Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

13 september 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geplande en ongeplande activiteiten van de commissie

  26-09-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
  27-09-2018 Algemeen overleg Nationale Woonagenda 2018-2021 (nieuw)
  03-10-2018 Algemeen overleg IVD (nieuw)
  08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel
  week van 9/10/11 oktober: plenaire behandeling van de begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)
  11-10-2018 Inbreng verslag Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986)
  18-10-2018 Inbreng verslag Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)
  week van 16/17/18 oktober: plenaire behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)  

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Digitale overheid
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie
  Algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021
  Algemeen overleg Sociaal domein
  Activiteiten integriteit openbaar bestuur: de voorbereidingsgroep thema integriteit openbaar bestuur zal nog met nadere voorstellen komen m.b.t. de nog in te plannen activiteiten, waaronder o.a. het werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie; en het gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie; en een hoorzitting/ rondetafelgesprek). 
  Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
  Werkbezoek Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen.

  Besluit: het AO Woonaangelegenheden zal in het najaar van 2018 (november/ december) ingepland worden.

  Besluit: Er zal bij de volgende procedurevergadering BiZa nadere voorstellen komen m.b.t. de nog te plannen algemeen overleggen

  Besluit: de commissie besluit om een rappelbrief te sturen naar de minister BZK of de deadline van 1 oktober 2018  voor het toesturen van de Nationale omgevingsvisie voorzien wordt.

  Besluit: het algemeen overleg Nationale Woonagenda 2018 - 2021 wordt met een uur verlengd.

  Besluit: Het gesprek met de Kiesraad zal worden ingepland, bij voorkeur aansluitend aan de procedurevergadering BiZa. Er zal via een ad-hocbesluitvormingsactiviteit deelname worden geïnventariseerd. De activiteit zal doorgang vinden indien zich tenminste vier leden en een voorzitter zich hiervoor aanmelden.
   
 3. 3

  Evaluatie van de subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (SKPA) en aanbieding nieuwe subsidieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vervolgstappen evaluatie verdeelmodellen sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV en hoofdstuk VII

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kennisgeving vonnis inzake de Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Heroverweging financiële verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift antwoord op brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van VNG van 3 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending BNC-fiche EU-verordening mechanisme grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Technisch probleem in productieproces reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpak toekomst BRP-stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzamelbrief moties en toezeggingen basisinfrastructuur Digitale Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang programma eID

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Agenda Digitale Overheid 'NL DIGIbeter'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wet openbare manifestaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake de effecten van digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen, gebaseerd op artikel 21 van de Wet op de Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang EU Verordening biometrie op identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven: Online identiteit en regie op persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over de afstemming van de communicatiediensten met hulpverleners in grensregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstelbericht kabinetsreactie Rob-advies Voor de publieke zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoekrapport ‘Algoritmes en grondrechten’ van de Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitkomsten vooronderzoek 'homolijsten'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de brief van de Veiligheidsregio Utrecht inzake de gevolgen van de voorgenomen herindeling Vijfheerenlanden voor de wettelijke samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Openbaarmaking door Commissie BRP gebruikte documenten (2e fase) en openbaarmaking eerdere versies broncode BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluaties vijf jaar Wet College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 het jaarverslag 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (Kamerstuk 34950-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift reactie op de burgerbrief van dhr. S. te R. met nadere vragen over toezicht op erfpacht

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Opvolging diverse moties en toezeggingen over de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Ontwikkeling wooncoöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapportage schrappen vergunninghouders als verplichte urgentiecategorie uit de Huisvestingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitkomsten gesprek "goed verhuurderschap" met de sector naar aanleiding van discriminatie en huisjesmelkerij

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezegging oneigenlijk gebruik huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verloop en uitkomsten van het Platform hypotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  De voortgang van het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afschrift van het antwoord op de bedoelde brief aan de heer J.S. te R. over erfpacht bij het Rijksvastgoedbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Planning stelselherziening Omgevingsrecht en uitvoering van de motie van de leden Ronnes en van Tongeren over de invoeringswet als sluitstuk van het wetgevingstraject

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken implementatie Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitvoering motie van het lid Voortman c.s. over het initiatiefrecht voor huurders (Kamerstuk 34775-XVIII-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoorden op vragen over de achttiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32127-230)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voortgangsbrief energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorgenomen beleid vanaf 1 januari 2020 ten aanzien van allocatie bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beleidskader voor gemeentelijk standplaatsenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Nederlandse reactie op het Met Redenen Omkleed Advies (MROA) ten aanzien van de toepassing van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD, richtlijn 2010/31/EU)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Afschrift reactie op de brief van Warmteservice over de voortgang van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op het gebied van koolmonoxide

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van het rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbeveling OvV om één centrale partij voor omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Openbaarmaking documenten sanering Woonstichting Geertruidenberg

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Stand van zaken rondom de lopende sanering van woningcorporatie Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Interparlementaire (EU-) commissiebijeenkomst inzake landen specifieke aanbevelingen (09 oktober 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2019

  Besluit: de commissie BiZa besluit om voor de Hoofdstukken I (de Koning) en III (Algemene Zaken) om de inbrengen vooor feitelijke vragen t.b.v. het Verslag vast te stellen op dinsdag 25 september 2018 te 14:00 uur.
  Besluit
  : de commissie BiZa besluit om voor de Hoofdstukken IIA (Staten-Generaal; blanco), IIB (Overige Hoge Colleges van Staat), VII (Binnenlandse Zaken),
  B (Gemeentefonds) en C (Provinciefonds) de inbrengen vooor feitelijke vragen t.b.v. het Verslag vast te stellen op donderdag 27 september 2018 te 14:00 uur.
  Besluit
  : de commissie besluit tot het inplannen van een wetgevingsoverleg met minister en staatssecretaris BZK over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte op maandag 12 november van 18:30 - 22:30 uur.
  Besluit: de commissie besluit tot het organiseren van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer. 

   

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking; ’s-Gravenhage, 20 februari 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voorstel voor nieuwe data voor een werkbezoek m.b.t. het thema van de binnenstedelijke woningbouwopgave (Platform31)

 68. 68

  Voorstellen voor procedurevergaderingen BiZa najaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  RTG over ICT-projecten overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Afschrift van het antwoord op de bedoelde brief aan de heer J.S. te R. over erfpacht bij het Rijksvastgoedbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data