Agendapunten

 1. 1

  Aanbod Raad voor Cultuur voor briefing inzake Stelseladvies voor de cultuurperiode 2021-2024 (11 april openbaar)

  Briefing is gepland op woensdag 15 mei 2019 van 11.00 tot 12.00 uur.
 2. 2

  Advies over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (commissie Van Rijn)

  Op 1 juli is het notaoverleg gepland over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek. De beleidsreactie van de minister op het advies van de commissie Van Rijn zal uiterlijk 21 juni aan de Kamer worden aangeboden. De commissie stemt in met het voorstel een technische briefing te laten verzorgen door de commissie Van Rijn, kort na verschijnen van het advies.
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding sectoradvies monumenten en archeologie 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit' van Raad voor Cultuur

 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over de acties van fotojournalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan de wethouders Kunst en Cultuur van de G7 inzake het nieuwe Creative Europe-programma 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodkreet van streekomroepen die dreigen te verdwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verzoek om spoedige inplanning van AO Streekomroepen, na ontvangst van in Regeling van Werkzaamheden toegezegde brief van minister Slob

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen voor de betaalbaarheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek mbo aan Oostenrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake nieuwe aanvraag van de Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland

 14. 14

  Aanbieding publicatie 'Missiegericht innovatiebeleid in uitvoering' van Rathenau Instituut

 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport Evaluatie Wet van wijziging Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Inzet middelen digitale onderzoeksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Risicoanalyse WNT 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering moties over macrodoelmatigheid van creatieve mbo opleidingen en het in kaart brengen van de problematiek rondom depressie, angsten en stressklachten in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake het ontwerp van de strategische agenda hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inspectieonderzoek naar additionele kosten verbonden aan masteropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie adviezen ‘Toets wijzer’ en ‘Curriculumvernieuwing Onderwijsraad’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toekomst van rekenen in het vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake de rapportage 'Monitor passend onderwijs. Leerkrachten basisonderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Schriftelijk overleg over de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift antwoord op de brief van Stichting Bloemfleur m.b.t. financiële middelen voor zorg en onderwijs bij Acato

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Schriftelijk overleg over de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023 (Kamerstuk 33650-56)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Onnodige sekseregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Schriftelijk overleg over het voortzetten van activiteiten gericht op leermobiliteit uit het programma Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde agenda informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 16 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 09-04-2019 13.45 - 14.00 Petitie Rapport (Panteia) Belemmeringen voor deelname aan Leven Lang Ontwikkelen
  • di 09-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten
  • wo 10-04-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek 'Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda'
  • wo 10-04-2019 14.30 - 17.00 Rondetafelgesprek Studenten met een beperking in mbo en ho
  • do 11-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 11-04-2019 11.30 - 13.00 Gesprek Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs
  • do 11-04-2019 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
  • di 16-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo
  • wo 17-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
  • wo 17-04-2019 16.15 - 17.15 Technische briefing Briefing CBS in het kader van kennisversterking Integratie Monitor Brede Welvaart
  • do 18-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo
  • di 23-04-2019 14.00 - 14.00I nbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag)
  • di 23-04-2019 17.00 - 18.00 Technische briefing Door de VSNU: Sectoroverzicht Universiteiten
  • di 23-04-2019 18.30 - 21.30 Rondetafelgesprek Verscheidenheid in wetenschap
  • wo 24-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Studenten met een beperking in mbo en ho
  • do 25-04-2019 11.15 - 14.45 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
  • di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
  • di 14-05-2019 17.00 - 22.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs
  • do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei
  • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
  • wo 22-05-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Panteia en SCP over onderzoeken Leven Lang Ontwikkelen
  • wo 22-05-2019 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragenRapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
 34. 34

  .

        
         De commissie besluit om na het zomerreces een algmeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs in te plannen.
 35. 35

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  23. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  30. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
  34. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  37. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  54. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  58. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  71. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  77. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
        -> de commissie OCW is vóór spoedige inplanning van het debat.
  84. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
        -> de griffier gaat na of indiener kan instemmen met planning AO op korte termijn

  86. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)

  Dertigledendebatten
  9. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  12. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
       -> de griffier gaat na of indiener dit debat zou willen laten opgaan in het bredere AO Demonstratierecht van cie BiZa

  24. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  33. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  60. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  94. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
 36. 36

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Planning algemeen overleg Leven Lang Ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Onderzoek toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 door rapporteurs Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Zorgelijke stijging in het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wetgeving doorstroomrecht vmbo-vo

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek brief kabinet met reactie op onderzoek Verwey-Jonker Instituut over het grote aantal jongeren met een chronische aandoening

  Te behandelen:

  Loading data