Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid

De vergadering is geweest

13 februari 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • B. van Kent (SP)
 • A.D. Wiersma (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Dienstverlening naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport van de Inspectie SZW “Ontslag aangevraagd en dan?”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek stage na opleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 maart 2018, over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis in artikel 29b Ziektewet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake SCP-rapport "Bouwen aan een toekomst in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Instellingsregeling en het benoemings- en vergoedingenbesluit van de Commissie regulering van werk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 oktober 2018, over het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van 27 juni 2018 inzake contractering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksrapporten tussentijdse evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang gesprekken met Stichting van de Arbeid (StvdA) over meer activerend maken van de WW-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiscale behandeling private leerrekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dienstverlening naar werk en Wijziging regeling vrijwilligerswerk in de WW

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek naar aanleiding van de motie van de leden Van Weyenberg en Wiersma over een eerlijke loonstrook (Kamerstuk 34775-XV-102)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Monitor Arbeidsmarkt oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 december 2018, over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken inzake motie van het lid Pieter Heerma c.s. over afspraken over loondoorbetaling bij ziekte en WIA (Kamerstuk 32716-33)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie aanpassing wettelijk minimumjeugdloon

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Derde monitor van de Wet aanpak schijnconstructies (Was)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Halfjaarlijkse rapportage over de werking van de Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verruiming quotum jaar drie Aziatische horecaregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019, over de uitspraak van de rechter in de zaak FNV vs. Deliveroo

  Te behandelen:

  Loading data