Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 december 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van RTLNieuws d.d. 26 november 2018 ‘Hackers persen PratenOnline af, dreigen gegevens cliënten te publiceren’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken leveringsproblemen anticonceptiepil

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over de situatie bij Gehandicaptenzorgorganisatie Arduin

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toestemming voor een technische briefing over het advies inzake het PGB2.0-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Incident Salmonella Goldcoast in varkensvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Terugroepactie valsartan

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Arno Rutte, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2018, over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  e-healthmonitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke gezondheidzorg (ggz) en forensische zorg (fz) (Kamerstuk 25424-428)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie om voor eind 2018 te reageren op de peiling van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder haar leden over personeelstekorten en werkdruk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verlenging lening Pallas

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 november 2018, over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportages inzake contractering wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf (Kamerstuk 31765-346)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht “Voor 40 miljoen euro aan medicijnen wordt onnodig weggegooid”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Regionale aanpak griep ROAZ

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en ontwerpbesluit verplichte geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 25424-421)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over toezending van de brief inzake fraude met persoonsgebonden budgetten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Radar TV d.d. 26 november 2018 over de Implant Files

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie inzake reactie Regio FoodValley op Wmo-abonnementstarief

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken rondom het nieuwe wetsvoorstel inzake de Ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbesteding gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vestigen Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor training en opleiding voor keuzehulpgesprekken en het centrale informatiepunt

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het amendement van het lid Van Gerven over een eenmalige compensatie voor het Lareb (Kamerstuk 35000-XVI-112)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Bevindingen intern onderzoek IGJ bij het AMC

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Monitor Ambulantisering en hervorming van langdurige zorg, Eindrapportage Significant

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoeken naar aanleiding van de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie inzake EU-consultatie weesgeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbod ABD-module ICT voor Kamerleden

 37. 37

  Ambassadeursconferentie 31 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 13 december 2018)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoorstel zal verwachting op 18 december 2018 in stemming komen). 

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  2. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  3. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  4. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  5. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  6. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  7. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  8. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  9. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018).
  10. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
  11. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  12. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
  13. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  14. Debat over slecht toezicht op medische implantaten (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 november 2018)  (het debat wordt in januari 2019 gehouden en nadat de Kamer de antwoorden op de heeft ontvangen (op verzoek van het lid Van Gerven bij de RvW van 13 december zal worden geprobeerd het debat in januari 2019 te houden, als de antwoorden op de feitelijke vragen Implant files binnen zijn). 
  15. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018). 
 39. 39

  Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

  Besluit: Ter informatie
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
  10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheids-verschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
  16. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  18. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  19. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  20. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  21. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  22. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg op is bij Zuyderland en andere patiëntenstops (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 november 2018).
  23. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerzieken-huizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  24. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aan-bieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  25. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
  26. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering (aangevraagd door het lid Kröger tijdens de RvW van 29 november 2018) (staatssecretaris I&W, staatssecretaris VWS)
  27. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
 40. 40

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit:Ter informatie
  1. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig", 17 december 2018
  2. AO Maatschappelijke opvang, 20 december 2018
  3. AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming, 30 januari 2019
  4. AO Ouderenzorg, 7 februari 2019
  5. AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 13 februari 2019
  6. AO Verpleeghuiszorg, 14 februari 2019
  7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 13 maart 2019
 41. 41

  Brief van het lid Ellemeet inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stafnotitie - Jaarplanning Personen met verward gedrag

 43. 43

  Stafnotitie - Jaarplanning VWS 2019

 44. 44

  Verzoek van de leden Tellegen en Rutte (VVD) om een kabinetsreactie op het proefschrift van arts-onderzoeker Eric Geijteman inzake overbodige medische interventies bij patiënten in de laatste levensfase

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Diertens (D66) om technische briefing over SCP Rapportage Sport door de auteurs

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Agema (PVV) inzake brieven van burgers

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Tielen (VVD) om een algemeen overleg Misstanden in de jeugdzorg instellingen te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van het lid Agema om na te gaan of het verslag van het algemeen overleg Voortgang beleid oorlogsgetroffenen d.d. 8 november 2018 overeenkomt met het videoverslag.

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een reactie van de minister voor Medische Zorg te vragen op de brief van BS&F inzake ontwikkelingen Gemeentepolis

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Lodders (VVD) om een gesprek aan te gaan met het Nationaal Comité 4 en 5 mei over 75 jaar vrijheid en een werkbezoek te brengen aan Oranjehotel Scheveningen

  Te behandelen:

  Loading data