Agendapunten

 1. 1

  Planning algemeen overleg over uitgangspuntennotitie Cultuur vóór de zomer. De minister verzoeken de Uitgangspuntennotitie eerder naar de Kamer te zenden.

 2. 2

  De commissie stemt in met het plannen van een apart notaoverleg over De Staat van het onderwijs (Onderwijsverslag). Inbreng voor een feitelijke vragenlijst plannen op 23 april

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel in verband met o.a. aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding advies 'Financiering van cultuur' van Raad voor Cultuur

 6. 6

  Aanbieding sectoradvies muziektheater 'Later is al lang begonnen’ van Raad voor Cultuur

 7. 7

  Geactualiseerd beleidskader scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen en inventarisatie scheepswrakken in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Behoud Waterland over de bescherming van de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en de Beemster

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bericht: Roofkunst kan terug, maar wel op bepaalde voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Commissie Pechtold

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop en Kwint in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Financiering Zorg in onderwijstijd

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding advies 'Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Stand van educatief Nederland 2019' van Onderwijsraad

 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden over de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 (Kamerstuk 29240-85)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het Werkprogramma 2019-2020 van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Kamerstuk 35000-VIII-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Hervatten staatsexamens Nederlands als tweede taal

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeksrapport NCOR over nut onderwijsovereenkomst en rechtspositie mbo-student

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderwijsovereenkomst mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatie instituten NWO en KNAW

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten nodig

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Factsheet Rathenau Instituut over open access

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang maatregelen opleidingen in de creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op een brief van een burger over vrijstellingen voor instellingsexamens in het mbo door middel van staatsexamencertificaten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en het Inspectierapport ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ (Kamerstuk 35000-VIII-145)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2019, over het toelatingsbeleid in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken m.b.t. het profileringsfonds hoger onderwijs en het mbo-studentenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over Overeenkomsten Rotterdam School of Management (RSM) - bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken thuiszitters

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Katholieke Scholenstichting Utrecht over herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Bestuurders in de onderwijs-cao

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht ‘Ouders Zaanse school pikken vierdaagse schoolweek niet meer’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het programma Vensters PO (Kamerstuk 31293-425)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Open State Foundation aangaande open data

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de motie-Van Meenen inzake het bekostigen op schoolniveau (Kamerstuk 34950-VIII-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsreactie op het rapport van de commissie-Dijkgraaf 'Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Werkdrukmiddelen primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op advies Verkenning Leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie (Kamerstuk 27020-90)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Lijst van vragen en antwoorden over onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie' (Kamerstuk 27923-343)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019 “Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in”

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rapport 'Benchmark: man-vrouw verhoudingen in raden van bestuur en raden van commissarissen van de 200 grootste Nederlandse bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt)'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie inzake zorgen over toekomst in Nederland na Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • wo 13-03-2019 13.00 - 14.00 Gesprek Presentatie over kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor de laatste brede scholengemeenschap in een krimpregio
  • do 14-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 14-03-2019 11.15 - 12.15 Gesprek Programmeeropleiding Codam Coding College Amsterdam
  • do 14-03-2019 11.30 - 12.30 Gesprek Parliamentary Group for Enhancing LGBTI Rights van het Macedonische Parlement
  • do 14-03-2019 13.00 - 14.00 Gesprek Melanchthon Business School, namens samenwerkende Groene Lycea
  • vr 15-03-2019 17.00 - 17.00 Inbreng schriftelijk overleg Verbetering verdeling onderwijsachterstandsmiddelen
  • wo 27-03-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het onderwijs
  • do 28-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 10-04-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek 'Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda'
  • wo 10-04-2019 14.30 - 17.00 Rondetafelgesprek Studenten met een beperking in mbo en ho
  • do 11-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 11-04-2019 11.30 - 13.00 Gesprek Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs
  • do 11-04-2019 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
  • wo 17-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
  • wo 24-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Studenten met een beperking in mbo en ho
  • do 25-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
  • di 14-05-2019 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voorinvesteringen hoger onderwijs
  • do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei
  • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
  • do 23-05-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
  • do 20-06-2019 10.15 - 11.15P rocedurevergadering 
  • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 50. 50

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  10. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)
  28. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  35. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
  40. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  43. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  62. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)

  15. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  18. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  32. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  44. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  76. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
 51. 51

  Verzoek toezending ontwerp van de strategische agenda hoger onderwijs voor 30 juni a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek brief met samenhang van voorzieningen voor studenten met een beperking in het mbo en ho + verzoek extra genodigde RTG

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek brief met voorgenomen onderzoeksopzet n.a.v. motie Westerveld c.s. inzake toereikendheid van het macrobudget mbo, ho en wetenschappelijk onderzoek (31288-694)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reflectie KVKO

  Aanhouden tot volgende vergadering.