Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

19 december 2018
15:30 - 17:15 uur
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 6 december 2018 wordt vast gesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport Brexit; Voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en consequenties voor de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Najaarsnota en suppletoire begroting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het bericht ‘Belastingdienst ontsloeg vijftien frauderende medewerkers’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de Instellingsregeling Commissie toekomst accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet implementatie prospectusverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019 en 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek over het gebruik van contant geld in de samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën: Outlook 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Trefzekerheid raming belasting- en premieontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsmatige mutaties na de Najaarsnota 2018 op begroting Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Agenda financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beloningsmaatregelen financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Planningsbrief 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers (Kamerstuk 34755)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over douanesamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken van enkele nog openstaande moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 6 december 2018 over de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de teruggaafregeling voor LNG in de accijnzen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport ‘Evaluatie middelingsregeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie op de evaluatie fiscale ondernemersregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het bericht dat met dividendbelasting Unilever nooit naar Nederland kon komen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 27. 27

  Actualisering webdossier kredietcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stafnotitie - Conceptbrief commissie Financiën over open data

 29. 29

  Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel rijksoverheid

 30. 30

  Conceptbrief aan commissies over de V-100

 31. 31

  Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 december 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Kabinetsappreciatie najaarspakket Europees Semester 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst nieuwe EU-voorstellen op beleidsterrein commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Prioritair EU-voorstel “Investeringsplan voor Europa: stand van zaken en volgende stappen”

 36. 36

  Reactie op de mededeling van de Europese Commissie (COM/2018/666) over het Roemeense voorstel tot gesplitste betaling van btw

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel BNC-fiche over het versterken van de internationale rol van de euro en over een aanbeveling over het gebruik van de euro op het gebied van energietransacties

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel rondetafelgesprek belastingheffing digitale economie

 39. 39

  Antwoorden op vragen over de BNC-fiches inzake de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Factsheets over Europese btw-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang Europese besluitvorming rond herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbod ABD-module ICT voor Kamerleden

 43. 43

  Brief van de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken over de ambassadeursconferentie op 31 januari a.s

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanvullende voorlichting van de Raad van State over de naleving van afspraken uit het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB)

  Besluit: De commissie stemt in met het afleggen van een tweede werkbezoek aan DNB in 2019 op maandagmiddag 2 september 2019; de belangstelling daarvoor wordt geïnventariseeerd.
 47. 47

  Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

  Besluit: ter informatie (gebaseerd op de langetermijnagenda van vrijdag 14 december 2018)

  Plenaire activiteiten
  a) Wetgeving:
  - Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096): op 5 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de vergaderweek van 29-31 januari 2019
  - Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34 959); op 7 november 2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de vergaderweek van 29-31 januari 2019

  b) (Meerderheids)debatten:
  1) Debat met de minister over het gebruik van contant geld in de samenleving (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 7 maart 2018; nr. 11 op de lijst)
  2) Debat met de staatssecretaris over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA) op 4 september 2018; nr. 46 op de lijst)
  3) Debat met de minister over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken (aangevraagd door het lid Alkaya (SP) op 4 september 2018; gewijzigde naam; nr. 47 op de lijst)
  4) Debat met de staatssecretaris (en de minister van BuHa-OS) over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (aangevraagd door het lid Lodders (VVD) op 26 september 2018; nr. 61 op de lijst)
  5) Debat met de minister en staatssecretaris over fraude met de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) op 18 oktober 2018; nr. 65 op de lijst)
  6) Debat met de staatssecretaris over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 29 november 2018; nr. 73 op de lijst)

  c) Dertigledendebatten/interpellaties:
  1) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan de ECB (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 29 maart 2018; nr. 19 op de lijst)
  2) Dertigledendebat met de minister over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 10 april 2018; nr. 25 op de lijst)
  3) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 3 juli 2018; nr. 51 op de lijst)
  4) Interpellatiedebat met de minister over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 4 september 2018; nr. 60 op de lijst)
  5) Dertigledendebat met de minister over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 4 september 2018; nr. 66 op de lijst)
  6) Dertigledendebat met de minister-president over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (aangevraagd door het lid Leijten (SP) op 13 december 2018; nr. 113 op de lijst)

  d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  Niet van toepassing

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO) van de commissie Financiën
  do 17-01-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 24-01-2019 10.00 - 13.00 AO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017
  do 07-02-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 13-02-2019 13.30 - 16.30 AO Autogerelateerde belastingen
  do 14-02-2019 10.00 - 13.00 AO Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden
  do 21-02-2019 13.00 - 15.00 AO Belastingontwijking
  do 21-02-2019 15.00 - 17.00 AO Vernieuwde rulingpraktijk
  do 07-03-2019 13.00 - 16.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 03-04-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-04-2019 10.00 - 12.00 AO IMF
  do 06-06-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  Overige commissieactiviteiten:
  ma 21-01-2019   10.30 - 13.30   Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  ma 21-01-2019   14.00 - 17.00   Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  vr 08-02-2019     09.00 - 17.00   Besloten werkbezoek aan de Douane

  Nog te plannen activiteiten:
  - een werkbezoek aan Frankfurt (ECB, ESRB en EIOPA)
  - een werkbezoek aan Rome
 48. 48

  Opzet voor de organisatie van een rondetafelgesprek met en over werkende armen

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 49. 49

  Voorstel voor de organisatie van een interparlementaire bijeenkomst over ontwikkeling van de EMU