Debat geweest
13 december 2018 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie Biza 13 december 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 13 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande en ongeplande activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

Details

Geplande activiteiten van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

December
18-12-2018   Petitieaanbieding verzoek Ried fan de Fryske Beweging tot aanbieding alternatieve bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur                  
20-12-2018   Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
20-12-2018   Inbreng verslag (wetsvoorstel) wijziging van de wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschaalmodellen, kwaliteitscontrole en enkele
                     verbeteringen) 35088

2019
17 januari    (10.15 - 11.15 uur) technische briefing inzake presentatie van de Raad voor de leefomgeving- en infrastructuur (Rli)) over hun advies "Nationale
                    omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid" (nieuw).  
21 januari     (16.00 - 20.00 uur) mogelijke ICT-cursus voor Kamerleden bij het Bureau ABD
28 januari     Werkbezoek "Slimme wijken: Brainport Smart District" te Helmond 
28 januari     (16.00 - 20.00 uur) mogelijke ICT-cursus voor Kamerleden bij het Bureau ABD
20 februari   Algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren
8 maart        Rondetafelgesprek Vrouwen in het openbaar bestuur

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg BRP Vooruitblik
Algemeen overleg Digitale Overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Energiebesparing / Energieprestatie gebouwen (was 28/ 11)
Algemeen overleg Evaluatie van de wet financiering politieke partijen (in te plannen na ontvangst van de kabinetsreactie op het eindrapport (TK 32752)) 
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (in te plannen in 2019 na ontvangst van de strategische I-agenda)
Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur (in te plannen nadat het RTG heeft plaatsgevonden).  
Algemeen overleg Kiesrecht
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (AO in te plannen nadat de nadere informatie m.b.t. de adviescommissie die de minister BZK kennelijk voornemens is in het leven te roepen bij de Kamer is ontvangen)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Woningmarkt
Verzamel algemeen overleg (Op de agenda staan: Wet openbare manifestaties (34324-3); gedeelde waarden en normen (29279-371).
Algemeen overleg Wet norming topinkomens (WNT) (in de week van 10 december 2018 zal de minister een brief naar de Kamer sturen inzake WNT; het AO zal worden ingepland in januari 2019).  
Algemeen overleg Woningcorporaties (in 2019 in te plannen)

Rondetafelgesprek inzake het voorkomen van mislukte ICT-projecten bij de overheid (mogelijk in te plannen op woensdag 13 februari 2019 van 10.00 uur
tot 12.00 uur)
Rondetagelgesprek over lokale rekenkamers (in te plannen na het kerstreces 2018)
Rondetafelgesprek inzake de integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen (in te plannen in 2019)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
Werkbezoek aan Transparency International (in het kader van de Jaarplanning)

Besluit: de commissie stemt in met de voorstellen voor het inplannen van de volgende AO’s in 2019. De convocaties ontvangt u zo spoedig mogenlijk.
- AO WNT dinsdag 22 januari van 17.00 uur tot 19.00 uur.
- AO Staat van woningmarkt donderdag 31 januari van 13.00 uur tot 16.00 uur.
- AO Energiebesparing en energieprestatie van gebouwen donderdag 21 febr. van 13.00 uur tot 15.00 uur
- AO Grensoverschrijdende samenwerking donderdag 17 januari 15.00 – 17.00 uur
- AO e-id/ paspoorten donderdag 31 januari 14.00 – 16.00 uur. 

Besluit: de commissie besluit om na het AO Sociaal Domein in te plannen na het voorjaarsreces 2019 (22/2/2019 t/m 4/3/2019). Zie ook agendapunt 18.
(De kenniscoördinatoren (DAO) zullen nog een notitie opstellen t.b.v. dit AO).
 
4
7
Informatie over het toestemmingsregime en de mate van vrijwilligheid bij het verkrijgen van informatie door de AIVD via een informant die deze informatie (mogelijk) zelf onrechtmatig heeft verkregen

Te behandelen:

9
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

10
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

24
Beantwoording brieven LTO Glaskracht en NEPROM t.a.v. wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling

Te behandelen:

28
Beantwoording vragen commissie over de reactie op inbreng van de leden Leijten en Sneller tijdens het Verantwoordingsdebat op 23 mei 2018 inzake het onderwerp over vastgoed (Kamerstuk 32275-3)

Te behandelen:

29
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 december 2018, over het ‘akkoord tussen het ministerie, gemeentekoepel VNG en de vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT)’

Te behandelen:

32
Voorstellen voor data en tijden procedurevergaderingen BiZa in de eerste helft van 2019

Details

De commissie stemt ermee in dat de procedurevergaderingen BiZa in het eerste helft van 2019 ingepland worden op:  

Donderdag 17 januari van 10.00 – 11.00 uur
(afwijkend tijdstip i.v.m. het gesprek met mw. V. Eubanks van 11.00 uur - 12.30 uur).
Donderdag 31 januari van 09.30– 10.30 uur
(afwijkend tijdstip i.v.m. de ambassadeursconferentie van 10.30 uur - 14.00 uur).
Donderdag 14 februari van 11.30 – 12.30 uur.
Donderdag 7 maart van 11.30 – 12.30 uur.
Donderdag 21 maart van 11.30 – 12.30 uur.
Donderdag 4 april van 11.30 – 12.30 uur.
Donderdag 18 april van 11.30 – 12.30 uur.
Donderdag 16 mei van 11.30 – 12.30 uur.
Donderdag 6 juni van 11.30 – 12.30 uur.
Donderdag 20 juni van 11.30 – 12.30 uur.
Donderdag 4 juli van 11.30 – 12.30 uur.
 
33
Rondetafelgesprek Uitdaagrecht (Right to challenge)
34
Aangepast voorstel van de leden Verhoeven (D66) en Middendorp (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over het voorkomen van mislukte ICT projecten.
35
Verzoek van het lid Verhoeven (D66) om Virginia Eubanks (associate professor political science aan de University of Albany) uit te nodigen voor een gesprek met de commissieleden van Binnenlandse Zaken op 17 januari 2019.

Te behandelen:

36
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om een reactie te vragen aan de minister BZK op de berichtgeving in het rondetafelgesprek veiligheidsrisico's bouwprojecten d.d. 12 december 2018 m.b.t. de second opinion die het ministerie BZK heeft gevraagd aan een adviesbureau.

Te behandelen: