Debat geweest
15 november 2018 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest
Herziene besluitenlijst i.v.m. wijziging besluit agendapunt *)

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 15 november 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 15 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande en ongeplande activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

Details

Geplande activiteiten van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

November
22-11-2018  AO BRP Terugblik
26-11-2018  Nota-overleg inzake de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven inzake
                     online identiteit en regie op persoonsgegevens 
28-11-2018   Algemeen overleg Bouwopgave (nieuw)                    
29-11-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-11-2018  Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
30-11-2018  Werkbezoek in het kader van het Jaarplan aan het Bureau Integriteit Amsterdam (10.30 - 13.00 uur).

December
04-12-2018   (17.00 - 19.00 uur) Algemeen overleg fiche Richtlijn betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (nieuw)
05-12-2018  (15.00 - 17.00 uur) Algemeen overleg e-id/ paspoorten (nieuw)
12-12-2018  (11.00 - 13.00 uur) Algemeen overleg Rijksvastgoed (nieuw)
13-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
19-12-2018   Verzamel algemeen overleg (Op de agenda staan: Wet openbare manifestaties (34324-3); evaluatie College Rechten van de Mens
                    (34338-3); lokale democratie (34775-VII-69); gedeelde waarden en normen (29279-371)
20-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

2019
20 februari   Algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren
8 maart       Rondetafelgesprek Vrouwen in het openbaar bestuur

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg BRP Vooruitblik
Algemeen overleg Digitale Overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Energiebesparing/ Energieprestatie van gebouwen
Algemeen overleg Evaluatie van de wet financiering politieke partijen (in te plannen na ontvangst van de kabinetsreactie op het eindrapport (TK 32752)) 
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Funcitioneren Rijksvastgoed (in te plannen in 2019 na ontvangst van de strategische I-agenda)
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur (in te plannen nadat het RTG heeft plaatsgevonden).  
Algemeen overleg Kiesrecht
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (AO in te plannen nadat de nadere informatie m.b.t. de adviescommissie die de minister BZK kennelijk voornemens is in het leven te roepen bij de Kamer is ontvangen)
Algemeen overleg Staat van de Woningmarkt
Algemeen overleg Wet norming topinkomens (WNT)
Algemeen overleg Woningcorporaties (in 2019 in te plannen)

Rondetafelgesprek inzake onveiligheid van de bouw (in te plannen in de 2e week van december 2018)
Rondetafelgesprek Right tot Challenge (in te plannen na een herziene notitie van de voorbereidingswerkgroep)
Rondetagelgesprek over lokale rekenkamers (in te plannen voor of na het kerstreces 2018)
Rondetafelgesprek inzake de integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen (in te plannen in 2019)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).
Werkbezoek aan Transparency International (in het kader van de Jaarplanning)

Besluit: n.a.v. het ingebrachte rondvraagpunt van het lid Van Eijs (zie agendapunt 41) besluit de commissie om het AO Bouwopgave dat nu gepland staat voor
20 november (18.00 - 20.00 uur), in te te plannen op 28 november (op het reeds geplande tijdstip van 16.00 - 18.00 uur).

Besluit: de commissie besluit om het AO Bouwopgave d.d. 28 november 2018 te verlengen met een uur.  

Besluit: de commissie besluit om het AO Energiebesparing/ Energieprestatie van gebouwen op 28 november 2018 te annuleren. De commissie zal zich nog beraden over de planning met betrekking tot de nog te plannen algemeen overleggen (dit zal aan de orde komen in de volgende procedurevergadering).  

Besluit: de commissie besluit om de kabinetsreactie op het eindrapport evaluatie van de wet politieke partijen af te wachten (zie ook a.p. 7). Het AO dat nu gepland staat voor
13 december 2018 (van 14.00 - 16.00 uur) wordt op die datum geannuleerd.

Besluit: de commissie besluit om de datum en het tijdstip van 13 december 2018 (14.00 - 16.00 uur) aan te houden i.v.m. mogelijk nog te plannen algemeen overleggen.

Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Staat van de Woningmarkt toe te voegen aan de lijst van nog te plannen algemeen overleggen.

Besluit: de commissie besluit om, vooruitlopend op de planningbrief, navraag te doen bij het ministerie wanneer welke stukken m.b.t. W&R en WNT naar de Kamer zullen worden gestuurd. Na ontvangst van deze informatie zal de commissie een besluit nemen over de planning van overleggen over deze onderwerpen.     
10
Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Te behandelen:

16
- Wetsvoorstel - “Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten”.
32
Besluit van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976; Brussel, 13 juli 2018

Te behandelen:

34
Voorstel van de leden Verhoeven (D66) en Middendorp (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over het voorkomen van mislukte ICT projecten
35
Voorstel van het lid Smeulders (GroenLinks) inzake het werkbezoek ‘’Slimme wijken: Brainport Smart District Helmond’’ d.d. 28 januari 2019
36
Stafnotitie met betrekking tot het rondetafelgesprek vrouwen in het openbaar bestuur d.d. 8 maart 2019.
37
Verzoeken met betrekking tot jaarplanning onder regie van de voorbereidingsgroep lokaal bestuur.
38
Voorstel voor een rondetafelgesprek veiligheidsrisico’s bouwprojecten
39
Stafnotitie- Vaststelling procedure jaarplanning
40
Verzoek van het lid Beckerman (SP) om een brief te vragen aan de minister BZK met betrekking tot de berichtgeving over het onderzoek van mogelijke fraude bij Vestia door medewerkers en wat dat betekent voor huurders.

Te behandelen: