Debat geweest
19 december 2018 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 19 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 19 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
13
Reactie op verzoek commissie om voor eind 2018 te reageren op de peiling van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder haar leden over personeelstekorten en werkdruk

Te behandelen:

15
Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 november 2018, over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk

Te behandelen:

28
Reactie op het amendement van het lid Van Gerven over een eenmalige compensatie voor het Lareb (Kamerstuk 35000-XVI-112)

Te behandelen:

34
36
Aanbod ABD-module ICT voor Kamerleden
38
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 13 december 2018)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoorstel zal verwachting op 18 december 2018 in stemming komen). 

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 2. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 3. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 4. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 5. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 6. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 7. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 8. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 9. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018).
 10. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
 11. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 12. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
 13. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 14. Debat over slecht toezicht op medische implantaten (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 november 2018)  (het debat wordt in januari 2019 gehouden en nadat de Kamer de antwoorden op de heeft ontvangen (op verzoek van het lid Van Gerven bij de RvW van 13 december zal worden geprobeerd het debat in januari 2019 te houden, als de antwoorden op de feitelijke vragen Implant files binnen zijn). 
 15. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018). 
39
Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

Details

Besluit: Ter informatie
 1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
 10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheids-verschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
 16. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
 17. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 18. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 19. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 20. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 21. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
 22. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg op is bij Zuyderland en andere patiëntenstops (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 november 2018).
 23. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerzieken-huizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 24. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aan-bieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 25. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
 26. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering (aangevraagd door het lid Kröger tijdens de RvW van 29 november 2018) (staatssecretaris I&W, staatssecretaris VWS)
 27. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
40
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit:Ter informatie
 1. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig", 17 december 2018
 2. AO Maatschappelijke opvang, 20 december 2018
 3. AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming, 30 januari 2019
 4. AO Ouderenzorg, 7 februari 2019
 5. AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 13 februari 2019
 6. AO Verpleeghuiszorg, 14 februari 2019
 7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 13 maart 2019
42
Stafnotitie - Jaarplanning Personen met verward gedrag
43
Stafnotitie - Jaarplanning VWS 2019
44
Verzoek van de leden Tellegen en Rutte (VVD) om een kabinetsreactie op het proefschrift van arts-onderzoeker Eric Geijteman inzake overbodige medische interventies bij patiënten in de laatste levensfase

Te behandelen:

48
Verzoek van het lid Agema om na te gaan of het verslag van het algemeen overleg Voortgang beleid oorlogsgetroffenen d.d. 8 november 2018 overeenkomt met het videoverslag.

Te behandelen:

49
Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een reactie van de minister voor Medische Zorg te vragen op de brief van BS&F inzake ontwikkelingen Gemeentepolis

Te behandelen:

50
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om een gesprek aan te gaan met het Nationaal Comité 4 en 5 mei over 75 jaar vrijheid en een werkbezoek te brengen aan Oranjehotel Scheveningen

Te behandelen: