Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 27 maart 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën van 27 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 13 maart 2019 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
15
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
16
Verzoek om onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar erf- en schenkbelasting
17
Plan van aanpak Accountability Hack 2019
18
Periodiek Overleg Algemene Rekenkamer (10 april 2019)
20
Toezending van de antwoorden op vragen commissie over het Fiche: MFK – Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma en het Fiche: MFK - Invest EU-programma

Te behandelen:

26
Mogelijk werkbezoek AFM op maandag 2 september 2019

Details

Besluit: De commissie besluit om op maandag 2 september 2019 's ochtends een werkbezoek af te leggen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
27
Embargoregeling Belastingplan
28
Overleg met Raad van State over onafhankelijk begrotingstoezicht
29
Focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2019

Details

Besluit: De commissie draagt voor de verantwoording over 2019 wederom het onderwerp 'de onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven' aan als focusonderwerp, met als toevoeging 'onderschrijdingen ten opzichte van het geraamde uitgavenkader'. De keuze van het focusonderwerp wordt betrokken bij het Periodiek Overleg met de Algemene Rekenkamer op 10 april 2019 en zal vervolgens door de staf worden uitgewerkt.
  • De Kamer kiest, naar aanleiding van een voorstel van de commissie Financiën, jaarlijks één of meer focusonderwerpen voor de verantwoording. Dit is sinds het begrotingsjaar 2009 een instrument van de Kamer om de verantwoording meer te richten op haar eigen behoeften. Het kabinet en de Algemene Rekenkamer worden gevraagd in de verantwoordingsstukken extra aandacht te besteden aan deze onderwerpen.
  • Het focusonderwerp voor de verantwoording over 2018 is 'de onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven'. Voorgaande focusonderwerpen waren 'Toetsbare beleidsplannen' en 'Verplichtingen: pijler van het budgetrecht' (2017) en 'Focus op beleidstoetsing' (2016).
30
Voorstel van de leden Omtzigt (CDA), Sneller (D66) en De Vries (VVD) om Eurocommissaris Moscovici uit te nodigen voor een gesprek over de begrotingen van Lidstaten

Details

Besluit : de commissie stemt in met het voorstel voor een in de Kamer te houden openbaar gesprek met de Eurocommissaris, te houden vóór 25 mei 2019.
31
Voorstel tot uitstel van het Algemeen overleg Vernieuwde rulingpraktijk

Details

Besluit: Op voorstel van de leden Leijten en Omtzigt wordt het algemeen overleg (AO) over de Vernieuwde rulingpraktijk, dat was gepland op 28 maart 2019, uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
  • Noot: het AO is inmiddels gepland op woensdag 24 april 2019, van 17.00 tot 19.00 uur.
32
Voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek of hoorzitting over het Carbontax-model

Details

Besluit: De commissie spreekt haar steun uit voor het voorstel van het lid Omtzigt (CDA) tot het houden van een hoorzitting of een rondetafelgesprek over het Carbontax-model voor elektrische voertuigen. Zij verzoekt het lid Omtzigt daartoe een uitwerking op te stellen, die per e-mail aan de commissie ter instemming zal worden voorgelegd.
33
Voorbereiding interparlementaire conferentie EMU
34
Werkafspraken over informatieverstrekking over ingrepen in de financiële sector (of andere sectoren)