Debat geweest
22 mei 2019 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 22 mei 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 22 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 24 april 2019 wordt vastgesteld
7
Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Te behandelen:

8
Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Te behandelen:

15
Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Slachtofferhulp Nederland, de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en het Verbond van Verzekeraars d.d. 15 februari 2019 over de fiscale behandeling van letselschadevergoedingen

Te behandelen:

19
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Aanbieding op 15 mei 2019 van de rapporten Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de ministeries.
20
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
21
Onderzoek van de leden Sneller en Snels naar de toepassing van artikel 3.1 van de CW 2016

Details

Onderstaande (positieve) reacties zijn binnengekomen op het verzoek van de rapporteurs Inzicht in Kwaliteit aan een vijftal departementen inzake medewerking aan een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 CW 2016. De minister van Defensie heeft eveneens medewerking toegezegd in een brief (31865-137) waarbij de commissie Defensie als voortouwcommissie is aangemerkt.

Te behandelen:

26
Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing voorafgaand aan publicatie onderzoek Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst

Details

Besluit: De commissie accepteert het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te organiseren over het op dinsdag 11 juni 2019 te publiceren onderzoek Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst.
De besloten technische briefing wordt ingepland op dinsdag 11 juni 2019, van 16.00-17.00 uur en onder de leden wordt belangstelling voor deelname geïnventariseerd.
 
28
Vooruitblik op de controle inzake toezicht op staatssteun aan banken
29
Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in het eerste kwartaal 2019 op beleidsterrein Financiën

Te behandelen:

32
Aanbieding activiteitenverslag 2018 van ERK
35
Informatie PBL n.a.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Elektrisch rijden en het CARbonTAX-model
37
Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

Details

Plenaire activiteiten
Besluit: Kennisgenomen van het onderstaande overzicht (gebaseerd op de lange termijnagenda van 17 mei 2019).

a) Wetgeving:
(week 22 - 28, 29 en 30 mei) - Wet fiscale arbitrage (35 110); aangemeld voor plenaire behandeling op 24 april jl.

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
22. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
26. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
30. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (staatssecretaris Financiën)
40. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
46. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
54. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (minister Financiën)
56. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
77. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
91. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (minister Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
57. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
76. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
84. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
85. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
-geen.

Commissieactiviteiten van de commissie Financiën
Besluit:
1) Het AO Operationele gevolgen van de Brexit zal worden uitgesteld tot kort voor het zomerreces.
2) Het AO Fiscale beleidsagenda 2019 wordt gehouden op donderdag 27 juni, van 10.00 tot 13.00 uur.
3) Over het al dan niet plannen van het AO ECB-beleid, waartoe de commissie in 2018 al heeft besloten, wordt besloten in een volgende procedurevergadering, na ontvangst van een op korte termijn te ontvangen brief van de minister over monetair beleid.

Wetgevings/Notaoverleggen
Besluit: per e-mail wordt geïnventariseerd in hoeverre nog behoefte bestaat aan het behandelen van de hieronder genoemde wetsvoorstellen 35 003 en 35117 in een wetgevingsoverleg, waartoe de commissie eerder heeft besloten. deze behoefte niet langer blijkt te bestaan, zullen de wetsvoorstellen worden aangemeld behandeling als hamerstuk.

Reeds geplande wetgevingsoverleggen:
3 juni 2019, 13.00-15.00 uur - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35 003);
3 juni 2019, 15.30-17.30 uur - Wijzigingswet financiële markten 2019 (35 117);
28 oktober 2019, 11.00-19.00 uur - Belastingplan 2020;
4 november 2019, 11.00-23.00 uur - Belastingplan 2020.

Reeds geplande algemeen overleggen (AO)
di 04-06-2019 17.30-20.30 AO Vernieuwde rulingpraktijk
wo 05-06-2019 10.00-13.00 AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (besloten is tot uitstel van dit AO)
do 06-06-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 12-06-2019 14.00-17.30 AO Financiële markten
wo 19-06-2019 10.00-14.00 AO Belastingdienst
wo 03-07-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten:
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Begroten en verantwoorden
AO ECB-beleid
AO Europese btw
AO Fiscale beleidsagenda 2019
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Revolverende fondsen
AO Toekomst van de Volksbank
AO Witwassen en terrorismefinanciering
 
Overige commissieactiviteiten:
wo 22-05-2019 14.00-17.00 Rondetafelgesprek UBO-register
wo 29-05-2019 09.45-11.30 Besloten gesprek met delegatie uit de Bundestag (Finanzausschuss)
wo 29-05-2019 14.00-16.30 Rondetafelgesprek Belastingafdracht multinationals
wo 12-06-2019 10.00-12.00 - Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
do 13-06-2019 10.00-13.00 Rondetafelgesprek Geld en schuld
do 20-06-2019 12.30-14.00 Openbaar gesprek met Eurocommissaris Moscovici  - tijdstip nog niet definitief
06-07 t/m 13-07-2019 Werkbezoek Japan
ma 02-09-2019 ca. 10.00 - Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM)
ma 02-09-2019 14.00-17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
vr 04-10-2019 - Accountability Hack 2019
38
Uitnodiging Deloitte voor werkbezoek
42
Stafnotitie - Planning voorlichting Raad van State ter uitvoering van de motie Omtzigt/Bruins
43
Stafnotitie - Voortgang rondetafelgesprek belastingafdracht multinationals
44
Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) om feitelijke vragen te stellen over de CAF-11 zaak

Details

Besluit: Na ontvangst van de bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 mei 2019 gevraagde brief over het vermeende etnisch profileren door de Belastingdienst zal een inbrengdatum worden bepaald voor het stellen van feitelijke vragen.