Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

15 november 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene besluitenlijst i.v.m. wijziging besluit agendapunt *)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande en ongeplande activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

  Geplande activiteiten van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  November
  22-11-2018  AO BRP Terugblik
  26-11-2018  Nota-overleg inzake de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven inzake
                       online identiteit en regie op persoonsgegevens 
  28-11-2018   Algemeen overleg Bouwopgave (nieuw)                    
  29-11-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  29-11-2018  Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  30-11-2018  Werkbezoek in het kader van het Jaarplan aan het Bureau Integriteit Amsterdam (10.30 - 13.00 uur).

  December
  04-12-2018   (17.00 - 19.00 uur) Algemeen overleg fiche Richtlijn betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (nieuw)
  05-12-2018  (15.00 - 17.00 uur) Algemeen overleg e-id/ paspoorten (nieuw)
  12-12-2018  (11.00 - 13.00 uur) Algemeen overleg Rijksvastgoed (nieuw)
  13-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  19-12-2018   Verzamel algemeen overleg (Op de agenda staan: Wet openbare manifestaties (34324-3); evaluatie College Rechten van de Mens
                      (34338-3); lokale democratie (34775-VII-69); gedeelde waarden en normen (29279-371)
  20-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

  2019
  20 februari   Algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren
  8 maart       Rondetafelgesprek Vrouwen in het openbaar bestuur

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Algemeen overleg BRP Vooruitblik
  Algemeen overleg Digitale Overheid
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg Energiebesparing/ Energieprestatie van gebouwen
  Algemeen overleg Evaluatie van de wet financiering politieke partijen (in te plannen na ontvangst van de kabinetsreactie op het eindrapport (TK 32752)) 
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
  Algemeen overleg Funcitioneren Rijksvastgoed (in te plannen in 2019 na ontvangst van de strategische I-agenda)
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur (in te plannen nadat het RTG heeft plaatsgevonden).  
  Algemeen overleg Kiesrecht
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (AO in te plannen nadat de nadere informatie m.b.t. de adviescommissie die de minister BZK kennelijk voornemens is in het leven te roepen bij de Kamer is ontvangen)
  Algemeen overleg Staat van de Woningmarkt
  Algemeen overleg Wet norming topinkomens (WNT)
  Algemeen overleg Woningcorporaties (in 2019 in te plannen)

  Rondetafelgesprek inzake onveiligheid van de bouw (in te plannen in de 2e week van december 2018)
  Rondetafelgesprek Right tot Challenge (in te plannen na een herziene notitie van de voorbereidingswerkgroep)
  Rondetagelgesprek over lokale rekenkamers (in te plannen voor of na het kerstreces 2018)
  Rondetafelgesprek inzake de integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen (in te plannen in 2019)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
  Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).
  Werkbezoek aan Transparency International (in het kader van de Jaarplanning)

  Besluit: n.a.v. het ingebrachte rondvraagpunt van het lid Van Eijs (zie agendapunt 41) besluit de commissie om het AO Bouwopgave dat nu gepland staat voor
  20 november (18.00 - 20.00 uur), in te te plannen op 28 november (op het reeds geplande tijdstip van 16.00 - 18.00 uur).

  Besluit: de commissie besluit om het AO Bouwopgave d.d. 28 november 2018 te verlengen met een uur.  

  Besluit: de commissie besluit om het AO Energiebesparing/ Energieprestatie van gebouwen op 28 november 2018 te annuleren. De commissie zal zich nog beraden over de planning met betrekking tot de nog te plannen algemeen overleggen (dit zal aan de orde komen in de volgende procedurevergadering).  

  Besluit: de commissie besluit om de kabinetsreactie op het eindrapport evaluatie van de wet politieke partijen af te wachten (zie ook a.p. 7). Het AO dat nu gepland staat voor
  13 december 2018 (van 14.00 - 16.00 uur) wordt op die datum geannuleerd.

  Besluit: de commissie besluit om de datum en het tijdstip van 13 december 2018 (14.00 - 16.00 uur) aan te houden i.v.m. mogelijk nog te plannen algemeen overleggen.

  Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Staat van de Woningmarkt toe te voegen aan de lijst van nog te plannen algemeen overleggen.

  Besluit: de commissie besluit om, vooruitlopend op de planningbrief, navraag te doen bij het ministerie wanneer welke stukken m.b.t. W&R en WNT naar de Kamer zullen worden gestuurd. Na ontvangst van deze informatie zal de commissie een besluit nemen over de planning van overleggen over deze onderwerpen.     
 3. 3

  Reactie op brief van de Nationale ombudsman m.b.t. afronding van de verkenning naar digitale berichten aan overledenen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie inzake advies Afdeling advisering van de Raad van State over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Constitutionele toets in het wetgevingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel toezending kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verhoging raadsvergoeding kleine gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken op een aantal aspecten van het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Agressie en geweld in de publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Initiatiefnota van het lid Den Boer “naar een moderne Uitvaartwet”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwerpregeling tot verlenging van een vijftal subsidieregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  - Wetsvoorstel - “Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten”.

 17. 17

  Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Leennormen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Audit Nationale Monumentenorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending reactie verzoek commissie over een voorstel m.b.t. bestrijden van sociaal isolement en verminderen woningnood

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op consultatie concept ontwerp-Besluit servicekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanwijzing Autoriteit woningcorporaties inzake Stichting Humanitas Huisvesting en Woningstichting Geertruidenberg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsrapportage Nationale woonagenda en toekomstbestendig wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitkomsten van het bestuurlijk overleg “goed verhuurderschap”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Middenhuur, starters en de rol van beleggers op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwikkeling administratieve lasten woningcorporaties, convenant informatievoorziening en programma Verticaal toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Relatie tussen de investeringsambities en de financiële capaciteit van woningcorporatie en reactie op verschillende moties in relatie tot de verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Validatie-onderzoek naar de bezoldigingsregeling woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsbrief TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Besluit van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976; Brussel, 13 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift brief aan VNG inzake reactie op de ingediende moties tijdens de Algemene ledenvergadering van 27 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van de leden Verhoeven (D66) en Middendorp (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over het voorkomen van mislukte ICT projecten

 35. 35

  Voorstel van het lid Smeulders (GroenLinks) inzake het werkbezoek ‘’Slimme wijken: Brainport Smart District Helmond’’ d.d. 28 januari 2019

 36. 36

  Stafnotitie met betrekking tot het rondetafelgesprek vrouwen in het openbaar bestuur d.d. 8 maart 2019.

 37. 37

  Verzoeken met betrekking tot jaarplanning onder regie van de voorbereidingsgroep lokaal bestuur.

 38. 38

  Voorstel voor een rondetafelgesprek veiligheidsrisico’s bouwprojecten

 39. 39

  Stafnotitie- Vaststelling procedure jaarplanning

 40. 40

  Verzoek van het lid Beckerman (SP) om een brief te vragen aan de minister BZK met betrekking tot de berichtgeving over het onderzoek van mogelijke fraude bij Vestia door medewerkers en wat dat betekent voor huurders.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Van Eijs (D66) voor het verplaatsen van het AO Bouwopgave d.d. 20 november 2018 tot na het Notaoverleg MIRT van 29 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Systematiek met betrekking het bijhouden van moties en toezeggingen voor de commissie Binnenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data