Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

13 november 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijk stopzetten afname onderdeel Schrijfvaardigheid van het inburgeringsexamen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel Kamerbrief problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  AOW-leeftijd in 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport "Toezicht arbeid werknemer op, aan of rondom zeeschepen"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie wijziging Remigratiewet 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Instellingsregeling en het benoemings- en vergoedingenbesluit van de Commissie regulering van werk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenloop tussen compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en Wsw-werknemers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid/DBA d.d. 27 juni 2018 inzake contractering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  SCP-rapport 'Kijk op de kinderopvang'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek werking en effectiviteit loonkostensubsidie en loondispensatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift van het antwoord op een brief die de brancheverenigingen Veras, VVTB, Voam/VKBA en Fenelab over het asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitbreiding inspectieketen Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek van de Inspectie SZW: "Aan het werk, voor hoelang. Onderzoek naar de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking naar duurzaam werk"

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gemeentenieuws van SZW 2018-4

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Mogelijke gezondheidsrisico's werknemers en omwonenden als gevolg van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezicht en handhaving in de kinderopvangsector

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018 (Kamerstuk 21501-31-492)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 november 2018)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
  2. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018
  3. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen – (34956)

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
  2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'. Tevens is tijdens de RvW van 3 oktober op verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) het onderwerp 'Het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP-rapport' toegevoegd aan het debat
  3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
  4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  10. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  2. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  3. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
  4. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  5. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
  6. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  7. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  10. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 26 september 2018)
  11. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  12. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  13. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 6 november 2018)

  VAO's/VSO's
 23. 23

  Geplande algemeen overleggen en WGO

  Besluit: Ter informatie.
  • WGO onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019) - 19 november 17.00-22.00 uur
  • AO Raad WSB van 6 december 2018 - 27 november 2018, 18.30-20.30 uur 
  • AO Pensioenonderwerpen - 5 december 2018, 10.00-14.00 uur
  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie - 12 december 2018, 14.00-17.00 uur
  • AO Kinderopvang - 13 december 2018, 10.00-13.00 uur
  • AO SUWI-onderwerpen - 16 januari 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 23 januari 2019, 14.00-17.00 uur

  Besluit:  Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een werkbezoek aan het UWV (Den Haag) op maandag 17 december 2018 van 12.30-15.30 uur.
  • Dit betreft een uitnodiging van UWV van 19 februari 2018 (2018D05844). In overleg met UWV is toentertijd afgesproken een eventueel werkbezoek te organiseren voorafgaand aan het AO SUWI-onderwerpen (16 januari 2019, 14.00-17.00 uur).
 24. 25

  Uitkomst email-inventarisatie - deelname voorbereidingswerkgroep hoorzitting/rondetafelgesprek WW-fraude

  Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel voor een nadere invulling van het programma uitwerken en vervolgens ter besluitvorming voorleggen aan de commissie in een procedurevergadering.
  • De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden: Jasper van Dijk (SP), voorzitter, Wiersma (VVD), Heerma (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA).
  • De eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep is voorzien op 15 november 2018, 17.00-17.30 uur.
 25. 26

  Uitkomst email-inventarisatie - deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over de arbeidsparticipatie van vrouwen en mogelijkheden om potentieel beter te benutten

  Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel voor een nadere invulling van het programma uitwerken en vervolgens ter besluitvorming voorleggen aan de commissie in een procedurevergadering.
  • De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden: Van Weyenberg (D66), voorzitter, Yesilgöz-Zegerius (VVD), Heerma (CDA) en Özutok (GroenLinks).
  • De eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep is voorzien op 21 november 2018, 11.30-12.30 uur.
 26. 27

  Uitkomst email-inventarisatie - deelname gesprek MKB-Nederland op 13 december van 14.00-15.00 uur

  Besluit: Gesprek met MKB-Nederland organiseren op 13 december 2018, 14.00-15.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Heerma (CDA), Van Weyenberg (D66), Renkema (GroenLinks), Smeulders (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
 27. 28

  Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een reactie van de staatssecretaris te vragen op bericht over arbeidsomstandigheden werknemers in Nederlandse slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 29

  Voorstel bijzondere procedure over het standpunt dat ook voor zachtere pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden

  Te behandelen:

  Loading data