Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene Agenda procedurevergadering VWS 10 oktober 2018 - I.v.m. wijzigingen bij agendapunten 27 en 30
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 10 oktober 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen

Te behandelen:

7
8
Beantwoording vragen commissie over de berichtgeving over de resistente superbacterie die is aangetroffen in het Zaans Medisch Centrum (Kamerstuk 32620-203)

Te behandelen:

24
Schriftelijke reactie op twee punten inzake het wetsvoorstel houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (Kamerstuk 34858)

Te behandelen:

46
Reactie op verzoek commissie om een stand-van-zakenbrief inzake ouderenmishandeling en daarbij tevens te betrekken hoe het kabinet uitvoering geeft aan de door de Kamer aangenomen motie van het lid Ellemeet (Kamerstuk 31765-300)

Te behandelen:

49
Voorstel voor het organiseren van een rondetafelgesprek over het arbeidsmarktbeleid in de zorg
50
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 2 oktober 2018)

Details

Besluit: 
 • Namens de commissie zal bij de Regeling van Werkzaamheden het verzoek worden gedaan om het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens RvW d.d. 4 september) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het Meningkokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW d.d. 19 september 2018) samen te voegen.  Het plenaire debat kan worden ingepland na het te organiseren Rondetafelgesprek over vaccineren. De reeds geagendeerde relevante stukken voor het algemeen overleg Infectiepreventie d.d. 1 november 2018, zullen van de agenda van dat overleg worden gehaald.
 • In een volgende procedurevergadering zal worden gesproken over de planning van overleggen

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (dit wetsvoorstel is op 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling en op 12 september 2018 behandeld in eerste termijn)
 4. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)

 Plenaire debatten                                                               
 
 1. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), plenair debat voorzien in de tweede week van oktober)
 2. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
 3. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 5. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 6. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 7. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
 8. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 9. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 10. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 11. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 12. Debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018).
 13. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
 14. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 15. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
 16. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
51
Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

Details


Besluit: ter informatie
 
 1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
 10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
 16. Dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018)
 17. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
52
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details


Besluit: ter informatie
 
 1. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 31 oktober 2018 
 2. AO Infectiepreventie, 1 november 2018
 3. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 8 november 2018
 4. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2019, 12 november 2018
 5. AO Wijkverpleging, 14 november 2018
 6. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken, 19 november 2018
 7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 22 november 2018
 8. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018
 9. AO GGZ, 6 december 2018
 10. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma: niet gezond!' 10 december 2018
 11. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig" 17 december 2018
55
Voorstel van het lid Diertens (D66), mede namens de leden Hijink (SP), Kuik (CDA), Renkema (GL), Veldman (VVD) en Dik-Faber CU) tot het houden van een rondetafelgesprek vaccineren
56
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
57
Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen met nieuwe werkwijze commissies (oktober 2018)