Debat geweest
5 juni 2019 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 5 juni 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 5 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbod Rli voor presentatie over advies 'GLB 2021-2027'
3
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport m.b.t. vervolgonderzoek naar duurzaamheid van de intensieve veehouderij in Nederland
6
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek commissie over een brief van vertegenwoordigers van de akkerbouworganisaties over het insecticidengebruik in de suikerbietenteelt en verwachte knelpunten bij onkruidbestrijding

Te behandelen:

16
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over ICT-problemen bij de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (aangevraagd door het lid Graus op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) 
 • Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (aangevraagd door het lid Geurts op 14 mei 2019) (minister LNV) 
 • Debat over de einduitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (aangevraagd door het lid Buitenweg op 29 mei 2019) (minister LNV en minister IenW)
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
 • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 

Te behandelen:

18
Stafnotitie - Voorstel opzetten Twitter-account commissie LNV
19
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep PAS voor organiseren technische briefing en rondetafelgesprek over recente uitspraak PAS
20
Stafnotitie - Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraden in het tweede semester van 2019
24
Verzoek van de leden Von Martels (CDA) en Stoffer (SGP) om een rondetafelgesprek te organiseren over een algeheel verbod op het gebruik van de stroomhalsband voor honden

Te behandelen:

25
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een reactie te vragen op de petitie en het rapport van Stichting Agrifacts over de relatie tussen neonicotinoïden en bijensterfte

Te behandelen:

26
Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van LNV te vragen een overzicht te sturen van de werkgroepen ingesteld in het kader van het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 (Kamerstuk 27858, nr. 449) en hierbij te vragen hoe het verdere proces verloopt

Te behandelen:

27
Verzoek van het lid Weverling (VVD) het algemeen overleg Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) op 25 juni 2019 te verplaatsen naar een datum kort na het zomerreces

Te behandelen: