Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Zittingslocatie MH17-proces

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het algemeen overleg politie op 20 juni 2018, over Politieonderwijs en Instroomarrangement

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA databank

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Modernisering staatsnoodrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang C2000 en 112

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Halfjaarbericht politie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het WODC-rapport, uitputting One Stop Shop, uitbesteding bloedonderzoeken drugs in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Medewerkersmonitor Politie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Graaf over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag audit CIOT naar de goede uitvoering van het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie over 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoeken van WODC en P&W naar georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen naar aanleiding van het debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland d.d. 23 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Akkoord Stuurgroep Nederlandse Vereniging van Journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afdoening motie en toezeggingen met betrekking tot illegale wapens

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nadere uitwerking positie personeel veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie op WODC onderzoek ‘Links-extremisme in beeld. Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoeken commissie over deelname aan rondetafelgesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie op het inspectierapport van de Raad voor de Rechtshandhaving inzake de uitvoering van de opsporingstaak door de Kustwacht in Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan over de intimidatie van een moskeegemeenschap in Oosterhout

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Eindrapport beleidsdoorlichting tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en maatregelen en recidiverapport

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wettelijke experimenteerruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang inzake kabinetsreactie WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid”

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Eindrapport beleidsdoorlichting justitiële jeugdsancties

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang overleg sector over veiligheid in de forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de motie van het lid Arno Rutte c.s. over een screening of integriteitsonderzoek voor ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Eindrapport vrijheidsbeneming justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitvoering aangenomen moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 23 januari 2017 over wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toestemming deelname aan technische briefing over het wetsvoorstel afwikkeling van massaschade in een collectieve actie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'De selectie voor rechters geanalyseerd'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Evaluatie Bureau Financieel Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Digitalisering rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Evaluatie Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Terugkoppeling Inspecties bezoek aan FPA Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Storing mobiele netwerk elektronische enkelband

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over veiligheid en kwaliteit forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Onderzoeksrapport "Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingswetgeving"

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake slachtofferhulp in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Evaluatie van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek om instemming medewerking aanvaarding verschillende landen Haags Kinderontvoeringsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Rapport ‘Monitor nazorg ex-gedetineerden – meting 5: Beschrijving van de problematiek van ex-gedetineerden en de relatie met recidive’

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op het D66 Actieplan bestrijding criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Nederlandse inzet in Europese Grens en Kustwacht en EASO activiteiten in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en lhbti’s

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift reactie op e-mail van LGBT Asylum Support over onder andere Oekraïne ‘Veilig land van herkomst’, LHBTI asielzoekers en schending mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Flexibilisering asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Landgebonden asielbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Landgebonden asielbeleid Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Landgebonden asielbeleid China

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Besluit op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot Extra begeleiding- en toezichtlocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang van de ontwikkeling van het plan van aanpak mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Twee in Turkije veroordeelde Nederlandse uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Nadere toelichting op de huidige stand van zaken m.b.t. de monitoring van de Libische Kustwacht en de situatie in de Libische detentiecentra

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Kabinetsreactie rapport Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor een voorgenomen werkbezoek

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Toestemming deelname rondetafelgesprek Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Fiche: wijziging verordening 883/2013 (OLAF)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Wijziging EG-Betekeningsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Fiche: Wijziging EG-Bewijsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Fiche: MFK - Verordening Rechten en Waarden Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Fiche: MFK - Verordening Justitie Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Fiche: MFK - Verordening voor het instrument voor grensbeheer en visa als onderdeel van het Geïntegreerd Grensbeheerfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Fiche: MFK - Verordening Fonds voor interne veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Fiche: MFK - Verordening tot oprichting Asiel en Migratiefonds (AMF)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Fiche: Mededeling EU strategie tegen illegale vuurwapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Bevestiging deelname Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Derde bijeenkomst JPSG Europol 24-25 september 2018, Europees Parliament, Brussel - verzoek tot notificatie van deelname

 87. 87

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 6 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Verzoek inzake lopende ICT-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verzoek reactie op artikel ‘Buiten de rechter om?'

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Verzoek reactie op artikel over e-court

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Verzoek inzake motie geen taakstraffen in geval van veroordeling voor geweld tegen politieagenten

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Verzoek stenografisch verslag rondetafelgesprek evaluatie Politiewet 2012 (III) op 27 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Verzoek reactie op het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn'

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Rappelverzoek kabinetsreactie op het burgerinitiatief 'Internetpesters aangepakt'.

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data