Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Zorgelijke stijging in het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 11-4-2019
Brief lid / fractie
Download Stand van zaken is aangaande de toezegging dat de doorstroomrechten voor de overstap van vmbo gl/tl naar havo wettelijk worden geregeld
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 11-4-2019
Brief lid / fractie
Download Streekomroepen

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanbod Raad voor Cultuur voor briefing inzake Stelseladvies voor de cultuurperiode 2021-2024 (11 april openbaar)

Details

Briefing is gepland op woensdag 15 mei 2019 van 11.00 tot 12.00 uur.
2
Advies over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (commissie Van Rijn)

Details

Op 1 juli is het notaoverleg gepland over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek. De beleidsreactie van de minister op het advies van de commissie Van Rijn zal uiterlijk 21 juni aan de Kamer worden aangeboden. De commissie stemt in met het voorstel een technische briefing te laten verzorgen door de commissie Van Rijn, kort na verschijnen van het advies.
5
Aanbieding sectoradvies monumenten en archeologie 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit' van Raad voor Cultuur
10
Verzoek om spoedige inplanning van AO Streekomroepen, na ontvangst van in Regeling van Werkzaamheden toegezegde brief van minister Slob

Te behandelen:

13
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake nieuwe aanvraag van de Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland
14
Aanbieding publicatie 'Missiegericht innovatiebeleid in uitvoering' van Rathenau Instituut
33
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 09-04-2019 13.45 - 14.00 Petitie Rapport (Panteia) Belemmeringen voor deelname aan Leven Lang Ontwikkelen
 • di 09-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten
 • wo 10-04-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek 'Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda'
 • wo 10-04-2019 14.30 - 17.00 Rondetafelgesprek Studenten met een beperking in mbo en ho
 • do 11-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 11-04-2019 11.30 - 13.00 Gesprek Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs
 • do 11-04-2019 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
 • di 16-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo
 • wo 17-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
 • wo 17-04-2019 16.15 - 17.15 Technische briefing Briefing CBS in het kader van kennisversterking Integratie Monitor Brede Welvaart
 • do 18-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo
 • di 23-04-2019 14.00 - 14.00I nbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag)
 • di 23-04-2019 17.00 - 18.00 Technische briefing Door de VSNU: Sectoroverzicht Universiteiten
 • di 23-04-2019 18.30 - 21.30 Rondetafelgesprek Verscheidenheid in wetenschap
 • wo 24-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Studenten met een beperking in mbo en ho
 • do 25-04-2019 11.15 - 14.45 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
 • di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
 • di 14-05-2019 17.00 - 22.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 • wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs
 • do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei
 • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
 • wo 22-05-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Panteia en SCP over onderzoeken Leven Lang Ontwikkelen
 • wo 22-05-2019 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
 • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragenRapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
34
.

Details

      
       De commissie besluit om na het zomerreces een algmeen overleg Middelbaar beroepsonderwijs in te plannen.
35
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

23. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
30. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
34. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
37. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
54. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
58. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
71. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
77. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
      -> de commissie OCW is vóór spoedige inplanning van het debat.
84. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
      -> de griffier gaat na of indiener kan instemmen met planning AO op korte termijn

86. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)

Dertigledendebatten
9. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
12. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
     -> de griffier gaat na of indiener dit debat zou willen laten opgaan in het bredere AO Demonstratierecht van cie BiZa

24. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
33. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
60. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
94. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
43
Kennisagenda commissie OCW 2019
44
Passend onderwijs jongeren (Initiatiefnemer: Heerema)