Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 september 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Informatie over de besluitvorming rondom het beschikbaar stellen van de laatste tranche van de lening aan de Stichting voorbereiding Pallas-reactor

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  HHM rapportage gebruik en wachtlijsten casemanagement dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overlijden na fatale val van speeltoestel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen stoffen bij suïcide

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Risicovereveningsmodel 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Internationaal onderzoek valsartan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken betreffende de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Melding Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending rapportages over het thematisch onderzoek naar beschikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging in alle relevante zorgdomeinen en over het advies van de NZa over bekostiging van palliatieve zorg.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  HBSC-rapport 2017 'Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Chroom-6 op materialen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Verdrag van Istanbul)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, algemeen overleg spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Actualisatie werkprogramma 2019 van de Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opbrengsten van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg van 2012 tot en met 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (Kamerstuk 34775-VI-106)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Programma Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Plan preventie en ondersteuning onbedoelde (tiener) zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Website voor patiënten over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, opleiding en positie van de Physician Assistant (PA) en Verpleegkundig Specialist (VS)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapporten in het kader van het wetsvoorstel toegang Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met een psychische stoornis (rapporten Wlz-ggz-zorgprofielen eerste fase en tweede fase)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ketenveldnorm voor levensloopfunctie en beveiligde zorg in het kader van Continuïteit van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek ‘Bopz patiënten in FPC, een wringende noodzaak’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het bericht op FD.nl inzake Levensverwachting stijgt niet voor iedereen en op de WRR policy brief ‘Van verschil naar potentieel’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg” (Kamerstuk 34948-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-130)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake informatie over evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-130) in verhouding tot motie afhandeling van de back-payregeling (Kamerstuk 34775-XVI-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie om stand van zakenbrief op het terrein van oorlogsgetroffenen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Herzien Modelreglement Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Brief van het lid Hijink over de initiatiefnota over het Zorgbuurthuis

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Werkbezoek aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te Amsterdam d.d. 24 september 2018 van 14.00 - 17.00 uur

 33. 33

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 12 september 2018)


  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (dit wetsvoorstel is op 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling en op 12 september 2018 behandeld in eerste termijn)
  4. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)

   Plenaire debatten                                                               
   
  1. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), plenair debat in de tweede week van oktober)
  2. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  3. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  5. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  6. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  7. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
  8. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  9. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  10. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  11. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  12. Debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018).
  13. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
  14. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 34. 34

  Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten


  Besluit: ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
  10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
 35. 35

  Geplande algemeen overleggen, NO's en WGO’s

  Besluit: ter informatie
   
  1. AO Orgaandonatie, 26 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
  2. AO Wmo, 26 september 2018, 13.30 - 17.30 uur
  3. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur
  4. AO Financiën sociaal domein, 3 oktober 2018, 14.00 - 17.00 uur
  5. AO Ouderenmishandeling, 4 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
  6. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 31 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
  7. AO Infectiepreventie, 1 november 2018, 14.00 - 17.00 uur
  8. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2019, 12 november 2018, 10.00 - 17.00 uur
  9. AO Wijkverpleging, 14 november 2018 13.00 - 16.00 uur
  10. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken, 19 november 2018 10.00 - 17.00 uur
  11. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 22 november 2018, 10.00 - 14.00 uur
  12. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018, 14.00-16.00 uur.
  13. AO GGZ, 6 december 2018 14.00-17.00 uur
  14. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma: niet gezond!' 10 december 2018 11.00 - 16.00 uur
 36. 36

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stafnotitie - Jaarplanning VWS 2019

 38. 38

  Verzoek van het Lid Raemakers (D66) om een reactie op artikel NOS inzake bericht ‘Haperende ict in de zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Raemakers (D66), mede namens het lid Ellemeet (GL) om de Stuurgroep Gespecificeerde toestemming uit te nodigen voor het houden van een technische briefing met de commissie over ‘Gespecificeerde toestemming’

  Te behandelen:

  Loading data