Debat geweest
10 oktober 2018 | 15:30 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 10 oktober 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 10 oktober 2018

Agendapunten

1
De besluitenlijst van 12 september 2018 wordt vastgesteld.
2
De besluitenlijst van 26 september 2018 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
17
Aanvullende reactie op motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen

Te behandelen:

21
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Geen nieuwe stukken ontvangen;
22
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Ten behoeve van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 zijn brieven met aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer ontvangen bij de volgende begrotingshoofdstukken:

35000-IV-10 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H)
2018Z17628 Ministerie van BZK en gemeentefonds en provinciefonds (VII, B en C)
2018Z17626 Ministerie van Defensie (X)
2018Z17625 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
2018Z17624 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
2018Z17623 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)
2018Z17620 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
2018Z17616 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)
2018Z17615 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)
2018Z17613 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
2018Z17611 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
2018Z17609 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  (XVII)

 

Te behandelen:

23
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Geen nieuwe stukken ontvangen.
27
Antwoorden op vragen commissie over het Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 te Wenen en over de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad op 1 en 2 oktober 2018

Te behandelen:

31
Antwoorden op vragen commissie over de nadere reactie op het AO Europese fiscale zaken van 7 juni 2018 over btw en pensioenen, en belastingheffing in de digitale economie (Kamerstuk 21501-07-1528)

Te behandelen:

32
Stand van zaken uitvoering jaarplanning 2018 en traject voor opstellen jaarplanning 2019
33
Openbaar gesprek Europese Rekenkamer

Details

Besluit: De Europese Rekenkamer (ERK) verzoeken in het openbare gesprek aandacht te besteden aan het briefingdocument over een Europees Monetair Fonds (EMF) en desgevraagd vragen te beantwoorden over het briefingdocument over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK).
Noot:
De commissie Financiën heeft donderdag 11 oktober 2018 van 16.15-17.45 uur een openbaar gesprek met het Nederlandse lid van de ERK, de heer Alex Brenninkmeijer, over het jaarverslag 2017 en het speciaal verslag over de preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact. Ten aanzien van de agenda zijn twee voorstellen gedaan:
  • De ERK zal maandag 8 oktober 2018 een briefingdocument over een EMF publiceren. De ERK wijst op de mogelijkheid dit briefingdocument in het openbare gesprek toe te lichten.
  • De commissie Europese Zaken verzoekt het briefingdocument over het MFK (2018D39462) op de agenda te plaatsen, zodat leden desgewenst de mogelijkheid hebben hier vragen over te stellen.
34
Voorstel van het lid Leijten (SP) om een reactie te vragen op het bericht dat de Europese Commissie de afspraak tussen de Belastingdienst en Shell over dividendbelasting gaat onderzoeken

Te behandelen:

35
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

Te behandelen:

37
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een hoorzitting inzake de stand van zaken financiële sector
38
Inventarisatie ervaringen commissie Financiën met nieuwe werkwijze (KVKO)