Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 5 juli 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 5 juli 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

05-07-2018 Inbreng feitelijke vragen Reactie op inbreng van de leden Leijten en Sneller tijdens het Verantwoordingsdebat op 23 mei 2018 inzake het onderwerp over vastgoed (TK 32275-3)
05-07-2018 Inbreng schriftelijk overleg Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing (Kamerstuk 29383-289) (TK 29383-300)
05-07-2018 Algemeen overleg Toepassing van artikel 68 Grondwet
11-09-2018 Petitieaanbieding Verzoek om IHRA definitie van antisemitisme over te nemen en vast te leggen in wetgeving
12-09-2018 Rondetafelgesprek Antisemitisme
13-09-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
26-09-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel
18-10-2018 Inbreng verslag Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie
Algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021
Algemeen overleg Sociaal domein
Hoorzitting/rondetafelgesprek Brandveiligheid gevelplaten
Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166)
Gesprek Gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Techische briefing GRECO I - IV
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Hoorzitting/rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
Werkbezoek Kiesrecht en verkiezingen

Besluit: de commissie ontvangt ter besluitvorming in de eerstvolgende procedurevergadering een nadere uitwerking van de agendapunten met betrekking tot het mogelijk splitsen van het algemeen overleg BRP.  
7
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken van de toezegging inzake het beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog (Kamerstukken 32156-34775VII-83)

Te behandelen:

8
34027 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen

Te behandelen:

15
Planning stelselherziening Omgevingsrecht en uitvoering van de motie van de leden Ronnes en van Tongeren over de invoeringswet als sluitstuk van het wetgevingstraject (Kamerstuk 33118-105)

Te behandelen:

17
Beantwoording vraag van het lid Van Tongeren, gesteld tijdens het algemeen overleg van 28 maart jl., over gang van zaken bij aanvraag voor vergunning voor mijnbouw en gaswinning (Kamerstuk 33118-107)

Te behandelen:

22
Toezegging tijdens het Algemeen Overleg Bouwregelgeving en energiebesparing op 22 februari 2018 over de buitenruimte bij de woonfunctie voor zorg en uitvoering van de motie van lid Ronnes over het kwaliteitsstempel van het VACpunt Wonen (Kamerstuk 34453-25)

Te behandelen:

23
Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Te behandelen:

25
Kennisactiviteiten voorbereidingsgroep lokale democratie
27
[EU-SIGNALERING] 18-EU-S-038 BIZA bvb verordening biometrie ID kaarten
31
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om WSW en Aedes te verzoeken om een uitgebreide schriftelijke reactie (voor 1 september 2018) op de punten m.b.t. de uitwerking van het huidige saneringsbesluit en de toekomst.

Te behandelen: