Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 13 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering, 12 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Geplande en ongeplande activiteiten van de commissie

Details

26-09-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
27-09-2018 Algemeen overleg Nationale Woonagenda 2018-2021 (nieuw)
03-10-2018 Algemeen overleg IVD (nieuw)
08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel
week van 9/10/11 oktober: plenaire behandeling van de begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)
11-10-2018 Inbreng verslag Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986)
18-10-2018 Inbreng verslag Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)
week van 16/17/18 oktober: plenaire behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)  

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie
Algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021
Algemeen overleg Sociaal domein
Activiteiten integriteit openbaar bestuur: de voorbereidingsgroep thema integriteit openbaar bestuur zal nog met nadere voorstellen komen m.b.t. de nog in te plannen activiteiten, waaronder o.a. het werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie; en het gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie; en een hoorzitting/ rondetafelgesprek). 
Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
Werkbezoek Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen.

Besluit: het AO Woonaangelegenheden zal in het najaar van 2018 (november/ december) ingepland worden.

Besluit: Er zal bij de volgende procedurevergadering BiZa nadere voorstellen komen m.b.t. de nog te plannen algemeen overleggen

Besluit: de commissie besluit om een rappelbrief te sturen naar de minister BZK of de deadline van 1 oktober 2018  voor het toesturen van de Nationale omgevingsvisie voorzien wordt.

Besluit: het algemeen overleg Nationale Woonagenda 2018 - 2021 wordt met een uur verlengd.

Besluit: Het gesprek met de Kiesraad zal worden ingepland, bij voorkeur aansluitend aan de procedurevergadering BiZa. Er zal via een ad-hocbesluitvormingsactiviteit deelname worden geïnventariseerd. De activiteit zal doorgang vinden indien zich tenminste vier leden en een voorzitter zich hiervoor aanmelden.
 
31
Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

Te behandelen:

32
46
Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Te behandelen:

64
Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2019

Details

Besluit: de commissie BiZa besluit om voor de Hoofdstukken I (de Koning) en III (Algemene Zaken) om de inbrengen vooor feitelijke vragen t.b.v. het Verslag vast te stellen op dinsdag 25 september 2018 te 14:00 uur.
Besluit
: de commissie BiZa besluit om voor de Hoofdstukken IIA (Staten-Generaal; blanco), IIB (Overige Hoge Colleges van Staat), VII (Binnenlandse Zaken),
B (Gemeentefonds) en C (Provinciefonds) de inbrengen vooor feitelijke vragen t.b.v. het Verslag vast te stellen op donderdag 27 september 2018 te 14:00 uur.
Besluit
: de commissie besluit tot het inplannen van een wetgevingsoverleg met minister en staatssecretaris BZK over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte op maandag 12 november van 18:30 - 22:30 uur.
Besluit: de commissie besluit tot het organiseren van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer. 

 

Te behandelen:

67
Voorstel voor nieuwe data voor een werkbezoek m.b.t. het thema van de binnenstedelijke woningbouwopgave (Platform31)
68
Voorstel voor een briefing Groupe d’Etats contre la Corruption / Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO)
69
Voorstel voor werkbezoek aan het Bureau Integriteit Amsterdam en Transparency International