Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Halfjaarbericht politie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Expertsessies Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Versterking aanpak ondermijning: actuele stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken aanpak Online seksueel kindermisbruik, Kindersekstoerisme en recidiverisico

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake inzichtelijkheid strafrechtketen in begroting en jaarverslag JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering gewijzigde motie-den Dik-Faber/Den Boer over een gemeentelijk vuurwerkverbod expliciet wettelijk mogelijk maken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de brandbrief van rechters over de toekomst van de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan over het bericht ‘Politie lost moorden op jonge, mannelijke allochtonen minder vaak op’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van de Fraudehelpdesk inzake de begroting van 2019 en meerjaren financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid op 20 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld "Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake Basis Politiezorg in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming technische briefing C2000 en proefmigratie C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Inrichting ophelderingspercentage

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inzet van operationele sterkte en het effect van administratieve lasten van de operationeel expert op de operationele sterkte

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten voorgenomen plaatsingen medewerkers gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezeggingen tijdens het algemeen overleg over het auteursrecht van 4 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie op een brief over het inzetten van zogenoemde 'bolletjesscanners' in justitiële jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezeggingen gevangeniswezen en TBS

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken Locaties Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie naar aanleiding van de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Veiligheidsunie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verloop van de onderhandelingen herziening Verordening Brussel II-bis

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2019

  Woensdag 23 januari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 6 februari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 20 februari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  KROKUSRECES 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019
  Woensdag 13 maart 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 27 maart 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 10 april 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 24 april 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  MEIRECES 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
  Woensdag 22 mei 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 5 juni 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 19 juni 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 3 juli 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  ZOMERRECES 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
 32. 32

  Planning algemeen overleg over rechtspraak

  Het algemeen overleg over rechtspraak zal voor eind januari 2019 worden gepland.
 33. 33

  Verzoek algemeen overleg over het thema waarheidsvinding en het stelsel van jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om een uitgebreid algemeen overleg familie- en personenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek schriftelijke vragenronde voorafgaand aan algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand op 19 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om reactie AMC op oordeel IGJ inzake steekincident en op NRC-berichtgeving over strafbeschikkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsreactie wetsevaluatie OM-afdoening: publicatie NRC

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek brief over intensiveren van de aanpak van mensenhandel te agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek overnemen van de vraagsuggesties inde notitie bij de najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Brieven over lanceerstandaarden agenderen voor algemeen overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brievenlijst