Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 13 maart 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 13 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 februari wordt vastgesteld.
11
Behandeling pakket Belastingplan 2020

Details

Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2020 wordt vastgesteld zoals beschreven in de noot.
Besluit: In de procedurevergadering van 27 maart 2019 zal het verzoek om het pakket Belastingplan 2020 de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag onder embargo te verkijgen opnieuw worden besproken aan de hand van eerder gevoerde correspondentie tussen de Kamer en het kabinet hierover.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de Kamer een overzicht te sturen, waaruit blijkt op welke momenten in 2019 fiscale wetsvoorstellen bij de Kamer zullen worden ingediend.


Noot:
Behandelschema pakket Belastingplan 2020
 • Dinsdag 17 september 2019: Prinsjesdag: indiening
 • Woensdag 25 september 2019: Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
 • Dinsdag 1 oktober 2019: Mogelijkheid tot het houden van een tweede besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
 • Woensdag 9 oktober 2019: Inbrengdatum voor het verslag

  Herfstreces van vrijdag 18 oktober tot en met maandag 28 oktober 2019
 • Dinsdag 22 oktober 2019: Nota naar aanleiding van het verslag
 • Maandag 28 oktober 2019: Eerste wetgevingsoverleg
 • Donderdag 31 oktober 2019: Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg
 • Maandag 4 november 2019: Tweede wetgevingsoverleg
 • Dinsdag 12 en woensdag 13 november 2019: Plenaire behandeling
 • Donderdag 14 november 2019: Brief beoordeling moties en amendementen
 • Donderdag 14 november 2019: Stemmingen
Griffie plenair zal worden verzocht op de eerste dag van de plenaire behandeling de eerste termijn van de zijde van de Kamer en op de tweede dag het antwoord van de regering en de re- en dupliek te plannen.

 
15
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst

Te behandelen:

26
Beleidsmatige verplichtingenmutaties die zijn opgetreden na tweede suppletoire begrotingswet en na de zogenoemde Veegbrief op de begroting van het Ministerie van Financiën (IX)

Te behandelen:

27
Conceptbrief behandeling verantwoording 2018 en Voorjaarsnota 2019
28
Advies beëindiging groot project EHS
29
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

30
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
31
Selectie van de thema's voor de V-100 (20 mei 2019)
32
Verzoek Algemene Rekenkamer onderzoek doelmatigheid stimuleringsmaatregelen elektrische auto's
35
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling over een sterkere internationale rol van de euro en aanbeveling over de internationale rol van de euro op het gebied van energie

Te behandelen:

36
Reactie op het onderzoeksrapport van de Universiteit van Amsterdam over de bereidheid van Europese (en Nederlandse) burgers om economische risico’s te delen in de EU

Te behandelen:

37
Nader voorstel programma werkbezoek Rome
40
Verzoek ondernemingsraad van KLM tot aanbieding petitie 'Maak de Nederlandse luchtvaart niet kapot'
42
Aanbod Algemene Rekenkamer inzake informerend gesprek over de verdere invulling van het vervolgonderzoek naar belastingontwijking (motie-Van Weyenberg/Schouten)

Details

 • De Algemene Rekenkamer is voornemens om in het vierde kwartaal 2019 het gevraagde vervolgonderzoek naar belastingontwijking (motie-Van Weyenberg/Schouten, Kamerstuk 25087 nr. 166) te publiceren. Op dinsdag 12 december 2017 heeft reeds een gesprek plaatsgevonden over de deelterreinen waarop het onderzoek betrekking zou moeten hebben.
 • U wordt gevraagd of u belangstelling heeft voor een informerend vervolggesprek met de Algemene Rekenkamer over de verdere invulling van het onderzoek, op dinsdag 23 april 2019 van 17.30 uur tot 18.15 uur. Inventarisatie van deelname volgt via een e-mailprocedure.
43
Nader voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek n.a.v. het WRR-rapport "Geld en Schuld"
44
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) inzake rondetafelgesprek Belastingafdracht multinationals
45
Werkafspraken over informatieverstrekking over ingrepen in de financiële sector (of andere sectoren)