Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

9 oktober 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op recente berichtgeving in Nieuwsuur over uitkeringsfraude door arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 september 2018, over het bericht ‘Huurverhoging jaagt inflatie op’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkeringsfraude arbeidsmigranten WW

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over ‘Uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake SCP-rapport "Bouwen aan een toekomst in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het UWV project ‘Transitie werk.nl’ (TWNL) en reactie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de 107e Internationale Arbeidsconferentie en G20 Labour and Employment Ministeriële bijeenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voortgang actie 6 Actieagenda GEA

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken straalgrit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpassing voorschriften voor inzet werkbakken aan hijskranen bij sanering asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie onderzoek functioneren asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Budgetten gebundelde uitkering 2018 en 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport ‘Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen- 18 september - 4 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toestemming deelname rondetafelgesprek "De overheid als schuldeiser" op 1 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijzigingen van 2016 van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Genève, 7 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake deelname DUO aan rondetafelgesprek SVB "De overheid als schuldeiser" op 1 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 oktober 2018)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
  2. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354 - (34934). Tijdens de PV d.d. 3 juli jl. is besloten dat het lid Omtzigt zal aangeven op welke vragen in de nota naar aanleiding van het nader verslag geen antwoord is gegeven. Deze vragen zijn inmiddels toegezonden aan de minister van SZW en per brief van 11 september door de minister beantwoord. Eerste termijn Kamer en regering heeft plaatsgevonden 26 september jl.
  3. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
  2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'. Tevens is tijdens de RvW van 3 oktober op verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) het onderwerp 'Het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP-rapport' toegevoegd aan het debat
  3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
  4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  10. Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 4 september 2018)
  11. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  2. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  3. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
  4. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  5. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
  6. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  7. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)
  8. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  11. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 26 september 2018)
  12. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  13. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)

  VAO's/VSO's
 30. 30

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
  Besluit: Het AO SUWI-onderwerpen (3 uur) wordt gepland in januari 2019.
 31. 31

  Verzoek organiseren rondetafelgesprek over arbeidsparticipatie van vrouwen en mogelijkheden om beter benutten van potentieel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Uitkomst email-inventarisatie - deelname werkbezoek DNB op 18 of 25 januari 2019 (van 09.30 tot 12.00 uur)

  Besluit: Het werkbezoek aan DNB zal plaatsvinden op 18 januari 2019 (09.30-12.00 uur)
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD), Omtzigt (CDA), Smeulders (GroenLinks) en Van Rooijen (50PLUS).
 34. 34

  Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van SZW op het rapport 'Knellende schuldenwetgeving'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek om een hoorzitting/rondetafelgesprek te organiseren over het voornemen van de staatssecretaris van SZW om bij de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om stand van zaken brief van minister van SZW over situatie Droogdok Rotterdamse haven

  Te behandelen:

  Loading data