Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 25 september 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 25 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Behandelvoorstel Wetgevingsoverleg over het onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019)

Details

Besluit: De commissie stemt in met het datumvoorstel om het wetgevingsoverleg te houden op maandag 19 november 2018 van 17.00 – 22.00 uur (incl. dinerpauze).

Besluit: De commissie besluit om reeds geagendeerde stukken van het ongeplande AO Inburgering en integratie te betrekken bij het wetgevingsoverleg, alsmede ter zake nog te ontvangen brieven. Deze stukken worden tevens geagendeerd voor een te zijner tijd te voeren AO Inburgering en integratie.

Besluit: De commissie besluit om de minister te verzoeken om, met het oog op het wetgevingsoverleg, de uitwerkings- en implementatieagenda spoedig aan de Kamer te zenden en daarin ook in te gaan op de overige toezeggingen uit het algemeen overleg Inburgering en integratie d.d. 4 juli 2018. (Zie 2018Z17025)
5
Reactie op verzoek commissie over een aantal niet (volledig) beantwoorde vragen/onderdelen in de nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (Kamerstuk 34934)

Te behandelen:

19
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 20 september 2018)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
 2. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354 - (34934). Tijdens de PV d.d. 3 juli jl. is besloten dat het lid Omtzigt zal aangeven op welke vragen in de nota naar aanleiding van het nader verslag geen antwoord is gegeven. Deze vragen zijn inmiddels toegezonden aan de minister van SZW en per brief van 11 september door de minister beantwoord.
 3. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018
 4. Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) – (34967)

Plenaire debatten
 1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
 2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'
 3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
 4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
 5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
 9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
 10. Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 4 september 2018)
 11. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
 2. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 3. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
 4. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
 5. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
 6. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
 7. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 8. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)
 9. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 10. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)

VAO's/VSO's
 1. VAO Participatiewet (AO d.d. 12 september, VAO aangevraagd door het lid Van Renkema (GroenLinks) 
20
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Pensioenonderwerpen - 5 december 2018, 10.00-14.00 uur
 • AO Arbeidsmarktdiscriminatie - 12 december 2018, 14.00-17.00 uur
21
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
22
Uitkomst email-inventarisatie - deelname technische briefing beleidsdoorlichting Wajong op 3 oktober van 11.00-13.00 uur

Details

Besluit: Besloten technische briefing over beleidsdoorlichting Wajong organiseren op 3 oktober 2018, 11.00-13.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66), Renkema (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP), Bruins (ChristenUnie) en Van Brenk (50PLUS).
23
Uitkomst email-inventarisatie- technische briefing MFK-voorstellen ESF+ & EGF op 4 oktober van 13.00-14.30 uur

Details

Besluit: Besloten technische briefing over MFK-voorstellen ESF+ en EGF organiseren op 4 oktober 2018, 13.00-14.30 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Omtzigt (CDA), Smeulders (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
24
Uitkomst email-inventarisatie - deelname technische briefing UWV op 17 oktober 2018 van 11.00-12.00 uur

Details

Besluit: Technische briefing organiseren op 17 oktober 2018, 11.00-12.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Heerma (CDA), Van Weyenberg (D66), Smeulders (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
25
Uitkomst email-inventarisatie - deelname werkbezoek DNB op maandag 5 november 2018, 11.30-14.00 uur

Details

Besluit: Het werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) op 5 november 2018 van 11.30-14.00 uur vindt, wegens omvoldoende aanmeldingen, geen doorgang. Een nieuw datumvoorstel volgt. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het werkbezoek aan DNB.
27
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
28
(Uitvoering) Jaarplan 2018, start jaarplanning 2019 en evaluatie versterking kennis-en onderzoeksfunctie