Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van 12 september 2018 wordt vastgesteld.

 2. 2

  De besluitenlijst van 26 september 2018 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 1 en 2 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de IMF Jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 12 en 13 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Snels over de dividendbelastingraming van fiscalist Michiel Spanjers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Snels over een reactie van het CPB inzake de koopkrachteffecten van de energiebelasting in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen over de Miljoenennota 2019 c.a.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief over de raming van de schenk- en erfbelasting in de Miljoenennota 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) en de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Pakket Belastingplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van het belastingverdrag met Denemarken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage voortgang Kifid op verbeterpunten uit de 2016 evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Investeringsagenda TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanvullende reactie op motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief over een doorlichting van de IV-organisatie van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Het integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Geen nieuwe stukken ontvangen;
 22. 22

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Ten behoeve van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 zijn brieven met aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer ontvangen bij de volgende begrotingshoofdstukken:

  35000-IV-10 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H)
  2018Z17628 Ministerie van BZK en gemeentefonds en provinciefonds (VII, B en C)
  2018Z17626 Ministerie van Defensie (X)
  2018Z17625 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
  2018Z17624 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
  2018Z17623 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)
  2018Z17620 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
  2018Z17616 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)
  2018Z17615 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)
  2018Z17613 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
  2018Z17611 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
  2018Z17609 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  (XVII)

   

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Geen nieuwe stukken ontvangen.
 24. 24

  Reactie Algemene Rekenkamer op focusonderwerp verantwoording 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport Algemene Rekenkamer Zicht op extra geld kabinet-Rutte III

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over het Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 te Wenen en over de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad op 1 en 2 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 38 (FIN), 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Dekking van deposito’s door het depositograntiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over de nadere reactie op het AO Europese fiscale zaken van 7 juni 2018 over btw en pensioenen, en belastingheffing in de digitale economie (Kamerstuk 21501-07-1528)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Openbaar gesprek Europese Rekenkamer

  Besluit: De Europese Rekenkamer (ERK) verzoeken in het openbare gesprek aandacht te besteden aan het briefingdocument over een Europees Monetair Fonds (EMF) en desgevraagd vragen te beantwoorden over het briefingdocument over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK).
  Noot:
  De commissie Financiën heeft donderdag 11 oktober 2018 van 16.15-17.45 uur een openbaar gesprek met het Nederlandse lid van de ERK, de heer Alex Brenninkmeijer, over het jaarverslag 2017 en het speciaal verslag over de preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact. Ten aanzien van de agenda zijn twee voorstellen gedaan:
  • De ERK zal maandag 8 oktober 2018 een briefingdocument over een EMF publiceren. De ERK wijst op de mogelijkheid dit briefingdocument in het openbare gesprek toe te lichten.
  • De commissie Europese Zaken verzoekt het briefingdocument over het MFK (2018D39462) op de agenda te plaatsen, zodat leden desgewenst de mogelijkheid hebben hier vragen over te stellen.
 33. 33

  Voorstel van het lid Leijten (SP) om een reactie te vragen op het bericht dat de Europese Commissie de afspraak tussen de Belastingdienst en Shell over dividendbelasting gaat onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorbereiding hoorzitting inzake de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een hoorzitting inzake de stand van zaken financiële sector