Debat geweest
19 december 2018 | 15:30 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 19 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 19 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 6 december 2018 wordt vast gesteld.
16
Afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers (Kamerstuk 34755)

Te behandelen:

19
Informatie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

Te behandelen:

26
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
28
Stafnotitie - Conceptbrief commissie Financiën over open data
29
Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel rijksoverheid
30
Conceptbrief aan commissies over de V-100
35
Prioritair EU-voorstel “Investeringsplan voor Europa: stand van zaken en volgende stappen”
38
Voorstel rondetafelgesprek belastingheffing digitale economie
42
Aanbod ABD-module ICT voor Kamerleden
43
Brief van de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken over de ambassadeursconferentie op 31 januari a.s

Te behandelen:

45
Aanvullende voorlichting van de Raad van State over de naleving van afspraken uit het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en Groeipact

Te behandelen:

46
Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB)

Details

Besluit: De commissie stemt in met het afleggen van een tweede werkbezoek aan DNB in 2019 op maandagmiddag 2 september 2019; de belangstelling daarvoor wordt geïnventariseeerd.
47
Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

Details

Besluit: ter informatie (gebaseerd op de langetermijnagenda van vrijdag 14 december 2018)

Plenaire activiteiten
a) Wetgeving:
- Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096): op 5 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de vergaderweek van 29-31 januari 2019
- Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34 959); op 7 november 2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de vergaderweek van 29-31 januari 2019

b) (Meerderheids)debatten:
1) Debat met de minister over het gebruik van contant geld in de samenleving (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 7 maart 2018; nr. 11 op de lijst)
2) Debat met de staatssecretaris over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA) op 4 september 2018; nr. 46 op de lijst)
3) Debat met de minister over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken (aangevraagd door het lid Alkaya (SP) op 4 september 2018; gewijzigde naam; nr. 47 op de lijst)
4) Debat met de staatssecretaris (en de minister van BuHa-OS) over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (aangevraagd door het lid Lodders (VVD) op 26 september 2018; nr. 61 op de lijst)
5) Debat met de minister en staatssecretaris over fraude met de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) op 18 oktober 2018; nr. 65 op de lijst)
6) Debat met de staatssecretaris over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 29 november 2018; nr. 73 op de lijst)

c) Dertigledendebatten/interpellaties:
1) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan de ECB (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 29 maart 2018; nr. 19 op de lijst)
2) Dertigledendebat met de minister over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 10 april 2018; nr. 25 op de lijst)
3) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 3 juli 2018; nr. 51 op de lijst)
4) Interpellatiedebat met de minister over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 4 september 2018; nr. 60 op de lijst)
5) Dertigledendebat met de minister over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 4 september 2018; nr. 66 op de lijst)
6) Dertigledendebat met de minister-president over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (aangevraagd door het lid Leijten (SP) op 13 december 2018; nr. 113 op de lijst)

d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
Niet van toepassing

Reeds geplande algemeen overleggen (AO) van de commissie Financiën
do 17-01-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 24-01-2019 10.00 - 13.00 AO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017
do 07-02-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 13-02-2019 13.30 - 16.30 AO Autogerelateerde belastingen
do 14-02-2019 10.00 - 13.00 AO Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden
do 21-02-2019 13.00 - 15.00 AO Belastingontwijking
do 21-02-2019 15.00 - 17.00 AO Vernieuwde rulingpraktijk
do 07-03-2019 13.00 - 16.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 03-04-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 04-04-2019 10.00 - 12.00 AO IMF
do 06-06-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

Overige commissieactiviteiten:
ma 21-01-2019   10.30 - 13.30   Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
ma 21-01-2019   14.00 - 17.00   Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
vr 08-02-2019     09.00 - 17.00   Besloten werkbezoek aan de Douane

Nog te plannen activiteiten:
- een werkbezoek aan Frankfurt (ECB, ESRB en EIOPA)
- een werkbezoek aan Rome
48
Opzet voor de organisatie van een rondetafelgesprek met en over werkende armen

Details

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
49
Voorstel voor de organisatie van een interparlementaire bijeenkomst over ontwikkeling van de EMU