Agendapunten

 1. 1

  Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpbesluit forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende een bestuurlijk verbod op ondermijnende organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Bestrijding georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming deelname rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Helder over onvrede bij de Nationale Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over de beslissing van het openbaar ministerie om ‘het mishandelen van twee Joodse jongeren‘ niet te vervolgen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  WOB-verzoek over de OM-strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Arno Rutte over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Buitenweg over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Visie op forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Mogelijkheid voor een technische briefing vernieuwing C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie n.a.v. publicaties over rechtsextremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging tijdens het algemeen overleg Brandweer d.d. 18 oktober 2018 inzake blusinstructie vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op het Tussenrapport van de heer Hoekstra over de naleving en uitvoering van verbetermaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de zaak Bart van U.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over het bericht ‘Syriër die bij al-Nusra zat opgepakt in Amsterdam’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Agenda risico- en crisisbeheersing 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besteding middelen politie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang programma Tolken in de Toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport “DNA van veroordeelden, over de uitvoering van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden door het Openbaar Ministerie”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Veiligheidsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afhandeling van inbeslaggenomen vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport 'Werkbelasting en baantevredenheid bij de Politie: wijkagenten, teamchefs en HSM-medewerkers'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Advies van de korpschef ten aanzien van het stroomstootwapen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezegging vervolg pilot Emergis en reactie op de motie inzake de beperking taakstraf bij VPT-delicten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie inzake een e-mail van de Penitentiaire Inrichting Almere (PI Almere) d.d. 17 oktober 2018 inzake negatieve gevolgen sluiting voor maatregel inrichting stelselmatige daders (ISD)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brieven over gedragsregels 2018 advocatuur en verzoek tot vernietiging van vaststellingsbesluit van die gedragsregels

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Incident “Telefonie voor Justitiabelen”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beantwoording vragen commissie inzake beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES 2012 - 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbeveling GRECO over wettelijk verbod combinatie rechterschap en lidmaatschap van het parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op Beleids- en wetgevingsbrief Kansspelautoriteit 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Digitalisering rechtspraak civiel en bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Bekostigingssystematiek rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitwerking scenario griffierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op het rapport ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanpassing in beoordeling LHBTI en bekeerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Intensiveren van de aanpak van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kabinetsreactie op het advies “Pieken en dalen” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Staandehouding en inbewaringstelling gezinnen met minderjarige kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Informatie over ontwikkelingen met betrekking tot maatregelen ten aanzien van overlastgevende asielzoekers en de Extra Begeleiding- en Toezichtlocaties (EBTL)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken van het Programma Flexibilisering Asielketen en capaciteit voor de opvang van asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname projectleider City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ aan rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst aan rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake Commissiemededeling COM (2018) 641 inzake uitbreiding bevoegdheid EOM

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag van de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek reactie op artikel inzake trage-procedures-kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek inzake toegezegde toekomstsvisie op adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek aan de Minister voor Rechtsbescherming op Deel II van rapport van de commissie Scheltema uit 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Terugblik gesprek Hoge Raad

  Gedachtewisseling over de opzet van het jaarlijks gesprek met de Hoge Raad.
 61. 61

  Terugkoppeling gesprek commissievoorzitter met ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming

  Naar aanleiding van de bespreking van de werkwijze van de commissie J&V tijdens de procedurevergadering op 10 oktober 2018.
 62. 62

  Jaarplanning: Deelname informele voorbereidingsgroep 'Veiligheidsregio's'

  Er hebben zich geen extra leden aangemeld voor de informele voorbereidingsgroep 'Veiligheidsregio's'.