Technische briefing : Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (34986) door ambtenaren van het ministerie van BZK

De vergadering is geweest

2 oktober 2018
18:00 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlage

Deelnemers

 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  PowerPoint presentatie Invoeringswet Omgevingswet t.b.v. de technische briefing op 2 oktober 2018

 2. 2

  De technische briefing wordt verzorgd door de volgende ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties:

  De heer E. van Kempen, Directeur-generaal, programma DG Omgevingswet
  Mw. H. Groot, Project-/ Programmadirecteur, programma DG Omgevingswet

  Mw. R. Bastianen, Project-/ Programmadirecteur, programma DG Omgevingswet
  Mw. M. Stefanski, Project-/ Programmadirecteur, programma DG Omgevingswet
  De heer W. de Vos, Coördinerend beleidsmedewerker, SG-cluster
  Mw. M. Rozema (senior) adviseur, SG-cluster.  
   
 3. 3

  Vier AMvB’s bij de Omgevingswet en de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de gelijkluidende nader rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken implementatie Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning stelselherziening Omgevingsrecht en uitvoering van de motie van de leden Ronnes en van Tongeren over de invoeringswet als sluitstuk van het wetgevingstraject

  Te behandelen:

  Loading data