Debat geweest
5 september 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 5 september 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 5 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek LTO Glaskracht Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. instellen steunregeling voor rozenbedrijven die zijn getroffen door Ralstonia
3
Verzoek Stichting Animal Rights tot aanbieding petitie 'Verbied de eendenfokkerij' d.d. 4 oktober 2018
4
Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding petitie 'Stop hondenshows'
5
Uitnodiging GroentenFruit Huis en Dutch Produce Association voor werkbezoek d.d. 12 november of 17 december 2018
6
Uitnodiging regiegroep Kunstmestvrije Achterhoek van Regio Achterhoek werkbezoek over kunstmestvrije Achterhoek d.d. 29 oktober 2018
7
Uitnodiging Gemeente Ede voor werkbezoek over vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) d.d. 24 september 2018
8
Aanbieding essay 'Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw' van PBL
9
Save the date: Uitnodiging van het Parlement van Kroatië voor de interparlementaire conferentie "The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming" op donderdag 22 november en vrijdag 23 november 2018
10
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Te behandelen:

11
Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Te behandelen:

27
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 september 2017, over berichten dat misstanden in slachterijen structureel zijn en uit Wob-stukken blijkt dat handhaving zich beperkt tot waarschuwingen en lage boetes

Te behandelen:

34
Stand van zaken verzoek tot algemeen verbindend verklaren van het energiebesparingssysteem glastuinbouw en toezeggingen Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en (mono)mestvergisting

Te behandelen:

43
Overzicht plenaire (dertigleden)debatten

Details

 Debatten
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door Bromet - 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
46
Stafnotitie - Algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen
48
Gesprek met de commissie voor Voedsel en Landbouw van de Duitse Bondsdag op 20 september 2018 van 15.00 tot 16.30 uur

Details

Besluit: De commissie voor Voedsel en Landbouw van de Bondsdag zal worden verzocht drie gespreksonderwerpen aan te dragen.
Besluit: De commissie ontvangt voorafgaand aan het gesprek nadere informatie over de Duitse delegatie van de commissiestaf.
Besluit: Er zal een tweede inventarisatie voor het gesprek met de Roemeense commissie voor Landbouw, Bosbouw, Levensmiddelenindustrie en Specifieke Diensten op 4 oktober 2018 worden uitgezet.
49
Stafnotitie - Algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021-2027)
53
Verzoek van het lid Lodders (VVD) mede namens het lid Geurts (CDA) om de minister van LNV een reactie te vragen op het bericht 'Omvang meerlingfraude blijft mistig', om de onderliggende cijfers te delen en om de Kamer tevens te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de meerlingfraude

Te behandelen:

55
Verzoek van het lid Futselaar (SP) de minister van LNV te vragen de Kamer te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de plannen voor de veertig waterwingebieden die de provincies in het kader van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor 30 juni 2018 klaar zouden moeten hebben, waarbij ook wordt ingegaan op de vraag of de deadlines zijn gehaald en wat de vervolgstappen zijn

Te behandelen:

56
Stafnotitie - Informatievoorziening ten aanzien van Landbouw- en Visserijraden