Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS 20 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 20 september 2018 (Let op! afwijkende dag)

Deelnemers


Agendapunten

11
Uitstel toezending rapportages over het thematisch onderzoek naar beschikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging in alle relevante zorgdomeinen en over het advies van de NZa over bekostiging van palliatieve zorg.

Te behandelen:

14
Rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Verdrag van Istanbul)

Te behandelen:

15
Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, algemeen overleg spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018

Te behandelen:

28
Reactie op verzoek commissie inzake informatie over evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-130) in verhouding tot motie afhandeling van de back-payregeling (Kamerstuk 34775-XVI-115)

Te behandelen:

32
Werkbezoek aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te Amsterdam d.d. 24 september 2018 van 14.00 - 17.00 uur
33
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 12 september 2018)

Details


Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (dit wetsvoorstel is op 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling en op 12 september 2018 behandeld in eerste termijn)
 4. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)

 Plenaire debatten                                                               
 
 1. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), plenair debat in de tweede week van oktober)
 2. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
 3. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 5. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 6. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 7. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
 8. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 9. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 10. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 11. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 12. Debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018).
 13. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
 14. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
34
Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

Details


Besluit: ter informatie
 
 1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
 10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
35
Geplande algemeen overleggen, NO's en WGO’s

Details

Besluit: ter informatie
 
 1. AO Orgaandonatie, 26 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
 2. AO Wmo, 26 september 2018, 13.30 - 17.30 uur
 3. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur
 4. AO Financiën sociaal domein, 3 oktober 2018, 14.00 - 17.00 uur
 5. AO Ouderenmishandeling, 4 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
 6. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 31 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
 7. AO Infectiepreventie, 1 november 2018, 14.00 - 17.00 uur
 8. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2019, 12 november 2018, 10.00 - 17.00 uur
 9. AO Wijkverpleging, 14 november 2018 13.00 - 16.00 uur
 10. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken, 19 november 2018 10.00 - 17.00 uur
 11. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 22 november 2018, 10.00 - 14.00 uur
 12. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018, 14.00-16.00 uur.
 13. AO GGZ, 6 december 2018 14.00-17.00 uur
 14. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma: niet gezond!' 10 december 2018 11.00 - 16.00 uur
37
Stafnotitie - Jaarplanning VWS 2019
39
Verzoek van het lid Raemakers (D66), mede namens het lid Ellemeet (GL) om de Stuurgroep Gespecificeerde toestemming uit te nodigen voor het houden van een technische briefing met de commissie over ‘Gespecificeerde toestemming’

Te behandelen: