Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

26 april 2018
15:45 - 16:30 uur
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 11 april 2018 wordt vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda van de IMF Jaarvergadering van 20 en 21 april 2018 in Washington

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 in Sofia

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet bekostiging financieel toezicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34842)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het onderzoek “Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Risico's voor de overheidsfinanciën van Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezending kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Niet-belastingontvangsten'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  21e halfjaarsrapportage Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nadere reactie op het verzoek over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vermijding van dubbele belasting door toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder belastingverdragen met Golfstaten (2017Z13940)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbod gesprek Raad van State advies Miljoenennota 2019

  Besluit: Agendapunt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
 21. 21

  Errata bij het Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Geen nieuwe stukken ontvangen.
 25. 25

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 13-15 (FIN), 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Binnengekomen BNC-fiches

  U hebt eerder besloten om over binnengekomen BNC-fiches in principe altijd een SO te organiseren.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Algemeen overleg Belastingdienst woensdag 13 juni 2018

  Besluit: De commissiestaf zal een voorstel doen over hoe het algemeen overleg over de Belastingdienst op 13 juni 2018 gesplitst kan worden in twee aparte algemeen overleggen.
  Noot: De commissie Financiën heeft bij de procedurevergadering van 11 april 2018 verzocht om een overzicht van de stukken die op de agenda van het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018 staan. Op basis van het overzicht kan de commissie besluiten of zij eventueel het algemeen overleg wil splitsen, stukken niet meer bij het algemeen overleg wil betrekken en/of stukken op een andere manier wil behandelen. Op dit moment staan de volgende stukken op de agenda:
  - 21e halfjaarsrapportage Belastingdienst (31066-401)
  - De nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen over de 21e halfjaarsrapportage (voorstel inbreng 17 mei 2018)
  - Kabinetsaanpak zwartspaarders (25087-191)
  - Beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst (31935-44)
  - Antwoorden op feitelijke vragen over beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst (2018Z05969)
  - Antwoorden op feitelijke vragen commissie over het bericht 'Belastingdienst bang voor kogels' (31066-399)
  - De nog te ontvangen brief over de Investeringsagenda Belastingdienst (verwachtig april 2018)
  - De eventueel nog te ontvangen feitelijke vragen over de Investeringsagenda Belastingdienst
   
 30. 30

  Voorstel van het lid Sneller (D66) inzake het focusonderwerp voor de verantwoording over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van het lid Sneller (D66) inzake sprekers technische briefing Monitor Brede Welvaart

  Besluit: De commissie gaat akkoord met het voorstel van het lid Sneller (D66) dat de directeur van het SCP, CPB of PBL als deskundige aanwezig zal zijn bij de technische briefing op 17 mei 2018 over de Monitor Brede Welvaart.