Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijzigingswet meldkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toelichting op grote ICT-projecten ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorbereiding meerjarige aanpak administratieve lastenvermindering in de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afdoening OM informatieverzoek NRC Media m.b.t. inzet dwangmiddelen bij journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op aanbevelingen commissie WODCIII (Verhulp)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over EU-voorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing over de stand van zaken op het MH17 dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over het bericht “OM: terroristische aanslag Nederland voorkomen, zeven mannen aangehouden”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Plan van aanpak 'Verbetering centrale sturing en beheersing informatiebeveiliging ministerie van Justitie en Veiligheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming deelname technische briefing rapporteurs J&V-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere informatie inzake de zaak Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming deelname aan een technische briefing over ondermijning en informatie-uitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatieverslag Europees beleid inzake preventie en bestrijding van milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Counterterrorism evaluation, taking stock and looking ahead’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Arrestatie Syriër op verdenking van terroristische misdrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op Onderzoekscommissie WODC-I

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Brochure integriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2018-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over pakkans en ophelderingspercentage

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Transparantie van algoritmes in gebruik bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC Handelsblad d.d. 21 september 2018 dat de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) meestal negatief adviseert

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht ‘Staat wil deal met Volkert van der Graaf’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  WODC- rapport 'Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor' (eerste editie)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Plan van aanpak Onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid over terugkeerproces Armeense kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Landgebonden asielbeleid Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen Migratievoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Mededeling voorstel uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Verordening ter voorkoming van de verspreiding van online terroristische inhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Verordening Europese Grens- en Kustwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Verordening EU-Asielagentschap, gewijzigd voorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Terugkeerrichtlijn, herziening

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Verordening voor oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stafnotitie - Schriftelijke vragen JPSG Europol

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 1 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om besloten gesprek inzake onderzoek naar de vuurwerkwerkramp in Enschede in 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek inzake werkbezoek aan het Hof in Straatsburg

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek om rondetafelgesprek inzake handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data