Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

10 oktober 2018
10:15 - 12:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Beantwoording vragen commissie inzake de informele EU-Jeugdraad van 3 september 2018 in Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de besluitvorming rondom het beschikbaar stellen van de laatste tranche van de lening aan de Stichting voorbereiding Pallas-reactor

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over sponsoring door de farmaceutische industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de berichtgeving over de resistente superbacterie die is aangetroffen in het Zaans Medisch Centrum (Kamerstuk 32620-203)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eerste duiding toename suïcides onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsregel over de onverplichte financiële tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag bestuurlijk overleg voor samenwerking op het gebied van Volksgezondheid op Curaçao en verslag reis Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek naar de ethische aspecten van eiceldonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Start proeftuinen maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mogelijkheid om proeftuinen maatschappelijke diensttijd te bezoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over het Programma Langer Thuis en de Actielijn Wonen en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Werkprogramma 2019 Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Multidisciplinair document afbouwen antidepressiva

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport "Overgangsrecht voor de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Schriftelijke reactie op twee punten inzake het wetsvoorstel houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (Kamerstuk 34858)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Programma Volwaardig leven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsbrief Advies Beleidskader sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Persoonsgebonden budget (PGB) september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Programma Voor Elkaar!

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport inzake de overgangsregeling voor de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen (Wet BIG II)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde bij Treant

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Definitieve kaderbrief Wlz 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatie ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Accreditatie raden van toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang financiële arrangementen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Waarheidsvinding in de jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Sluiskandidaten eerste helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  NZa advies doorontwikkeling bekostiging msz en monitor integrale bekostiging msz 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Casus Tuijtenhorn

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over de berichten “Alarm in thuiszorg” (Telegraaf), en “De thuiszorg faalt en de inspectie grijpt niet in” (AD)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Communicatieplan nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie om een stand-van-zakenbrief inzake ouderenmishandeling en daarbij tevens te betrekken hoe het kabinet uitvoering geeft aan de door de Kamer aangenomen motie van het lid Ellemeet (Kamerstuk 31765-300)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Brabants Dagblad van 4 april 2018 inzake de Brandbrief over jeugdzorg Noordoost-Brabant "Zo kan het niet"

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel voor het organiseren van een rondetafelgesprek over het arbeidsmarktbeleid in de zorg

 50. 50

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 2 oktober 2018)

  Besluit: 
  • Namens de commissie zal bij de Regeling van Werkzaamheden het verzoek worden gedaan om het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens RvW d.d. 4 september) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het Meningkokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW d.d. 19 september 2018) samen te voegen.  Het plenaire debat kan worden ingepland na het te organiseren Rondetafelgesprek over vaccineren. De reeds geagendeerde relevante stukken voor het algemeen overleg Infectiepreventie d.d. 1 november 2018, zullen van de agenda van dat overleg worden gehaald.
  • In een volgende procedurevergadering zal worden gesproken over de planning van overleggen

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (dit wetsvoorstel is op 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling en op 12 september 2018 behandeld in eerste termijn)
  4. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)

   Plenaire debatten                                                               
   
  1. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), plenair debat voorzien in de tweede week van oktober)
  2. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  3. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  5. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  6. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  7. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
  8. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  9. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  10. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  11. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  12. Debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018).
  13. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
  14. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  15. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
  16. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 51. 51

  Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten


  Besluit: ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
  10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
  16. Dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
 52. 52

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's


  Besluit: ter informatie
   
  1. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 31 oktober 2018 
  2. AO Infectiepreventie, 1 november 2018
  3. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 8 november 2018
  4. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2019, 12 november 2018
  5. AO Wijkverpleging, 14 november 2018
  6. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken, 19 november 2018
  7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 22 november 2018
  8. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018
  9. AO GGZ, 6 december 2018
  10. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma: niet gezond!' 10 december 2018
  11. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig" 17 december 2018
 53. 53

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om werkbezoek af te leggen aan BMC en Bedrocan n.a.v. de uitzending van Nieuwsuur d.d. 26 september 2016 over medicinale wiet.

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van de leden Van Gerven (SP), Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GL) om een rondetafelgesprek over de Farmaceutische industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorstel van het lid Diertens (D66), mede namens de leden Hijink (SP), Kuik (CDA), Renkema (GL), Veldman (VVD) en Dik-Faber CU) tot het houden van een rondetafelgesprek vaccineren

 56. 56

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 57. 57

  Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen met nieuwe werkwijze commissies (oktober 2018)

Naar boven