Debat geweest
1 november 2018 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 1 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 1 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande en ongeplande activiteiten van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Details

Geplande activiteiten van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

November
01-11-2018  Gesprek met de Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen
01-11-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
01-11-2018  Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van
                    certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (TK 35022)
01-11-2018  Inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet (2014) ter verduidelijking van
                    woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de
                    goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch
                    belang (Wet maatregelen middenhuur TK 35036)
01-11-2018  Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Instellingswet WRR in verband met een nadere regeling
                    m.b.t. de weder benoeming van de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
                    (35037)
01-11-2018  Inbreng feitelijke vragen inzake het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (TK 34682-6)
12-11-2018  Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (hoofdstuk VII)
14-11-2018  Algemeen overleg Sociaal Domein
15-11-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
15-11-2018  Inbreng verslag (wetsvoorstel) - Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van
                    elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister
                    reisdocumenten (35047-R2108)
20-11-2018  Algemeen overleg Bouwopgave
22-11-2018  AO BRP Terugblik
26-11-2018  Nota-overleg inzake de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven inzake
                     online identiteit en regie op persoonsgegevens 
28-11-208   Algemeen overleg Energiebesparing/ Energieprestatie van gebouwen                   
29-11-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-11-2018  Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
30-11-2018  Werkbezoek in het kader van het Jaarplan aan het Bureau Integriteit Amsterdam (10.30 - 13.00 uur). *)

December
13-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
19-12-2018   Verzamel algemeen overleg (Op de agenda staan: Wet openbare manifestaties (34324-3); evaluatie College Rechten van de Mens
                     (34338-3); lokale democratie (34775-VII-69); gedeelde waarden en normen (29279-371)
20-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

2019
8 maart 2019 Rondetafelgesprek Vrouwen in het openbaar bestuur

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren
Algemeen overleg BRP Vooruitblik
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg e-id/ paspoorten
Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Funcitioneren Rijksvastgoed (in te plannen in 2019 na ontvangst van de strategische I-agenda)
Algemeen overleg Fiche richtlijn betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur (in te plannen nadat het RTG heeft plaatsgevonden).  
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie
Algemeen overleg Rijksvastgoed
Algemeen overleg Wet norming topinkomens (WNT)
Algemeen overleg Woningcorporaties (in 2019 in te plannen)
Rondetafelgesprek inzake onveiligheid van de bouw (in te plannen in de 2e week van december 2018)
Rondetafelgesprek Right tot Challenge (in te plannen na een herziene notitie van de voorbereidingswerkgroep)
Rondetagelgesprek over lokale rekenkamers (in te plannen voor of na het kerstreces 2018; zie ook de besluitvorming bij agendapunten 44)
Rondetafelgesprek inzake de integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen (in te plannen in 2019; zie ook de besluitvorming bij agendapunt 10)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).
Werkbezoek aan Transparency International (in het kader van de Jaarplanning)

Noot *):  Deze activiteit vloeit voort uit de reeds vastgestelde te ondernemen activiteiten op het thema integriteit uit de jaarplanning van de commissie Binnenlandse Zaken. Voorgesteld wordt om voor werkbezoeken die voortvloeien uit de vastgestelde jaarplanning een rapporteur uit de commissie te benoemen die namens de commissie kan optreden en van het werkbezoek verslag uit te brengen aan de commissie Binnenlandse Zaken. In een dergelijk geval wordt de rapporteur vergezeld door een lid van de staf (bv de kenniscoördinator). Deze werkwijze is vergelijkbaar met de aanwijzing van een rapporteur namens de commissie in het geval van Europese aangelegenheden, bv het aanwijzen van het lid Koopmans tot rapporteur bij herziening van de Europese Kiesakte.

Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Rijksvastgoed op een zo kort mogelijk termijn in te plannen.

Besluit: de commissie besluit om het lid Den Boer (D66) aan te stellen als rapporteur voor het werkbezoek aan het Bureau Integriteit d.d. 31 november 2018.

Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren van 8 november 2018 te verplaatsen naar een nieuwe datum in het voorjaar van 2019 en het agendapunt toe te voegen aan de agenda van het WGO (zie ook de besluitvorming bij agendapunt 46).

Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg e-id en paspoorten in te plannen voor het kerstreces 2018


 
4
35000-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Te behandelen:

5
Beantwoording van nog openstaande vragen over het Jaarverslag 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 34950-VII-1) en over de Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35000-1 en 2)

Te behandelen:

6
35000-C Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019

Te behandelen:

7
35000-B Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019

Te behandelen:

8
16
Voorstel van D66 om een rondetafelgesprek te organiseren over het voorkomen van mislukte ICT projecten
20
Stafnotitie inzake het plan van aanpak beleidsdoorlichting Reisdocumenten en basisadministratie personen.
28
Uitwerking van de motie van de leden Voortman en Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder (Kamerstuk 24515-401)

Te behandelen:

31
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets (Kamerstukken 32847-27926-420)

Te behandelen:

41
Aankondiging onderzoek CTIVD naar uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door AIVD en MIVD
44
Voorstel van het lid Den Boer (D66) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over lokale rekenkamers, naar aanleiding van het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers.

Te behandelen:

45
Voorstel voor rondetafelgesprek Right to Challenge, in het kader van de jaarplanning versterking kennis- en informatiepositie Tweede Kamer commissie BiZa, onderdeel lokale democratie.
46
Verzoek om het AO Bouwregelgeving/ risicovloeren (d.d. 8 november 2018) uit te stellen tot 2019 en de nog te ontvangen brief van de minister m.b.t. de toezeggingen op het gebied van de woningmarkt agenderen voor het wetgevingsoverleg d.d. 12 november 2018

Te behandelen:

47
Verzoek van de leden Van Eijs (D66), Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) voor het inplannen van een hoorzitting naar aanleiding van het OvV-rapport over de parkeergarage Eindhoven Airport.

Te behandelen:

48