken van de fiscale stimulering van elektrisch rijden

  Besluit:
  Een besloten technische briefing organiseren op woensdag 26 juni 2019 en de duur terugbrengen tot drie kwartier (van 12.15u - 13.00u) aansluitend op de briefing inzake forfaits als fiscaal instrument.
  Noot:
  De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 26 juni 2019 een brief over de huidige stand van zaken van de fiscale stimulering van elektrisch rijden te publiceren. In de brief draagt de Rekenkamer feitelijke informatie aan over de opvolging van eerdere aanbevelingen uit 2013 en 2014. Zij geeft in de brief nog geen oordeel over de doeltreffendheid en doelmatigheid, omdat daar meer onderzoek in breder verband voor nodig is.
   
 28. 28

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 30. 30

  Fiche: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van defensie-inspanningen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: mededeling Fraudebestrijdingsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Jaarverslag Europese Investeringsbank ten behoeve van de jaarvergadering van de Raad van gouverneurs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over medewerking onderzoek artikel 3.1 CW 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2019 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

  Besluit: Van onderstaande overzichten van plenaire activiteiten en commissieactiviteiten is kennisgenomen. De commissie heeft besloten om in de laatste week voor het zomerreces een algemeen overleg te houden over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag. Het debat over het ethnisch profileren door de Belastingdienst (hieronder genoemd onder nr. 103) is inmiddels van de Kameragenda afgevoerd.

  Plenaire activiteiten:
  a) Wetgeving:
  (week 27 - 3 juli) - Voorjaarsnota 2019
  (week 40 - 2 en 3 oktober) - Algemene Financiële Beschouwingen
  (week 46 - 12, 13 en 14 november) - Belastingplan 2020

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  20. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  24. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
  36. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  42. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  50. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (minister Financiën)
  52. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
  70. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  83. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (minister Financiën)
  103. Debat over etnisch profileren door de Belastingdienst (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  104. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Rooijen) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
  114. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
  53. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
  71. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  79. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
  80. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  -geen.

  Commissieactiviteiten van de commissie Financiën

  Wetgevings/Notaoverleggen
  Reeds geplande wetgevingsoverleggen:
  26 juni 2019, 19.00-21.30 uur - Jaarverslag 2018 ministerie Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018;
  28 oktober 2019, 11.00-19.00 uur - Belastingplan 2020;
  4 november 2019, 11.00-23.00 uur - Belastingplan 2020.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO)
  wo 19-06-2019 10.00-14.00 AO Belastingdienst
  do 27-06-2019 09.30-13.30 Fiscale beleidsagenda 2019
  wo 03-07-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 04-09-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
  di 01-10-2019 16.30-19.30 AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 16-10-2019 16.30-18.30 AO IMF
  wo 06-11-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 28-11-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten:
  AO Accountancy
  AO Autobelastingen
  AO Begroten en verantwoorden
  AO Effecten van het ECB-beleid (na het zomerreces te houden)
  AO Europese btw
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (tot nader order uitgesteld)
  AO Revolverende fondsen
  AO Staatsdeelnemingen
  AO Toekomst van de Volksbank (in het najaar te houden)
  AO Witwassen en terrorismefinanciering

  Overige commissieactiviteiten:
  06-07 t/m 13-07-2019 Werkbezoek Japan
  ma 02-09-2019 10.30-13.30 - Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM)
  ma 02-09-2019 14.00-17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  ma 09-09-2019 Conferentie over de EMU
  vr 04-10-2019 - Accountability Hack 2019

  Opnieuw te plannen (na het zomerreces):
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Moscovici