Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

27 november 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • H.S. Veldman (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S. Geleijnse (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbod OSF voor presentatie over windenergie locatie IJmuiden-Ver (IJver)

 3. 3

  Verzoek PCAF tot aanbieding rapport 'Harmonising and Implementing a carbon accounting approach for the financial sector'

 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Definitief instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over het bericht dat Unilever geen gebruik zal maken van de 250 dagen bedenktijd als bescherming tegen een vijandige overname

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Periodieke Beleidsevaluatie Intellectueel Eigendomsbeleid in de periode 2012-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering motie van de leden Van den Berg en Geurts over zo laat mogelijk samenbrengen van oogstramingen (Kamerstuk 34775-XIII-141)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over informatie t.b.v. jaarplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van de commissie op de open brief die het Groninger Gasberaad heeft gestuurd aan de regionale bestuurders in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Plan van aanpak versterking en betalingsovereenkomst NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie en actualisatie waarborgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake overzicht van de fondsen die in het afgelopen boekjaar zijn toegetreden tot het Dutch Venture Initiative (DVI en DVI-II)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie AWTI-advies 'Verspreiding, de onderbelichte kant van innovatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanwezigheid minister VWS bij het AO Nationaal Programma Groningen op 22 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van het lid Agnes Mulder voor een technische briefing over het rapport ‘Global Warning of 1.5 °C’ van het IPCC

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van het lid Agnes Mulder om de minister van EZK te verzoeken om in een brief in te gaan op het beleid ten aanzien van groen gas en de uitvoering van de motie-Agnes Mulder (Kamerstuk 32813, nr. 234)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inzet van Nederland voor de 24e Conferentie van Partijen (COP24) bij het VN klimaatverdrag in Katowice te Polen, van 2 december tot en met 14 december 2018, en appreciatie van het speciale IPCC rapport over opwarming van 1,5 graad

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda Energieraad op 19 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 29 en 30 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda Telecomraad d.d. 4 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie arrest Gerechtshof Den Haag in de klimaatrechtszaak

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verloop openstelling najaarsronde SDE+ 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van het lid Weverling om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van EZK en de minister van J&V over de artikelen ‘Experts: angst voor gluurgevaar uit Azië is terecht’ en ‘VS waarschuwt providers in andere landen voor Huawei’.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Weverling tot het organiseren van een besloten technische briefing met TNO en ambtenaren van de ministeries EZK, Defensie en BZK over het nog toe te zenden rapport van TNO over het grondsatellietstation Burum.

  Te behandelen:

  Loading data